A. VAL AV LEDAMÖTER OCH LEDAMOTSSTADGAN

B. INTERINSTITUTIONELLA RELATIONER

C. LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN

D. DELEGERADE AKTER OCH GENOMFÖRANDEAKTER

E. ÖPPENHET, TILLGÅNG TILL HANDLINGAR OCH HANTERING AV SEKRETESSBELAGDA HANDLINGAR

F. ÖVRIGA HANDLINGAR AV INTRESSE FÖR PARLAMENTETS VERKSAMHET

KOMPENDIUM