Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Kommissionens delegerade förordning om komplettering och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU vad gäller laddningsstationer för motorfordon i kategori L, landströmsförsörjning till fartyg i inlandssjöfart, väteförsörjning till vägtransporter och naturgasförsörjning till väg- och vattenvägstransporter, och om upphävande av delegerad förordning (EU) 2018/674

2019/2794(DEA) Förfaranden för delegerade akter
TRAN

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade direktiv om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2397 vad gäller normer för behörighet och för motsvarande kunskaper och färdigheter, för praktiska examinationer, för godkännande av simulatorer och för medicinsk lämplighet

2019/2780(DEA) Förfaranden för delegerade akter
TRAN

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011 om europeisk statistik om turism vad gäller tidsfristerna för översändande samt anpassning av bilagorna I och II

2019/2778(DEA) Förfaranden för delegerade akter
TRAN

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart

2019/2763(DEA) Förfaranden för delegerade akter
TRAN

ansvarigt utskott

Skapande av ett gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

2010/0186(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Förslag till rådets beslut om ingående och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om tidsbegränsningar för avtal om tillhandahållande av luftfartyg med besättning mellan Amerikas förenta stater, Europeiska unionen, Island och Konungariket Norge

2019/0126(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Italien att förhandla fram och ingå ett avtal med Schweiz som tillåter cabotagetrafik vid tillhandahållandet av internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner

2019/0108(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Tyskland att ändra sitt befintliga bilaterala avtal om vägtransporter med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik vid internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner

2019/0107(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Korea om vissa luftfartsaspekter

2019/0044(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott

Avtal mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om civil luftfartssäkerhet

2018/0155(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
TRAN

ansvarigt utskott