Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Покани за представяне на оферти

 

В съответствие с Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейския съюз, за придобиването на стоки и услуги Европейският парламент е длъжен да обявява покани за представяне на оферти.

 
 

Под определен праг поканите за представяне на оферти могат да бъдат адресирани, в рамките на ограничена процедура, до ограничен брой оференти, подбрани вследствие на покана за изразяване на интерес.

Поканите за представяне на оферти редовно се публикуват в серия S на Официален вестник на Европейския съюз и могат да бъдат разглеждани в интернет базата данни TED, която ежедневно се актуализира.

1. Покани за представяне на оферти за поръчки на стойност, превишаваща 60 000 евро

Съдържащата се в настоящия раздел информация е свързана с обществените поръчки на Европейския парламент. Настоящата публикация се извършва съгласно член 124 от правилата за прилагане на Финансовия регламент (Регламент (ЕС) № 966/2012), както и въз основа на член 126. Извършваните по силата на последния публикации се считат за неофициални и не заместват официалното публикуване в ОВ. Поканите за представяне на оферти в този раздел редовно се публикуват в серия S на Официален вестник на Европейския съюз и могат да бъдат разглеждани в интернет базата данни TED, която ежедневно се актуализира.

2. Поръчки на стойност по-висока от 15 000 евро и по-ниска от 60 000 евро

Съдържащата се в настоящия раздел информация е свързана с обществените поръчки на Европейския парламент съгласно член 124 от правилата за прилагане на Финансовия регламент (Регламент (ЕС) № 966/2012).

Настоящата публикация позволява идентифицирането на основните елементи на поръчките, в т.ч. крайният срок за получаване на офертите, както и компетентната служба, към която да се отправят всякакви искания за сведения. Горепосоченият линк дава достъп до файл във формат Excel, в който поръчките са подредени по Генерални дирекции