Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

2016/0411(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning (EU) om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 vad gäller kartorna i bilaga I och förteckningen i bilaga II till den förordningen

2016/3038(DEA) Förfaranden för delegerade akter
TRAN

ansvarigt utskott

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1101/89 och förordningarna (EG) nr 2888/2000 och (EG) nr 685/2001

2016/0368(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

Avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet

2016/0343(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Unionens certifieringssystem för säkerhetskontrollutrustning inom luftfarten

2016/0236(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Luis de GRANDES PASCUAL [PPE]

ansvarigt utskott

Avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Filippinernas regering om vissa luftfartsaspekter

2016/0156(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

Jozo RADOŠ [ALDE]

ansvarigt utskott

Gränsöverskridande paketleveranser

2016/0149(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Lucy ANDERSON [S&D]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll och om upphävande av rådets direktiv 1999/35/EG

2016/0172(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

ansvarigt utskott

Registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna

2016/0171(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA [ALDE]

ansvarigt utskott

Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg

2016/0170(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Daniela AIUTO [EFDD]

ansvarigt utskott