Yttranden


Om ett utskott anser att ett ärende som tas upp i ett betänkande som hänvisats till ett annat utskott berör det egna utskottets ansvarsområden, kan det begära att erkännas som ”rådgivande utskott” (artikel 53). Det antagna yttrandet vidarebefordras till det ansvariga utskottet, som sedan röstar om det. Ändringsförslag från ett associerat rådgivande utskott (artikel 54) som hör till detta utskotts exklusiva behörighetsområde ska godkännas av det ansvariga utskottet utan omröstning. Alla yttranden och ståndpunkter i form av ändringsförslag som antagits av ett rådgivande utskott ska bifogas det slutliga betänkandet. På den här sidan visas yttranden som har antagits av utskotten.
Använd sökfunktionen för att söka i samtliga tillgängliga yttranden och ståndpunkter i form av ändringsförslag.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority

06-11-2018 JURI_AD(2018)625406 PE 625.406v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/12597

  OPINION - Opinion on the legal basis for the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of persons reporting on breaches of Union law

25-10-2018 JURI_AL(2018)629554 PE 629.554v01-00
JURI

Axel VOSS

YTTRANDE över självkörande bilar inom transportsektorn i Europa

16-10-2018 JURI_AD(2018)623863 PE 623.863v02-00
JURI

Emil RADEV

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/13337

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet

15-10-2018 JURI_AD(2018)625394 PE 625.394v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/12693

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain amending Regulation (EC) No 178/2002 [on general food law], Directive 2001/18/EC [on the deliberate release into the environment of GMOs], Regulation (EC) No 1829/2003 [on GM food and feed], Regulation (EC) No 1831/2003 [on feed additives], Regulation (EC) No 2065/2003 [on smoke flavourings], Regulation (EC) No 1935/2004 [on food contact materials], Regulation (EC) No 1331/2008 [on the common authorisation procedure for food additives, food enzymes and food flavourings], Regulation (EC) No 1107/2009 [on plant protection products] and Regulation (EU) No 2015/2283 [on novel foods]

15-10-2018 JURI_AD(2018)625400 PE 625.400v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/12788

YTTRANDE - Yttrande från utskottet för rättsliga frågor över läget i debatten om Europas framtid – 2018/2094(INI)

12-10-2018 JURI_AL(2018)628659 PE 628.659v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen

27-09-2018 JURI_AD(2018)621111 PE 621.111v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/11961

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område och om ändring av direktiv 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, förordning (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010 samt rådets förordningar (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005

27-09-2018 JURI_AD(2018)626921 PE 626.921v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/13525

YTTRANDE - Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av villkor och förfarande genom vilka kommissionen får begära att företag och företagssammanslutningar tillhandahåller information när det gäller den inre marknaden och närliggande områden

11-09-2018 JURI_AL(2018)627569 PE 627.569v02-00
JURI

Axel VOSS

YTTRANDE - Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU

11-09-2018 JURI_AL(2018)627727 PE 627.727v01-00
JURI

Axel VOSS