Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Begäran om upphävande av José Manuel Fernandes immunitet

2019/2005(IMM) Immunitet
JURI

Ibán GARCÍA DEL BLANCO [S&D]

ansvarigt utskott

Allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter

2017/0035(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
JURI

ansvarigt utskott

Handel med vissa stålprodukter mellan Europeiska unionen och Republiken Kazakstan (kodifiering)

2015/0082(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
JURI

ansvarigt utskott

Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar

2018/0332(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
JURI

[PPE]

rådgivande utskott

Objection pursuant to Rule 112: Extension of the approval periods of the active substances amidosulfuron, beta cyfluthrin, bifenox, chlorotoluron, clofentezine, clomazone, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dicamba, difenoconazole, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazate, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, pyriproxyfen, thiophanate-methyl, triflusulfuron and tritosulfuron (D062951)

2019/2826(RSP) Resolutioner om aktuella frågor, artiklarna 78, 81, 103, 108 och 115
JURI

rådgivande utskott

Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/20022 vad gäller de internationella redovisningsstandarderna 1, 8, 34, 37 och 38, International Financial Reporting Standards (IFRS) 2, 3 och 6, tolkningarna 12, 19, 20 och 22 från IFRS Interpretations Committee samt tolkning 32 från Standing Interpretations Committee (Text av betydelse för EES)

2019/2782(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
JURI

rådgivande utskott

Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på de internationella redovisningsstandarderna (IAS) nr 1 och 8

2019/2781(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
JURI

rådgivande utskott

Styrningsram för budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft för euroområdet

2019/0161(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
JURI

rådgivande utskott

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

2019/2055(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
JURI

rådgivande utskott - utskottet har beslutat att inte avge något yttrande

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet

2019/2056(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
JURI

rådgivande utskott - utskottet har beslutat att inte avge något yttrande