Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet

2016/0343(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Unionens certifieringssystem för säkerhetskontrollutrustning inom luftfarten

2016/0236(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Luis de GRANDES PASCUAL [PPE]

ansvarigt utskott

Avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Filippinernas regering om vissa luftfartsaspekter

2016/0156(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

Jozo RADOŠ [ALDE]

ansvarigt utskott

Gränsöverskridande paketleveranser

2016/0149(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Lucy ANDERSON [S&D]

ansvarigt utskott

Inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll och om upphävande av rådets direktiv 1999/35/EG

2016/0172(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

ansvarigt utskott

Registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna

2016/0171(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA [ALDE]

ansvarigt utskott

Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg

2016/0170(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Daniela AIUTO [EFDD]

ansvarigt utskott

Ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 avseende öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg

2013/0028(COD) ***|| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  andra behandlingen
TRAN

Wim van de CAMP [PPE]

ansvarigt utskott

Upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1192/69 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning

2013/0013(COD) ***|| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  andra behandlingen
TRAN

Merja KYLLÖNEN [GUE/NGL]

ansvarigt utskott

En luftfartsstrategi för EU

2016/2062(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Pavel TELIČKA [ALDE]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete