Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

2018/0103(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
LIBE

[S&D]

ansvarigt utskott

Genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Serbien

2019/0807(CNS) * Samrådsförfarandet
LIBE

ansvarigt utskott

Rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Irland

2019/0806(CNS) * Samrådsförfarandet
LIBE

Doktor Professor Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

ansvarigt utskott

Den europeiska gräns- och kustbevakningen: falska och äkta handlingar online (FADO-systemet) och upphävandet av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF

2018/0330B(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

ansvarigt utskott

Avtalet mellan Europeiska unionen och Bosnien och Hercegovina om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Bosnien och Hercegovina

2019/0060(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
LIBE

ansvarigt utskott

Ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Montenegro om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Montenegro

2019/0043(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
LIBE

ansvarigt utskott

Avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och bilagan till detta, samt rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet

2019/0013(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
LIBE

ansvarigt utskott

Ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Furstendömet Liechtenstein om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och bilagan till detta, samt rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet

2019/0012(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
LIBE

ansvarigt utskott

Fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem och om ändring av förordning (EU) 2018/1862 och förordning (EU) 2018/xxx [Ecris-TCN-systemet]

2019/0001(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
LIBE

ansvarigt utskott

Fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för Etias syften och om ändring av förordning (EU) 2018/1240, förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EU) 2017/2226 och förordning (EU) 2018/1861

2019/0002(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
LIBE

ansvarigt utskott