Arbetsdokument


Arbetsdokument är handlingar som rör utarbetande av betänkanden och yttranden. Utskotten använder ofta arbetsdokument för att offentliggöra motiveringar till sina betänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga arbetsdokument.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  WORKING DOCUMENT on Expedited settlement of commercial disputes in the EU

08-06-2018 JURI_DT(2018)623634 PE 623.634v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/13312

ARBETSDOKUMENT om 3D-utskrifter – en utmaning inom områdena immaterialrätt och skadeståndsansvar

23-11-2017 JURI_DT(2017)612302 PE 612.302v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/09065

ARBETSDOKUMENT om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll

16-06-2017 JURI_DT(2017)606188 PE 606.188v01-00
JURI

József SZÁJER

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/08809

ARBETSDOKUMENT om Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll

23-06-2016 CJ24_DT(2016)585510 PE 585.510v01-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

Handlingar som hör samman med förfarande CJ24/8/06371

ARBETSDOKUMENT nr 2 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar

26-01-2016 JURI_DT(2016)575031 PE 575.031v02-00
JURI

 

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/00431

ARBETSDOKUMENT om inrättande av gemensamma miniminormer för civilrättsliga förfaranden i Europeiska unionen – den rättsliga grunden

21-12-2015 JURI_DT(2015)572853 PE 572.853v01-00
JURI

Emil RADEV

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/03329

ARBETSDOKUMENT om skydd för utsatta vuxna

24-11-2015 JURI_DT(2015)571769 PE 571.769v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/03330

ARBETSDOKUMENT om rekommendationerna till kommissionen om förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar

05-03-2015 JURI_DT(2015)551772 PE 551.772v01-00
JURI

Dietmar KÖSTER

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/02368

ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar

06-02-2015 JURI_DT(2015)549150 PE 549.150v01-00
JURI

 

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/00431

ARBETSDOKUMENT om möjligheten att utvidga EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter

21-01-2015 JURI_DT(2015)546584 PE 546.584v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/02042