Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa.

2016/2835(DEA) Förfaranden för delegerade akter
TRAN ITRE

ansvarigt utskott

Avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Filippinernas regering om vissa luftfartsaspekter

2016/0156(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Gränsöverskridande paketleveranser

2016/0149(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

Inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll och om upphävande av rådets direktiv 1999/35/EG

2016/0172(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

ansvarigt utskott

Registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna

2016/0171(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg

2016/0170(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

Ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 91/2003 av den 16 december 2002 om järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor

2013/0297(COD) ***|| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  andra behandlingen
TRAN

Michael CRAMER [Verts/ALE]

ansvarigt utskott

Ändring av förordning (EG) nr 1365/2006 om statistik över godstransporter på inre vattenvägar vad gäller tilldelningen av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder

2013/0226(COD) ***|| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  andra behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

En luftfartsstrategi för EU

2016/2062(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Pavel TELIČKA [ALDE]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart (upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG)

2013/0302(COD) ***|| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  andra behandlingen
TRAN

Ivo BELET [PPE]

ansvarigt utskott