Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)


Přidělené zakázky

 
Obecné informace o přidělených zakázkách

Finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropské unie a jeho prováděcí pravidla stanoví mezi zásadami plnění rozpočtu zásadu transparentnosti, a to v různých ustanoveních zajišťujících náležité zveřejňování plnění rozpočtu (zejména ex post), mezi jiným pro zakázky přidělované podle článku 103 finančního nařízení a podle článků 123 a 124 jeho prováděcích pravidel. Zakázka se považuje za „přidělenou“, v závislosti na její hodnotě, buď v okamžiku rozhodnutí o přidělení, nebo v okamžiku podpisu první smlouvy (i rámcové smlouvy). Článek 35 finančního nařízení a článek 21 prováděcích pravidel počítají se zveřejněním přidělených zakázek pouze za poslední dva roky; starší údaje budou zpřístupněny na požádání za podmínky dodržení ustanovení nařízení 45/2001/ES (viz právní stanovisko na těchto internetových stránkách).

Zveřejňování zakázek přidělených v letech 2013 a 2014

Zakázky, na něž se vztahuje směrnice 2004/18/ES

Pokud jde o zakázky přidělené v letech 2013 a 2014 a v souladu s článkem 123 prováděcích pravidel, ustanovení týkající se opatření pro zveřejňování zakázek ex-post, na které se vztahuje směrnice 2004/18/ES, stanoví, že oznámení o přidělení zakázky se musí zaslat Úřadu pro publikace Evropské unie do 48 kalendářních dnů po ukončení řízení, tj. po podpisu smlouvy nebo rámcové smlouvy.

Oznámení o přidělení zakázky se zasílá Úřadu pro publikace také u smlouvy nebo rámcové smlouvy stejné nebo vyšší hodnoty, než jsou finanční limity stanovené v článku 170 prováděcích pravidel, a přidělené na základě vyjednávacího řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení. Lhůta pro zaslání tohoto oznámení musí být dostatečná k tomu, aby ke zveřejnění došlo před podpisem smlouvy nebo rámcové smlouvy v souladu s podmínkami a pravidly stanovenými v čl. 171 odst. 1.

Informace týkající se hodnoty a smluvních stran zvláštních smluv založených na rámcové smlouvě během daného rozpočtového roku se kromě toho zveřejňují na internetových stránkách zadavatele nejpozději do 30. června roku následujícího po skončení příslušného rozpočtového roku. Toto ustanovení se uplatní pouze u zakázek vyhlášených po 1. květnu 2007. Ke zveřejnění dojde v případě, kdy po uzavření zvláštní smlouvy nebo z důvodu velkého objemu zvláštních smluv byly překročeny finanční limity stanovené v článku 170 prováděcích pravidel.

Ke dni 31. prosince 2013 byly finanční limity podle článku 170 prováděcích pravidel stanoveny ve výši:

  • 134 000 EUR u zakázek na dodávky a služby uvedených v příloze II A směrnice 2004/18/ES, s výjimkou zakázek v oblasti výzkumu a vývoje uvedených v kategorii 8 dané přílohy;
  • 207 000 EUR u zakázek na služby uvedených v příloze II B směrnice 2004/18/ES a u zakázek na služby v oblasti výzkumu a vývoje uvedených v kategorii 8 přílohy II A směrnice 2004/18/ES;
  • 5 186 000 EUR u zakázek na stavební práce.

Zakázky, na něž se nevztahuje směrnice 2004/18/ES

Podle článku 103 finančního nařízení a článku 124 prováděcích pravidel týkajících se opatření pro zveřejňování ex post u zakázek, na které se nevztahuje směrnice 2004/18/ES, a u zakázek uvedených v její příloze II B, se stanoví, že tyto zakázky „.../...jsou vyhlašovány vhodnými prostředky.../...“. Součástí tohoto vyhlášení je mimo jiné „seznam zhotovitelů, dodavatelů a poskytovatelů… / … který se zveřejňuje jednou ročně s uvedením předmětu a hodnoty zadané zakázky u zakázek, jejichž hodnota přesahuje 15 000 EUR .../...“. Nicméně článek 124 odst. 4 prováděcích pravidel stanoví, že informace o veřejných zakázkách, jejichž hodnota přesahuje částku podle čl. 137 odst. 2, se nejpozději do 30. června následujícího rozpočtového roku zveřejňují na internetové stránce daného orgánu“. Částka uvedená v tomto článku činí 15 000 EUR.

Zveřejnění tedy probíhá následovně:

Zveřejnění v Úředním věstníku EU: Úřadu pro publikace jsou nejpozději do 30. června následujícího roku předány informace o zakázkách, které byly v předchozím roce přiděleny Evropským parlamentem a jejichž hodnota přesahuje částku uvedenou v čl. 136 odst. 1 prováděcích pravidel k finančnímu nařízení (60 000 EUR)

  • a bez omezení částky, jedná-li se o zakázky na služby uvedené v příloze II B směrnice 2004/18/ES;
  • a jejichž hodnota je nižší než finanční limity stanovené v článku 170 prováděcích pravidel k finančnímu nařízení týkajících se finančních limitů pro použití směrnice 2004/18/ES.

Na internetových stránkách Evropského parlamentu je nejpozději do 30. června následujícího roku zveřejněn:

  • seznam všech zakázek, které byly přiděleny v loňském roce a jejichž hodnota přesahuje 15 000 EUR, i když některé z nich již byly zveřejněny v Úředním věstníku. Toto ustanovení, platné od roku 2008, přesahuje obvyklé požadavky, zajišťuje však jednodušší přístup ke všem zakázkám, které Parlament přidělil;
  • seznam zakázek na nemovitosti a zakázek označených jako tajné podle čl. 134 odst. 1 písm. j) prováděcích pravidel, které se každoročně zveřejnují samostatně.
  • seznam týkající se informací o hodnotě a smluvních stranách zvláštních smluv /objednávek založených na rámcové smlouvě po uzavření zvláštní smlouvy /objednávky nebo z důvodu velkého objemu podepsaných zvláštních smluv /objednávek, byly-li překročeny limity stanovené v článku 170 [prováděcích pravidel];
  • seznam externích odborníků vybraných na základě článku 204 finančního nařízení a článku 287 prováděcích pravidel.
Podrobné informace získáte zde: