Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Gränsöverskridande paketleveranser

2016/0149(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

Inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll och om upphävande av rådets direktiv 1999/35/EG

2016/0172(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

Registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna

2016/0171(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg

2016/0170(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

En luftfartsstrategi för EU

2016/2062(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Pavel TELIČKA [ALDE]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart (upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG)

2013/0302(COD) ***|| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  andra behandlingen
TRAN

Ivo BELET [PPE]

ansvarigt utskott

Erkännande av yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfart

2016/0050(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Gesine MEISSNER [ALDE]

ansvarigt utskott

Rapport om tillämpningen av direktivet om posttjänster

2016/2010(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Markus FERBER [PPE]

ansvarigt utskott

Frigörande av färjornas potential i kustområden och på inre vattenvägar: ett bidrag till multimodala passagerartransporter

2015/2350(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Keith TAYLOR [Verts/ALE]

ansvarigt utskott

Nya möjligheter för små transportföretag, inklusive samarbetsbaserade affärsmodeller

2015/2349(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

ansvarigt utskott