Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande och i vilket skede förfarandet är, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till huvudansvarigt utskott eller endast skall avge yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen som visar hela förfarandet i detalj, inklusive relevanta handlingar. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Protokoll om ändring av avtalet om gemensamt luftrum mellan EU och Moldavien, med anledning av Kroatiens anslutning till EU

2015/0035(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Protokoll om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Jordanien med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

2015/0003(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Genomförandet av vitboken från 2011 om transporter: översyn och vägen mot hållbara transporter

2015/2005(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Wim van de CAMP [PPE]

ansvarigt utskott

Säker användning av fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS), vanligen kallade obemannade luftfartyg (UAV), på området civil luftfart

2014/2243(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Jacqueline FOSTER [ECR]

ansvarigt utskott

Hållbar rörlighet i städer

2014/2242(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Karima DELLI [Verts/ALE]

ansvarigt utskott

Nya utmaningar och koncept för främjande av turism i Europa

2014/2241(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Isabella DE MONTE [S-D]

ansvarigt utskott

Protokoll om ändring av avtalet om sjötransport mellan EG och Kina med anledning av Kroatiens anslutning till EU

2014/0327(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

Francisco ASSIS [S-D]

ansvarigt utskott

Europa–Medelhavsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

2014/0187(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

Francisco ASSIS [S-D]

ansvarigt utskott

Avtal om det gemensamma luftrummet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till EU

2014/0134(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

Francisco ASSIS [S-D]

ansvarigt utskott

Avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Ukraina

2014/0007(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

Marek PLURA [PPE]

ansvarigt utskott