Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts)

2019/2784(DEA) Förfaranden för delegerade akter
REGI

ansvarigt utskott

Nominering av en ledamot av Europeiska kommissionen - Ioan Mircea PASCU (RO)

2019/0808(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
REGI

ansvarigt utskott

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

2019/2055(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
REGI

rådgivande utskott

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet

2019/2056(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
REGI

rådgivande utskott

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – rådet och Europeiska rådet

2019/2057(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
REGI

rådgivande utskott

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Domstolen

2019/2058(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
REGI

rådgivande utskott

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Revisionsrätten

2019/2059(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
REGI

rådgivande utskott

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2019/2060(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
REGI

rådgivande utskott

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Regionkommittén

2019/2061(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
REGI

rådgivande utskott

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ombudsmannen

2019/2062(DEC) Ansvarsfrihetsförfarande
REGI

rådgivande utskott