Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klormekvat i odlade svampar

2019/2706(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
ENVI

ansvarigt utskott

Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 2,5-diklorbensoesyrametylester, mandipropamid och profoxidim i eller på vissa produkter

2019/2705(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
ENVI

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade beslut om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 vad gäller tillämpliga system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för balustradsatser och räcksatser som är avsedda för konstruktionsändamål uteslutande för att förhindra fall och som inte utsätts för vertikal belastning från konstruktionen

2019/2660(DEA) Förfaranden för delegerade akter
IMCO

ansvarigt utskott

Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller införande och operativ användning av samverkande intelligenta transportsystem

2019/2651(DEA) Förfaranden för delegerade akter
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

ansvarigt utskott

Anslagsöverföring INFO 01/2018 - avsnitt III - kommissionen

2018/2242(GBD) Budgetförvaltning: överföringar mellan budgetposter och mellan budgetår
BUDG

ansvarigt utskott

Saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

2018/0103(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
LIBE

[S&D]

ansvarigt utskott

Kvaliteten på dricksvatten (omarbetning)

2017/0332(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
ENVI

Christophe HANSEN [PPE]

ansvarigt utskott

Förslag till anslagsöverföring INF 3/2017 - Europeiska utrikestjänsten

2017/2267(GBD) Budgetförvaltning: överföringar mellan budgetposter och mellan budgetår
BUDG

ansvarigt utskott

Förslag till anslagsöverföring INF 8/2016 – Regionkommittén

2016/2287(GBD) Budgetförvaltning: överföringar mellan budgetposter och mellan budgetår
BUDG

ansvarigt utskott

Anslagsöverföring budgetåret 2016 – Euratoms försörjningsbyrå

2016/2207(GBD) Budgetförvaltning: överföringar mellan budgetposter och mellan budgetår
BUDG

ansvarigt utskott