Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller införande och operativ användning av samverkande intelligenta transportsystem

2019/2651(DEA) Förfaranden för delegerade akter
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

ansvarigt utskott

Förslag till rådets beslut om ingående och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om tidsbegränsningar för avtal om tillhandahållande av luftfartyg med besättning mellan Amerikas förenta stater, Europeiska unionen, Island och Konungariket Norge

2019/0126(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Italien att förhandla fram och ingå ett avtal med Schweiz som tillåter cabotagetrafik vid tillhandahållandet av internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner

2019/0108(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Tyskland att ändra sitt befintliga bilaterala avtal om vägtransporter med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik vid internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner

2019/0107(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Korea om vissa luftfartsaspekter

2019/0044(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Avtal mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om civil luftfartssäkerhet

2018/0155(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Avtal mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om vissa luftfartsaspekter

2018/0147(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Unionens certifieringssystem för säkerhetskontrollutrustning inom luftfarten

2016/0236(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN IMCO

ansvarigt utskott

Ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Bangladeshs regering om vissa luftfartsaspekter

2015/0188(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Protokoll om ändring av avtalet om gemensamt luftrum mellan EU och Moldavien, med anledning av Kroatiens anslutning till EU

2015/0035(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott