Yttranden


Om ett utskott anser att ett ärende som tas upp i ett betänkande som hänvisats till ett annat utskott berör det egna utskottets ansvarsområden, kan det begära att erkännas som ”rådgivande utskott” (artikel 53). Det antagna yttrandet vidarebefordras till det ansvariga utskottet, som sedan röstar om det. Ändringsförslag från ett associerat rådgivande utskott (artikel 54) som hör till detta utskotts exklusiva behörighetsområde ska godkännas av det ansvariga utskottet utan omröstning. Alla yttranden och ståndpunkter i form av ändringsförslag som antagits av ett rådgivande utskott ska bifogas det slutliga betänkandet. På den här sidan visas yttranden som har antagits av utskotten.
Använd sökfunktionen för att söka i samtliga tillgängliga yttranden och ståndpunkter i form av ändringsförslag.

YTTRANDE - Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU

03-04-2019 JURI_AL(2019)637262 PE 637.262v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

YTTRANDE - Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll

03-04-2019 JURI_AL(2019)637500 PE 637.500v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

YTTRANDE - Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll

03-04-2019 JURI_AL(2019)637501 PE 637.501v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

YTTRANDE - Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

25-03-2019 JURI_AL(2019)637335 PE 637.335v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

YTTRANDE - Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG

07-03-2019 JURI_AL(2019)636055 PE 636.055v04-00
JURI

Gilles LEBRETON

YTTRANDE - Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

07-03-2019 JURI_AL(2019)636294 PE 636.294v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

YTTRANDE - Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon

07-03-2019 JURI_AL(2019)636307 PE 636.307v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG

21-02-2019 JURI_AD(2019)632863 PE 632.863v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/14580

YTTRANDE - Yttrande över den rättsliga grunden till förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Asyl- och migrationsfonden (AMF)

19-02-2019 JURI_AL(2019)636054 PE 636.054v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

YTTRANDE - Yttrande i form av en skrivelse om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av samarbetsavtalet mellan Eurojust och Georgien

30-01-2019 JURI_AL(2019)632952 PE 632.952v02-00
JURI

Joëlle BERGERON