Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Kommissionens delegerade förordning om fastställande av gemensamma säkerhetsmetoder för de nationella säkerhetsmyndigheternas tillsyn efter utfärdandet av ett gemensamt säkerhetsintyg eller säkerhetstillstånd i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 och om upphävande av kommissionens förordning nr 1077/2012

2018/2585(DEA) Förfaranden för delegerade akter
TRAN

ansvarigt utskott

Uppbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen i Europeiska unionen: dags att handla!

2018/2023(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Ismail ERTUG [S&D]

ansvarigt utskott

Mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg

2018/0012(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU vad gäller fastställande av de specifika artiklar inom marin utrustning som kan komma i fråga för elektronisk märkning

2018/2505(DEA) Förfaranden för delegerade akter
TRAN

ansvarigt utskott

Gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna

2017/0290(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Daniela AIUTO [EFDD]

ansvarigt utskott

Gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss

2017/0288(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Roberts ZĪLE [ECR]

ansvarigt utskott

Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU

2017/2257(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

István UJHELYI [S&D]

ansvarigt utskott

Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning)

2017/0237(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Bogusław LIBERADZKI [S&D]

ansvarigt utskott

Järnvägstransportstatistik (omarbetning)

2017/0146(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Karima DELLI [Verts/ALE]

ansvarigt utskott

Skydd av konkurrensen inom luftfarten

2017/0116(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Markus PIEPER [PPE]

ansvarigt utskott