Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning)

2017/0237(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade beslut om ersättning av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

2017/2821(DEA) Förfaranden för delegerade akter
TRAN

ansvarigt utskott

Järnvägstransportstatistik (omarbetning)

2017/0146(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Karima DELLI [Verts/ALE]

ansvarigt utskott

Skydd av konkurrensen inom luftfarten

2017/0116(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Markus PIEPER [PPE]

ansvarigt utskott

Rädda liv: öka bilsäkerheten i EU

2017/2085(INI) Förfarande för initiativbetänkande
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH [PPE]

ansvarigt utskott, förstärkt samarbete

Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn

2017/0121(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Merja KYLLÖNEN [GUE/NGL]

ansvarigt utskott

Ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare

2017/0122(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Wim van de CAMP [PPE]

ansvarigt utskott

Ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 för att anpassa dem till utvecklingen inom sektorn

2017/0123(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Jens NILSSON [S&D]

ansvarigt utskott

Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg

2017/0113(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

ansvarigt utskott

Driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning)

2017/0128(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

Massimiliano SALINI [PPE]

ansvarigt utskott