Förslag till yttranden


Ett förslag till yttrande är ett dokument som utarbetats av den ledamot som utsetts till föredragande för yttrandet och som sedan lämnas till det rådgivande utskottet för eventuell ändring och sedan går till omröstning.
När det gäller betänkanden som avser lagstiftning är förslagen till yttrande utformade som ändringsförslag av kommissionens lagstiftningsförslag och åtföljs – där så är lämpligt – av korta motiveringar. När det gäller betänkanden som inte avser lagstiftning är förslagen till yttrande utformade som förslag som, om de antas, vidarebefordras till det utskott som ansvarar för att utarbeta betänkandet, i vilket de sedan införs. På den här sidan visas förslagen till yttrande innan de går till omröstning i det rådgivande utskottet.
Använd sökfunktionen för att söka i samtliga tillgängliga förslag till yttranden.

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2020

18-12-2019 REGI_PA(2019)645032 PE645.032v01-00
REGI

Francesca DONATO

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 23-01-2020

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-12-2019

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

08-08-2019 REGI_PA(2019)639988 PE639.988v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 09-09-2019