Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)


Přidělené zakázky

 
Obecné informace o přidělených zakázkách

Finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropské unie a jeho prováděcí pravidla stanoví mezi zásadami plnění rozpočtu zásadu transparentnosti, a to v různých ustanoveních zajišťujících náležité zveřejňování plnění rozpočtu (zejména ex post), mezi jiným pro zakázky přidělované podle článku 103 finančního nařízení a podle článků 123 a 124 jeho prováděcích pravidel. Zakázka se považuje za „přidělenou“, v závislosti na její hodnotě, buď v okamžiku rozhodnutí o přidělení, nebo v okamžiku podpisu první smlouvy (i rámcové smlouvy). Článek 35 finančního nařízení a článek 21 prováděcích pravidel počítají se zveřejněním přidělených zakázek pouze za poslední dva roky; starší údaje budou zpřístupněny na požádání za podmínky dodržení ustanovení nařízení 45/2001/ES (viz právní stanovisko na těchto internetových stránkách).

Zveřejňování zakázek přidělených v letech 2014 a 2015

Od 1. ledna 2016 bylo v návaznosti na novou směrnici o zadávání veřejných zakázek 2014/24/EU zásadně pozměněno finanční nařízení a prováděcí pravidla k němu, a to zejména v oblasti veřejných zakázek.

Pokud byly veřejné zakázky z let 2014 a 2015 přiděleny před 1. lednem 2016, spadají ještě do oblasti působnosti směrnice 2014/18/ES.

Přesto pokud jde o zveřejňování zakázek ex-post, a vzhledem k absenci přechodných opatření, jsou již platná některá nová ustanovení týkající se zveřejnění zakázek přidělených v roce 2015.

Zakázky, na něž se vztahuje směrnice 2004/18/ES

Pokud jde o zakázky přidělené v letech 2014 a 2015 a v souladu s článkem 123 prováděcích pravidel, ustanovení týkající se opatření pro zveřejňování zakázek ex-post, na které se vztahuje směrnice 2004/18/ES, stanoví, že oznámení o přidělení zakázky se musí zaslat Úřadu pro publikace Evropské unie do 48 kalendářních dnů po ukončení řízení, tj. po podpisu smlouvy nebo rámcové smlouvy.

Oznámení o přidělení zakázky se zasílá Úřadu pro publikace také u smlouvy nebo rámcové smlouvy stejné nebo vyšší hodnoty, než jsou finanční limity stanovené v článku 170 prováděcích pravidel, a přidělené na základě vyjednávacího řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení. Lhůta pro zaslání tohoto oznámení musí být dostatečná k tomu, aby ke zveřejnění došlo před podpisem smlouvy nebo rámcové smlouvy v souladu s podmínkami a pravidly stanovenými v čl. 171 odst. 1.

Ke dni 31. prosince 2015 byly finanční limity podle článku 170 prováděcích pravidel stanoveny ve výši:

 • 134 000 EUR u zakázek na dodávky a služby uvedených v příloze II A směrnice 2004/18/ES, s výjimkou zakázek v oblasti výzkumu a vývoje uvedených v kategorii 8 dané přílohy;
 • 207 000 EUR u zakázek na služby uvedených v příloze II B směrnice 2004/18/ES a u zakázek na služby v oblasti výzkumu a vývoje uvedených v kategorii 8 přílohy II A směrnice 2004/18/ES;
 • 5 186 000 EUR u zakázek na stavební práce.

Zakázky, na něž se nevztahuje směrnice 2004/18/ES

Podle článku 103 finančního nařízení a článku 124 prováděcích pravidel týkajících se opatření pro zveřejňování ex post u zakázek, na které se nevztahuje směrnice 2004/18/ES, a u zakázek uvedených v její příloze II B, se stanoví, že tyto zakázky „.../...jsou vyhlašovány vhodnými prostředky.../...“. Součástí tohoto vyhlášení je mimo jiné „seznam zhotovitelů, dodavatelů a poskytovatelů… / … (který) se zveřejňuje …jednou ročně s uvedením předmětu a hodnoty zadané zakázky…“ u zakázek, jejichž hodnota přesahuje 15 000 EUR. .../...". Nicméně článek 124 prováděcích pravidel stanoví: „Informace o veřejných zakázkách, jejichž hodnota přesahuje částku podle čl. 137 odst. 2, se nejpozději do 30. června následujícího rozpočtového roku zveřejňují na internetové stránce daného orgánu“. Částka uvedená v tomto článku činí 15 000 EUR.

Konkrétní zakázky založené na rámcových smlouvách

Informace týkající se hodnoty a smluvních stran jednotlivých smluv založených na rámcové smlouvě během daného rozpočtového roku se povinně zveřejňují na internetových stránkách zadavatele nejpozději do 30. června následujícího roku. Toto ustanovení se uplatní pouze u postupů zadávání zakázek zahájených po 1. květnu 2007.

Změny finančního nařízení a prováděcí pravidla zahrnují změnu článku 124 prováděcích pravidel, přičemž je povinné tyto informace zveřejnit, přesahuje-li celková hodnota rámcové smlouvy 15 000 EUR, a to i když nepřevyšuje prahovou hodnotu stanovenou ve směrnici. Počínaje rokem 2016 se tudíž povinné zveřejňování týká konkrétních zakázek a konkrétních formulářů objednávky založených na rámcových smlouvách, jež byly podepsány v roce 2015 a mají celkovou hodnotu vyšší než 15 000 EUR.

Zveřejnění tedy probíhá následovně:

Na internetových stránkách Evropského parlamentu je nejpozději do 30. června následujícího roku zveřejněn:

 • seznam všech zakázek v hodnotě přesahující 15 000 EUR, jež byly zadány v předchozím roce, i když některé byly zahrnuty v oznámení o zadání zakázky zveřejněném v úředním věstníku EU. Toto ustanovení, platné od roku 2008, přesahuje regulační požadavky, zajišťuje však jednodušší přístup ke všem zakázkám, které Parlament přidělil;
 • stavební smlouvy a tajné smlouvy podle čl.134 odst.1 písm. j) prováděcích pravidel již nebudou zveřejňovány samostatně na internetu, nýbrž zahrnuty do výroční zprávy o udělených zakázkách, která se předkládá Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu.
 • seznam informací o hodnotě a zadavatelích v souvislosti s konkrétními zakázkami / formuláři objednávek, jež se zakládají na rámcové smlouvě podepsané jako výsledek uzavření konkrétní smlouvy / formuláře objednávky nebo celkové částky konkrétní smlouvy/ formuláře objednávky podepsané bez ohledu na souhrnnou výši rámcové smlouvy (převyšuje-li 15 000 EUR);
 • seznam externích odborníků vybraných na základě článku 204 finančního nařízení a článku 287 prováděcích pravidel.
Podrobné informace získáte zde:
 • Seznam zakázek na nemovitosti a zakázek označených jako tajné, které byly přiděleny v letech 2014
 • Seznam zakázek, jejichž hodnota přesahuje 15 000 EUR, které byly přiděleny v letech 2015, 2014
 • Seznam rámcových smluv, na které se vztahují ustanovení prováděcích pravidel z roku 2015 a 2014.
 • Seznam odborníků z roku < 2015, 2014