Pågående verksamhet

Pågående verksamhet

 

Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande och i vilket skede förfarandet är, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till huvudansvarigt utskott eller endast skall avge yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen som visar hela förfarandet i detalj, inklusive relevanta handlingar. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

 
 

Dokument :

Bemyndigande för Österrike, Belgien och Polen att ratificera eller ansluta sig till Budapestkonventionen om avtal om varutransporter på de inre vattenvägarna

Referens :

2014/0345(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Dokument :

Protokoll om ändring av avtalet om sjötransport mellan EG och Kina med anledning av Kroatiens anslutning till EU

Referens :

2014/0327(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

Francisco ASSIS [S-D]

ansvarigt utskott

Dokument :

Kommissionens förordning (EU) nr …/… av den XXX om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 vad gäller klassificeringen av allvarliga överträdelser av unionens bestämmelser som kan leda till att vägtransportföretaget förlorar sitt goda anseende, och om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG

Referens :

2014/2859(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
TRAN

ansvarigt utskott

Dokument :

Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott

Referens :

2014/0218(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Inés AYALA SENDER [S-D]

ansvarigt utskott

Dokument :

Europa–Medelhavsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

Referens :

2014/0187(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

Francisco ASSIS [S-D]

ansvarigt utskott

Dokument :

Största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen

Referens :

2013/0105(COD) ***|| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  andra behandlingen
TRAN

Jörg LEICHTFRIED [S-D]

ansvarigt utskott

Dokument :

Avtal om det gemensamma luftrummet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till EU

Referens :

2014/0134(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

Francisco ASSIS [S-D]

ansvarigt utskott

Dokument :

Avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Ukraina

Referens :

2014/0007(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

Marek PLURA [PPE]

ansvarigt utskott

Dokument :

Luftfartsavtal mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

Referens :

2014/0023(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

Francisco ASSIS [S-D]

ansvarigt utskott

Dokument :

Avtal mellan EU och Republiken Perus regering om vissa luftfartsaspekter

Referens :

2013/0197(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Hjärtligt välkommen till webbplatsen för utskottet för transport och turism.
 
Här hittar du information om utskottets ledamöter och om arbetet i detta utskott, som jag sedan den 7 juli 2014 är ordförande för.  
 
I det ordinarie lagstiftningsförfarandet är TRAN-utskottet jämbördig medlagstiftare med rådet på områdena transport, turism och posttjänster.
 
Målet för vårt arbete är att säkerställa rörlighet och samtidig skydda klimatet. Transporterna står inte bara för 24 procent av alla koldioxidutsläpp i EU, utan dessutom har utsläppen ökat med 28 procent sedan 1990. Under samma tidsperiod har hushållen sänkt sina utsläpp med 24 procent och industrin med 32 procent. Utan förändringar i våra rörelsemönster kommer vi därför inte att kunna stoppa klimatförändringarna.
 
Vi behöver en effektiv och tillförlitlig infrastruktur, rättvisa regler för hela transportsektorn, högsta standarder för säkerhet och bindande rättigheter för passagerarna i Europa.
 
Utskottet för transport och turism har länge uppmärksammat detta och arbetar för att garantera en miljövänlig, säker och prismässigt överkomlig rörlighet i Europa – även över gränserna.
 
Michael Cramer