Förslag till betänkanden


Utskotten kan få i uppdrag att utarbeta förslag till betänkanden om frågor som rör lagstiftning eller andra frågor. I normala fall får utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till betänkande om en viss fråga när det rör ett politikområde där utskottet har behörighet. Men under vissa omständigheter kan ett utskott utarbeta ett betänkande genom eget initiativ. För varje betänkande utses en föredragande bland utskottets ledamöter. Föredraganden ansvarar för att utarbeta förslaget till betänkande. När ett förslag till betänkande har utarbetats läggs det fram inför utskottet och diskuteras vid utskottets sammanträden och ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag om de önskar. På den här sidan visas förslag till betänkanden innan några ändringsförslag har lagts till.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till betänkanden.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Maritime Single Window environment and repealing Directive 2010/65/EU

15-10-2018 TRAN_PR(2018)628380 PE 628.380v01-00
TRAN

Deirdre CLUNE

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 20-11-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2008/96/EC on road infrastructure safety management

02-10-2018 TRAN_PR(2018)628414 PE 628.414v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-10-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 96/53/EG vad gäller tidsfristen för att införa särskilda regler om största tillåtna längd när fordonets förarhytt ger bättre aerodynamiska prestanda, energieffektivitet och säkerhetsprestanda

26-09-2018 TRAN_PR(2018)626842 PE 626.842v01-00
TRAN

Karima DELLI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 09-11-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet

17-09-2018 TRAN_PR(2018)627834 PE 627.834v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 16-10-2018

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska Konungariket Jordanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

12-09-2018 TRAN_PR(2018)626929 PE 626.929v01-00
TRAN

Keith TAYLOR

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 12-10-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om självkörande bilar inom EU:s transporter

20-07-2018 TRAN_PR(2018)623787 PE 623.787v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 12-09-2018

Handlingar som hör samman med förfarande TRAN/8/13335

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014

13-07-2018 CJ05_PR(2018)625415 PE 625.415v01-00
TRAN ITRE

Henna VIRKKUNEN, Marian-Jean MARINESCU, Pavel TELIČKA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 13-09-2018

Handlingar som hör samman med förfarande CJ05/8/14001

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om upphävande av direktiv 2000/59/EG och ändring av direktiv 2009/16/EG och direktiv 2010/65/EU

18-06-2018 TRAN_PR(2018)620820 PE 620.820v01-00
TRAN

Gesine MEISSNER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 18-07-2018

Handlingar som hör samman med förfarande TRAN/8/12125

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1073/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss

15-06-2018 TRAN_PR(2018)623746 PE 623.746v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 01-10-2018

Handlingar som hör samman med förfarande TRAN/8/11610

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

07-06-2018 TRAN_PR(2018)620898 PE 620.898v01-00
TRAN

Francisco ASSIS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 13-06-2018

Handlingar som hör samman med förfarande TRAN/8/00368