Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Avtal mellan EG och Förenta staterna om lufttransporter

2006/0058(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Multilateralt avtal om upprättande av ett gemensamt europeiskt luftfartsområde

2006/0036(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Europa-Medelhavsavtal EG/Marocko om luftfartstjänster

2006/0048(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om anpassning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet

2017/2556(DEA) Förfaranden för delegerade akter
TRAN

ansvarigt utskott

Grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och körkort

2017/0015(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

Gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

2016/0411(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet

2016/2327(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Bas EICKHOUT [Verts/ALE]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1101/89 och förordningarna (EG) nr 2888/2000 och (EG) nr 685/2001

2016/0368(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

Avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet

2016/0343(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Unionens certifieringssystem för säkerhetskontrollutrustning inom luftfarten

2016/0236(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Luis de GRANDES PASCUAL [PPE]

ansvarigt utskott