Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Přidělené zakázky

 
Obecné informace o přidělených zakázkách

Jednou ze zásad plnění rozpočtu, které stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropské unie, tvoří zásada transparentnosti, která se uplatňuje prostřednictvím rozmanitých ustanovení zajišťujících náležité zveřejňování toho, jak je plněn rozpočet (především ex post), mimo jiné pro zakázky přidělované podle článku 103 finančního nařízení a článků 123 a 124 jeho prováděcích pravidel.

Zakázka se považuje za „přidělenou“ buď v okamžiku rozhodnutí o přidělení, nebo – není-li to vhodné – v okamžiku podpisu první smlouvy (i rámcové smlouvy). Článek 35 finančního nařízení a článek 21 prováděcích pravidel počítají se zveřejněním přidělených zakázek pouze za poslední dva roky; starší údaje se zpřístupní na požádání, přičemž musejí být dodržena ustanovení nařízení 45/2001/ES (viz právní upozornění na těchto internetových stránkách).

Zveřejňování zakázek přidělených v letech 2015 a 2016

Od 1. ledna 2016 bylo v návaznosti na novou směrnici o zadávání veřejných zakázek 2014/24/EU zásadně pozměněno finanční nařízení a jeho prováděcí pravidla, a to zejména v oblasti veřejných zakázek.

Pokud se jedná o zveřejňování, nové ustanovení čl. 123 odst. 6 a čl. 124 odst. 3 prováděcích pravidel zavádí povinnost zveřejnit platné smlouvy, u nichž byla nasmlouvaná částka změněna, aniž bylo zahájeno nové zadávací řízení ve smyslu článku 114a finančního nařízení.

Zakázky, na něž se vztahuje směrnice 2014/24/EU

Pokud jde o zakázky přidělené v letech 2015 a 2016 a v souladu s článkem 123 prováděcích pravidel, ustanovení týkající se opatření pro ex post zveřejňování zakázek, na které se vztahuje směrnice 2014/24/EU, stanoví, že oznámení o přidělení zakázky se musí zaslat Úřadu pro publikace Evropské unie do 30 kalendářních dnů od ukončení řízení, tj. od podpisu smlouvy nebo rámcové smlouvy.

Oznámení o přidělení zakázky se zasílá Úřadu pro publikace také u zakázky stejné nebo vyšší hodnoty, než jsou hodnoty stanovené v čl. 4 písm. a) a b) směrnice 2014/24/EU (čl. 118 odst. 1 finančního nařízení), a přidělené na základě vyjednávacího řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení. V tomto případě veřejný zadavatel zveřejní oznámení o výsledku zadávacího řízení:

a) před podpisem smlouvy nebo rámcové smlouvy, jejíž hodnota dosahuje nejméně prahových hodnot podle čl. 118 odst. 1 finančního nařízení a která je zadána postupem podle čl. 134 odst. 1 písm. b) prováděcích pravidel k finančnímu nařízení;

b) po podpisu smlouvy nebo rámcové smlouvy, jejíž hodnota dosahuje nejméně prahových hodnot podle čl. 118 odst. 1 finančního nařízení, včetně veřejných zakázek zadaných postupem podle čl. 134 odst. 1 písm. a) a písm. c) až f) prováděcích pravidel k finančnímu nařízení.

Lhůta pro zaslání tohoto oznámení musí být dostatečná k tomu, aby ke zveřejnění došlo před podpisem smlouvy nebo rámcové smlouvy v souladu s podmínkami a pravidly stanovenými v čl. 171 odst. 1 prováděcích pravidel k finančnímu nařízení.

Ke dni 31. prosince 2016 byly prahové hodnoty směrnice 2014/24/EU (viz čl. 118 odst. 1 finančního nařízení) stanoveny ve výši:

  • 135 000 EUR u zakázek na dodávky a služby uvedené v příloze XIV směrnice 2014/24/EU;
  • 5 225 000 EUR u zakázek na stavební práce.

Zakázky, na něž se nevztahuje směrnice 2014/24/EU

Podle článku 103 finančního nařízení a článku 124 prováděcích pravidel týkajících se opatření pro zveřejňování ex post u zakázek, na které se nevztahuje směrnice 2004/24/EU, se stanoví, že tyto zakázky „.../...jsou vyhlašovány vhodnými prostředky.../...“. Součástí tohoto vyhlášení je mimo jiné seznam „zhotovitelů, dodavatelů či poskytovatelů, předmětnou částku a předmět veřejné zakázky“ u zakázek, jejichž hodnota přesahuje 15 000 EUR; tento seznam se zveřejní nejpozději 30. června následujícího rozpočtového roku.

Nicméně čl. 124 odst. 3 prováděcích pravidel stanoví, že zadavatel zveřejní na svých internetových stránkách seznam veřejných zakázek, jejichž hodnota je nižší než hodnoty stanovené v čl. 118 odst. 1 finančního nařízení, a zakázek, které byly zadány podle čl. 134 písm. h) a písm. j) až m).

Čl. 114a odst. 3 písm. a) až c) finančního nařízení

Zadavatel má právo změnit smlouvu či rámcovou smlouvu, aniž by byl povinen zahájit nové zadávací řízení, v případech, jejichž vyčerpávající seznam je uveden v odstavci 3. Čl. 124 odst. 3 prováděcích pravidel nicméně ukládá povinnost zveřejnit seznam pozměněných zakázek, u nichž je hodnota příslušné změny nižší než hodnoty uvedené v čl. 118 odst. 1 finančního nařízení. Tyto prahové hodnoty odpovídají výše uvedeným hodnotám stanoveným směrnicí 2014/24/EU.

Zvláštní smlouvy zadané na základě rámcové smlouvy

Informace týkající se hodnoty a smluvních stran zvláštních smluv zadaných na základě rámcové smlouvy během daného rozpočtového roku se zveřejňují na internetových stránkách zadavatele nejpozději do 30. června roku následujícího po skončení příslušného rozpočtového roku.

V rámci revize finančního nařízení a jeho prováděcích pravidel byla do článku 124 těchto pravidel přidána povinnost zveřejnit tyto informace u jakékoli rámcové smlouvy, jejíž souhrnná hodnota (byť by byla nižší než prahové hodnoty stanovené ve směrnici) je vyšší než 15 000 EUR.

Zveřejnění tedy probíhá následovně:

Na internetových stránkách Evropského parlamentu je nejpozději do 30. června následujícího roku zveřejněn:

  • seznam všech zakázek, které byly přiděleny v loňském roce a jejichž hodnota přesahuje 15 000 EUR (kromě zakázek na nemovitosti a zakázek označených jako tajné), i když některé z nich již byly zveřejněny v Úředním věstníku EU v podobě oznámení o přidělení zakázky. Toto ustanovení, platné od roku 2008, jde nad rámec zákonných požadavků, zajišťuje však jednodušší přístup ke všem zakázkám, které Parlament přidělil;
  • seznam pozměněných zakázek podle čl. 114a odst. 3 písm. a) až c) finančního nařízení, u nichž je hodnota příslušné změny vyšší než 15 000 EUR, ale současně nižší než prahové hodnoty stanovené v čl. 118 odst. 1;
  • seznam uvádějící informace týkající se hodnoty a smluvních stran u zvláštních smluv / objednávek založených na rámcové smlouvě v návaznosti na uzavření zvláštní smlouvy / objednávky nebo z důvodu souhrnného objemu podepsaných zvláštních smluv / objednávek, ať je souhrnná výše rámcové smlouvy jakákoli (přesahuje-li 15 000 EUR);
  • • seznam externích odborníků, kteří byli vybráni na základě článku 204 finančního nařízení a článku 287 prováděcích pravidel.

Zakázky na nemovitosti a zakázky označené jako tajné podle čl. 134 odst. 1 písm. g) a i) prováděcích pravidel se již odděleně na internetu nezveřejňují, jsou však uvedeny ve výroční zprávě o zadaných zakázkách, která se předává Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu.

Další informace:
  • Seznam zakázek, jejichž hodnota přesahuje 15 000 EUR, které byly přiděleny v letech 2016 a 2015.
  • Seznam rámcových smluv, na které se vztahují ustanovení prováděcích pravidel, v letech 2016 a 2015.
  • Seznam odborníků v letech 2016 a 2015.
  • Seznam změn platných smluv podle čl. 114a odst. 3 finančního nařízení v roce 2016.