Betänkanden


När ett förslag till betänkande har lagts fram inför utskottet har utskottsledamöterna möjlighet att föreslå ändringar före en fastställd tidsfrist. Ändringsförslagen diskuteras sedan och tas upp till omröstning i utskottet. När ett förslag till betänkande har ändrats och antagits i en slutlig omröstning blir det ett betänkande och läggs därefter fram under ett plenarsammanträde. På den här sidan visas utskottens slutbetänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga betänkanden.

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

29-06-2018 A8-0245/2018 PE 601.094v02-00
JURI

Axel VOSS

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/07947

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • öppna pdf-filen i ett nytt fönster
  • Öppna Worddokumentet i ett nytt fönster
ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-086
087-091
092-096
097-101
102-105
106-111
112-117
118-119
120-123
124-125
126-127
128-129
130-130
131-136
137-145
146-152
153-161
162-165
166-169
170-178
179-186
187-193
194-203
204-208
209-214
215-224\r1
225-234
235-244
245-252

BETÄNKANDE om friformsframställning, en utmaning på områdena immateriella rättigheter och skadeståndsansvar

26-06-2018 A8-0223/2018 PE 618.019v03-00
JURI

Joëlle BERGERON

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/09065

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • öppna pdf-filen i ett nytt fönster
  • Öppna Worddokumentet i ett nytt fönster

BETÄNKANDE om kontrollen av EU-rättens tillämpning 2016

04-06-2018 A8-0197/2018 PE 617.980v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/11749

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • öppna pdf-filen i ett nytt fönster
  • Öppna Worddokumentet i ett nytt fönster
ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-003

BETÄNKANDE om tolkningen och genomförandet av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning

15-05-2018 A8-0170/2018 PE 615.497v04-00
AFCO JURI

Pavel SVOBODA, Richard CORBETT

Handlingar som hör samman med förfarande CJ22/8/05637

BETÄNKANDE om resultattavlan för rättskipningen i EU 2017

03-05-2018 A8-0161/2018 PE 616.858v02-00
JURI

Jytte GUTELAND

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/11955

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över godstransporter på inre vattenvägar (kodifiering)

30-04-2018 A8-0154/2018 PE 618.089v02-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/11188

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • öppna pdf-filen i ett nytt fönster
  • Öppna Worddokumentet i ett nytt fönster