Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Kommissionens delegerade direktiv om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart

2018/2675(DEA) Förfaranden för delegerade akter
TRAN

ansvarigt utskott

Kommissionen delegerade förordning om upprättande av gemensamma säkerhetsmetoder för krav för säkerhetsstyrningssystem enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 och om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 1158/2010 och (EU) nr 1169/2010

2018/2636(DEA) Förfaranden för delegerade akter
TRAN

ansvarigt utskott

Uppbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen i Europeiska unionen: dags att handla!

2018/2023(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Ismail ERTUG [S&D]

ansvarigt utskott

Mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg

2018/0012(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Gesine MEISSNER [ALDE]

ansvarigt utskott

Gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna

2017/0290(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Daniela AIUTO [EFDD]

ansvarigt utskott

Gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss

2017/0288(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Roberts ZĪLE [ECR]

ansvarigt utskott

Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU

2017/2257(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

István UJHELYI [S&D]

ansvarigt utskott

Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning)

2017/0237(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Bogusław LIBERADZKI [S&D]

ansvarigt utskott

Skydd av konkurrensen inom luftfarten

2017/0116(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Markus PIEPER [PPE]

ansvarigt utskott

Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn

2017/0121(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Merja KYLLÖNEN [GUE/NGL]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete