Yttranden


Om ett utskott anser att ett ärende som tas upp i ett betänkande som hänvisats till ett annat utskott berör det egna utskottets ansvarsområden, kan det begära att erkännas som ”rådgivande utskott” (artikel 53). Det antagna yttrandet vidarebefordras till det ansvariga utskottet, som sedan röstar om det. Ändringsförslag från ett associerat rådgivande utskott (artikel 54) som hör till detta utskotts exklusiva behörighetsområde ska godkännas av det ansvariga utskottet utan omröstning. Alla yttranden och ståndpunkter i form av ändringsförslag som antagits av ett rådgivande utskott ska bifogas det slutliga betänkandet. På den här sidan visas yttranden som har antagits av utskotten.
Använd sökfunktionen för att söka i samtliga tillgängliga yttranden och ståndpunkter i form av ändringsförslag.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Opinion on the legal basis of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting out the conditions and procedure by which the Commission may request undertakings and associations of undertakings to provide information in relation to the internal market and related areas

11-09-2018 JURI_AL(2018)627569 PE 627.569v02-00
JURI

Axel VOSS

  Opinion on the legal basis of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU

11-09-2018 JURI_AL(2018)627727 PE 627.727v01-00
JURI

Axel VOSS

YTTRANDE över hanteringen av globaliseringen: handelsaspekter

05-09-2018 JURI_AD(2018)622118 PE 622.118v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/11989

Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012

17-07-2018 JURI_AL(2018)625482 PE 625.482v01-00
JURI

Axel VOSS

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1092/2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board

16-07-2018 JURI_AD(2018)621062 PE 621.062v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/11091

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2013/36/EU och 2014/65/EU

12-07-2018 JURI_AD(2018)621063 PE 621.063v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/11911

Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet

03-07-2018 JURI_AL(2018)623751 PE 623.751v02-00
JURI

Axel VOSS

Yttrande över den rättsliga grunden för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

22-06-2018 JURI_AL(2018)623749 PE 623.749v01-00
JURI

Axel VOSS

Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2003/17/EG vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Brasilien av utsädesodlingar av foderväxter och stråsäd och om likvärdighet av utsäde av foderväxter och stråsäd som produceras i Brasilien, samt vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Moldavien av utsädesodlingar av stråsäd, köksväxter och olje- och spånadsväxter och om likvärdighet av utsäde av stråsäd, köksväxter och olje- och spånadsväxter som produceras i Moldavien

22-06-2018 JURI_AL(2018)623837 PE 623.837v01-00
JURI

Axel VOSS

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU

23-05-2018 JURI_AD(2018)606271 PE 606.271v03-00
JURI

Joëlle BERGERON

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/09838