Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Politické strany na evropské úrovni

 
Co je politická strana na evropské úrovni?

Politická strana na evropské úrovni je organizace s určitým politickým programem. Je složena z vnitrostátních stran a jednotlivců a je zastoupena v několika členských státech. Jak je uvedeno ve Smlouvách, „politické strany na evropské úrovni přispívají k utváření evropského politického vědomí a k vyjadřování vůle občanů Unie.“

Jak je politická strana na evropské úrovni financována?

Od července roku 2004 mohou politické strany na evropské úrovni získávat každoročně finanční prostředky od Evropského parlamentu. Jedná se o grant na provozní náklady. Pokrývá až 85 % způsobilých výdajů strany, zbytek by měl být hrazen z vlastních zdrojů, což jsou např. členské příspěvky a dary.

Co lze a co nelze hradit z grantu?

Grant může být využit pro pokrytí výdajů přímo spojených s cíli uvedenými v politickém programu strany, např:

 • schůze a konference,
 • publikace, studie a propagační letáky,
 • správní, personální a cestovní náklady,
 • náklady na kampaně spojené s evropskými volbami,

Jedná se o tzv. způsobilé výdaje.

Grant nelze využít mj. na pokrytí těchto výdajů:

 • náklady na kampaně pro referenda a volby (kromě evropských voleb)
 • přímé nebo nepřímé financování vnitrostátních politických stran, volebních kandidátu a politických nadací na vnitrostátní i evropské úrovni,
 • dluhy a poplatky za dluhovou službu
Kdo stanovuje pravidla poskytování finančních prostředků?

Právním základem je čl. 10 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii a článek 224 Smlouvy o fungování Evropské unie. Pravidla pro poskytování finančních prostředků jsou stanovena nařízením, které přijala Rada a Parlament. Toto nařízení bylo upraveno ve prospěch zlepšení podmínek pro přidělování finančních prostředků. Prováděcí opatření přijalo předsednictvo Parlamentu.

Kolik existuje stran a kolik peněz dostávají?

Zde si můžete stáhnout seznam stran s uvedenými částkami výše grantu.

Jejich závěrečné zprávy naleznete zde.

Podrobnosti viz:
 
 
Politické strany na evropské úrovni [pokračování]
Jaké podmínky je třeba splnit pro získání finančních prostředků?

Aby mohla strana získat grant od Parlamentu, musí splnit určité podmínky:

 • strana musí mít právní subjektivitu ve členském státě, ve kterém se nachází její sídlo,
 • musí být alespoň v jedné čtvrtině členských států zastoupena poslanci Evropského parlamentu nebo poslanci vnitrostátních či regionálních parlamentů nebo poslanci regionálních shromáždění;
 • musí dodržovat zásady svobody, demokracie a úcty k lidským právům a základním svobodám a zásadám právního státu,
 • musela se již účastnit voleb do Evropského parlamentu, nebo přislíbit, že účast zamýšlí.
Jak funguje přidělování grantů v praxi?

Můžete si stáhnout krátké výroční zprávy Evropského parlamentu.(link).

Každá strana, která splňuje výše uvedené podmínky, může požádat o finanční prostředky tak, že každý rok do 30. září zašle žádost Parlamentu, společně se svým pracovním programem a rozpočtem na příští rok.

Po vyhodnocení a odsouhlasení žádostí se grant rozděluje stranám podle určených kritérií:

 • 15 % je rozděleno stejným dílem,
 • 85 % se rozdělí mezi strany, které jsou v Evropském parlamentu zastoupeny svými zvolenými poslanci, a to v poměru k počtu těchto poslanců.

První platba, která tvoří 80 % celkové přidělené částky grantu, se každoročně vyplácí zpravidla do konce prvního čtvrtletí.

Zbytek se vyplácí následující rok po schválení závěrečné zprávy, kterou strany předloží předsednictvu Evropského parlamentu. Závěrečná zpráva zejména obsahuje:

 • závěrečnou zprávu o plnění pracovního programu,
 • závěrečný finanční výkaz skutečných způsobilých výdajů vycházející ze struktury předběžného rozpočtu,
 • souhrnný přehled příjmů a výdajů odpovídající účetnictví pro dané období způsobilosti, na které se vztahuje grantová dohoda,
 • zprávu o externím účetním auditu provedeném nezávislým auditorem stvrzující, že daný grant byl použit v souladu s příslušnými předpisy.
 
 
Politické nadace na evropské úrovni
Co je politická nadace na evropské úrovni?

Politická nadace na evropské úrovni je organizace, která je přidružena k politické straně na evropské úrovni a která podporuje a doplňuje cíle této strany. Politická nadace na evropské úrovni sleduje, zpracovává a přispívá k rozpravám na témata evropské veřejné politiky. Dále se zabývá činnostmi s tím souvisejícími, jako například pořádání seminářů, školení, konferencí a vypracovávání studií.

Jak je politická nadace na evropské úrovni financována?

Nadace získaly finanční zdroje na období od října roku 2007 do srpna 2008 ve formě akčních grantů, které v rámci pilotního projektu udělila Evropská komise.

Od září 2008 převzal přidělování prostředků Evropský parlament, který nyní přiděluje roční granty na provozní náklady. Grant může pokrýt až 85 % způsobilých výdajů nadace, zbytek by měl být hrazen z vlastních zdrojů, jako jsou např. členské příspěvky a dary.

Co může a co nemůže být hrazeno z grantu?

Grant může být využit pro pokrytí výdajů přímo spojených s činnostmi uvedenými v politickém programu činností nadace, např:

 • schůze a konference,
 • publikace, studie a propagační letáky,
 • správní, personální a cestovní náklady.

Jedná se o tzv. způsobilé výdaje.

Grant nemůže být mj. využit na výdaje, mezi něž patří:

 • výdaje na kampaně pro referenda a volby,
 • přímé a nepřímé financování vnitrostátních politických stran, volebních kandidátů a politických nadací,
 • dluhy a poplatky za dluhovou službu.
Kdo stanovuje pravidla poskytování financí?

Pravidla pro poskytování financí politickým stranám jsou stanovena nařízením, které přijala Rada a Parlament. Bylo přepracováno, aby umožňovalo také financování politických nadací. Prováděcí opatření přijalo předsednictvo Parlamentu.

Kolik existuje nadací a kolik peněz dostávají?

Zde si můžete stáhnout seznam nadací s uvedenými částkami výše grantu.

Jejich závěrečné zprávy naleznete zde.

Jaké podmínky je třeba splnit pro získání finančních prostředků

Aby mohla nadace získat grant od Parlamentu, musí splnit určité podmínky:

 • musí být přidružena k jedné z politických stran na evropské úrovni uznaných nařízením,
 • musí mít právní subjektivitu, oddělenou od právní subjektivity politické strany, v členském státě, ve kterém se nachází její sídlo,
 • musí dodržovat principy svobody a demokracie a respektovat lidská práva, základní svobody a právní stát,
 • nepodporuje ziskové cíle,
 • její řídící orgán má geograficky vyvážené složení.
Jak funguje přidělování grantů v praxi?

Zde si můžete stáhnout krátké výroční zprávy Evropského parlamentu.

Každá nadace, která splňuje výše uvedené podmínky,může požádat o financování tak, že každý rok do 30. září zašle žádost Parlamentu, společně se svým pracovním programem a rozpočtem na příští rok.

Po vyhodnocení a odsouhlasení žádostí se granty rozdělují nadacím podle určených kritérií:

 • 15 % je rozděleno rovnoměrně,
 • 85 % je rozděleno mezi nadace, které jsou přidruženy k politickým stranám na evropské úrovni, jež jsou v Evropském parlamentu zastoupeny svými zvolenými členy, v poměru k počtu těchto členů.

První část finančních prostředků, 80 % z celkového grantu, je každoročně v zásadě vyplácena na konci prvního čtvrtletí.

Zbytek se vyplácí následující rok po schválení závěrečné zprávy nadace, která se předkládá předsednictvu Evropského parlamentu. Závěrečná zpráva obsahuje:

 • závěrečnou zprávu o plnění pracovního pro¬gramu,
 • závěrečný finanční výkaz skutečných způsobilých výdajů vycházející ze struktury před¬běžného rozpočtu,
 • souhrnný přehled příjmů a výdajů odpovídající účetnictví pro dané období způsobilosti, na které se vztahuje grantová dohoda,
 • zprávu o externím úče¬tním auditu provedeném nezávislým auditorem stvrzující, že daný grant byl použit v souladu s příslušnými předpisy.
 
 
Závěrečné zprávy politických stran a nadací

Zde jsou k dispozici závěrečné zprávy stran a nadací, které tyto subjekty každoročně předkládají Evropskému parlamentu. Verze, na něž se zde odkazuje, zahrnují následující dokumenty:

 • závěrečný finanční výkaz skutečných způsobilých výdajů vycházející ze struktury předběžného rozpočtu,
 • souhrnný přehled příjmů a výdajů odpovídající účetnictví pro dané období způsobilosti, na které se vztahuje rozhodnutí o udělení grantu,
 • zprávu o externím účetním auditu provedeném nezávislým auditorem stvrzující, že daný grant byl použit v souladu s příslušnými předpisy.

Tyto verze neobsahují závěrečnou zprávu o provádění programu činností.

Výše grantů uvedené v těchto zprávách nelze ve všech případech považovat za konečné a mohou se lišit od částek skutečně přidělených a uhrazených Evropským parlamentem.

 
 
Authority for European political parties and foundations

Od 1. ledna 2017 se u evropských politických stran a evropských politických nadací uplatňuje nový systém registrace.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (dále jen „nařízení č. 1141/2014“) stanoví nová pravidla, která je třeba dodržovat, a zřizuje Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace (dále jen „úřad“).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32014R1141

Tento úřad byl zřízen pro účely registrace a kontroly evropských politických stran a evropských politických nadací a pro účely ukládání sankcí těmto stranám a nadacím podle nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.

Webové stránky úřadu naleznete zde: http://www.appf.europa.eu.