Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Règlement de la Commission rectifiant certaines versions linguistiques de l’annexe II du règlement (CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil sur les additifs alimentaires

2019/2709(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
ENVI

ansvarigt utskott

Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klormekvat i odlade svampar

2019/2706(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
ENVI

ansvarigt utskott

Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller borttagande av aromämnet furan-2(5H)-on från unionsförteckningen

2019/2708(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
ENVI

ansvarigt utskott

Draft amending budget no 2 to the general budget - Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+

2019/2022(BUD) Budgetförfarande
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

ansvarigt utskott

Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

2019/2707(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
ENVI

ansvarigt utskott

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Italien att förhandla fram och ingå ett avtal med Schweiz som tillåter cabotagetrafik vid tillhandahållandet av internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner

2019/0108(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Tyskland att ändra sitt befintliga bilaterala avtal om vägtransporter med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik vid internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner

2019/0107(COD) ***| Ordinarie lagstiftningsförfarandet  första behandlingen
TRAN

ansvarigt utskott

Salomonöarnas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan

2019/0099(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
INTA

ansvarigt utskott

Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt på gemensamma försvarsinsatser inom unionen

2019/0096(CNS) * Samrådsförfarandet
ECON

ansvarigt utskott

Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 2,5-diklorbensoesyrametylester, mandipropamid och profoxidim i eller på vissa produkter

2019/2705(RPS) Föreskrivande förfarande med kontroll
ENVI

ansvarigt utskott