Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT REPORT with recommendations to the Commission for measures to introduce and support a European Expedited Civil Procedure (2018/2079(INL))

19-09-2018 JURI_PR(2018)627896 PE 627.896v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/13312

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Rights and Values programme

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE 627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 15-10-2018

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 24 september 2018 - Måndagen den 24 september 2018

17-09-2018 JURI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.863v01-00
JURI

Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av villkor och förfarande genom vilka kommissionen får begära att företag och företagssammanslutningar tillhandahåller information när det gäller den inre marknaden och närliggande områden

11-09-2018 JURI_AL(2018)627569 PE 627.569v02-00
JURI

Axel VOSS

  Opinion on the legal basis of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU

11-09-2018 JURI_AL(2018)627727 PE 627.727v01-00
JURI

Axel VOSS

  AMENDMENTS 66 - 299 - Draft report - Protection of persons reporting on breaches of Union law

11-09-2018 JURI_AM(2018)627664 PE 627.664v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/12902

  AMENDMENTS 300 - 577 - Draft report - Protection of persons reporting on breaches of Union law

11-09-2018 JURI_AM(2018)627732 PE 627.732v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/12902

ÄNDRINGSFÖRSLAG 21 - 50 - Förslag till yttrande - Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område och om ändring av direktiv 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, förordning (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010 samt rådets förordningar (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005

07-09-2018 JURI_AM(2018)627662 PE 627.662v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/13525

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 34 - Förslag till yttrande - Självkörande bilar inom EU:s transporter

06-09-2018 JURI_AM(2018)627642 PE 627.642v01-00
JURI

Emil RADEV

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/13337

YTTRANDE över hanteringen av globaliseringen: handelsaspekter

05-09-2018 JURI_AD(2018)622118 PE 622.118v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/11989