Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU vad gäller tillämpningen av de väsentliga krav som avses i artikel 3.3 g i det direktivet i syfte att säkerställa lokalisering av nödsamtal från mobila enheter

2018/2984(DEA) Förfaranden för delegerade akter
IMCO

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) 2017/587 för specificering av krav gällande priser för att återspegla rådande marknadsvillkor och för att uppdatera och rätta vissa bestämmelser

2018/2983(DEA) Förfaranden för delegerade akter
ECON

ansvarigt utskott

Distansförsäljning av varor och vissa inhemska leveranser av varor

2018/0415(CNS) * Samrådsförfarandet
ECON

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna I och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier

2018/2982(DEA) Förfaranden för delegerade akter
ENVI

ansvarigt utskott

Årlig strategisk rapport om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling

2018/2279(INI) Förfarande för initiativbetänkande
ENVI DEVE

ansvarigt utskott

Regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020

2018/0414(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
AGRI

ansvarigt utskott

Ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Serbien om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Serbien

2018/0409(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
LIBE

ansvarigt utskott

Anslagsöverföring nr 3/2018 - Avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen

2018/2278(GBD) Budgetförvaltning: överföringar mellan budgetposter och mellan budgetår
BUDG

Richard ASHWORTH [PPE]

ansvarigt utskott

Colombias antidumpningsåtgärder mot frysta pommes frites från Belgien, Tyskland och Nederländerna

2018/2981(RSP) Resolutioner om aktuella frågor, artiklarna 78, 81, 103, 108 och 115
INTA

Bernd LANGE [S&D]

ansvarigt utskott

Kommissionens förordning om ändring av bilaga VI till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG om behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen

2018/2966(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
TRAN

ansvarigt utskott