Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande och i vilket skede förfarandet är, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till huvudansvarigt utskott eller endast skall avge yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen som visar hela förfarandet i detalj, inklusive relevanta handlingar. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Genomförandet av vitboken från 2011 om transporter: översyn och vägen mot hållbara transporter

2015/2005(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Wim van de CAMP [PPE]

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av EU-omfattande realtidstrafikinformationstjänster

2014/3020(DEA) Förfaranden för delegerade akter
TRAN

ansvarigt utskott

Att tillhandahålla multimodala integrerade biljettsystem i Europa

2014/2244(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH [PPE]

ansvarigt utskott

Säker användning av fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS), vanligen kallade obemannade luftfartyg (UAV), på området civil luftfart

2014/2243(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Jacqueline FOSTER [ECR]

ansvarigt utskott

Hållbar rörlighet i städer

2014/2242(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Karima DELLI [Verts/ALE]

ansvarigt utskott

Nya utmaningar och koncept för främjande av turism i Europa

2014/2241(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Isabella DE MONTE [S-D]

ansvarigt utskott

Bemyndigande för Österrike, Belgien och Polen att ratificera eller ansluta sig till Budapestkonventionen om avtal om varutransporter på de inre vattenvägarna

2014/0345(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Protokoll om ändring av avtalet om sjötransport mellan EG och Kina med anledning av Kroatiens anslutning till EU

2014/0327(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

Francisco ASSIS [S-D]

ansvarigt utskott

Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott

2014/0218(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Inés AYALA SENDER [S-D]

ansvarigt utskott

Europa–Medelhavsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

2014/0187(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

Francisco ASSIS [S-D]

ansvarigt utskott