Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

En luftfartsstrategi för EU

2016/2062(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Erkännande av yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfart

2016/0050(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Gesine MEISSNER [ALDE]

ansvarigt utskott

Rapport om tillämpningen av direktivet om posttjänster

2016/2010(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Markus FERBER [PPE]

ansvarigt utskott

Frigörande av färjornas potential i kustområden och på inre vattenvägar: ett bidrag till multimodala passagerartransporter

2015/2350(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Keith TAYLOR [Verts/ALE]

ansvarigt utskott

Nya möjligheter för små transportföretag, inklusive samarbetsbaserade affärsmodeller

2015/2349(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

ansvarigt utskott

Logistik i EU och multimodala transporter i de nya TEN-T-korridorerna

2015/2348(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Inés AYALA SENDER [S&D]

ansvarigt utskott

Förbättring av transportinfrastrukturens anslutningar och tillgänglighet i Central- och Östeuropa

2015/2347(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Tomasz Piotr PORĘBA [ECR]

ansvarigt utskott

Europeiska sjösäkerhetsbyrån

2015/0313(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Marie-Christine ARNAUTU [ENF]

ansvarigt utskott

Gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet

2015/0277(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Marian-Jean MARINESCU [PPE]

ansvarigt utskott

Ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Bangladeshs regering om vissa luftfartsaspekter

2015/0188(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

Claudia SCHMIDT [PPE]

ansvarigt utskott