Förslag till föredragningslistor

Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.

Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Vår fred och säkerhet, som är något vi aldrig får ta för givet, hotas allt mer av händelser i vår omedelbara närhet och längre bort. Fördraget om Europeiska unionen utgör den rättsliga grunden för effektiva insatser från medlemsstaternas sida för att hantera dessa hot i EU:s grannskap.
 
EU har, från inrättandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 1999 till de 30 civila och militära insatser som genomförts sedan dess, bidragit till stabiliteten och till att upprätthålla freden på Balkan samt i Sydkaukasien, Afrika och Mellanöstern. Under 2013 upprättade EU-ledarna en färdplan för en mer effektiv kapacitet och en ny drivkraft för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, samtidigt som de lade tonvikt vid våra viktiga förbindelser med Nato.
 
Underutskottet för säkerhet och försvar har blivit ett nyckelforum som främjar debatt och granskar utvecklingen på området för den gemsamma säkerhets- och försvarspolitiken sett till institutioner, kapacitet och verksamheter. Underutskottet är ett mycket viktigt verktyg för att utkräva ansvar av dem som fattar beslut om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken samt för att göra denna politik begriplig för EU-medborgarna.
 
Under denna åttonde valperiod kommer underutskottet för säkerhet och försvar att fortsätta att granska den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och säkerställa att man genom den på ett snabbt och effektivt sätt kan hantera nya och redan befintliga hot mot unionens och dess medborgares säkerhet.
 
Anna Fotyga
Ordförande för underutskottet för säkerhet och försvar