Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")


Tildelte kontrakter

 
Generelle oplysninger om tildelte kontrakter

Et af principperne for gennemførelsen af EU's budget, der er fastlagt i finansforordningen vedrørende Den Europæiske Unions almindelige budget og gennemførelsesbestemmelserne hertil, er princippet om gennemsigtighed. Det kommer til udtryk i en række bestemmelser, som skal sikre, at gennemførelsen af budgettet (især efterfølgende) bliver offentliggjort på passende måde, således i artikel 103 i finansforordningen og i artikel 123 og 124 i gennemførelsesbestemmelserne. Afhængigt af værdien af en kontrakt anses en kontrakt for "tildelt" enten fra det tidspunkt, hvor beslutningen om tildeling træffes, eller så snart den første kontrakt (herunder en rammekontrakt) er underskrevet. Artikel 35 i finansforordningen og artikel 21 i gennemførelsesbestemmelserne foreskriver, at tildelte kontrakter skal offentliggøres inden for de første to år efter tildelingen. Oplysninger om tidligere år stilles til rådighed efter anmodning under hensyntagen til forordning 45/2001/EF (se den juridiske meddelelse på dette websted).

Offentliggørelse af kontrakter, der er tildelt i 2014 og 2015

Finansforordningen og dens gennemførelsesbestemmelser er med virkning fra 1. januar 2016 blevet gennemgribende ændret, navnlig med hensyn til offentlige udbud, hvor der foreligger et nyt direktiv, 2014/24/EU.

For kontrakter, der er tildelt i 2014 og 2015 og offentliggjort inden den 1. januar 2016, gælder stadig reglerne fra den gamle direktiv, 2004/18/EF.

For så vidt angår efterfølgende offentliggørelse, og i mangel af udtrykkelige overgangsbestemmelser, gælder visse af de nye bestemmelser dog for offentliggørelse af kontrakter tildelt i 2015.

Kontrakter, der er omfattet af direktiv 2004/18/EF

For kontrakter, der er tildelt i 2014 og 2015, og i henhold til artikel 123 i gennemførelsesbestemmelserne indebærer reglerne om efterfølgende offentliggørelse af kontrakter, der er omfattet af direktiv 2004/18/EF, at der skal sendes en bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt til Den Europæiske Unions Publikationskontor senest 48 kalenderdage efter procedurens afslutning, dvs. at regne fra den dato, hvor kontrakten eller rammekontrakten blev underskrevet.

En bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt skal også sendes til Publikationskontoret for kontrakter eller rammekontrakter, hvis værdi er lig med eller overstiger de beløbsgrænser, der er omhandlet i artikel 170 i gennemførelsesbestemmelserne, og som er tildelt efter en procedure med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. Fristen for fremsendelse af meddelelsen af tildeling skal være lang nok til, at offentliggørelsen kan ske inden underskrivelsen af kontrakten eller rammekontrakten, jf. betingelserne i artikel 171, stk. 1.

Den 31. december 2015 var de i artikel 170 i gennemførelsesbestemmelserne nævnte beløbsgrænser:

 • 134 000 EUR for de tjenesteydelses- og vareindkøbskontrakter, der er nævnt i bilag II A til direktiv 2004/18/EF, med undtagelse af de tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, der er omfattet af kategori 8 i dette bilag
 • 207 000 EUR for de tjenesteydelseskontrakter, der er nævnt i bilag II B til direktiv 2004/18/EF, og for de tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, der er omfattet af kategori 8 i bilag II A til direktiv 2004/18/EF
 • 5 186 000 EUR for arbejdskontrakter.

Kontrakter, der ikke er omfattet af direktiv 2004/18/EF

I henhold til artikel 103 i finansforordningen og artikel 124 i gennemførelsesbestemmelserne om efterfølgende offentliggørelse af aftaler, der ikke er omfattet af direktiv 2004/18/EF, og af aftaler, der er omhandlet i bilag II B til samme direktiv, skal kontrakterne "offentliggøres på passende måde". Dette indebærer bl.a., at der "årligt offentliggøres en liste over kontrahenter med angivelse af den tildelte ordres genstand og beløb, når der er tale om kontrakter, hvis værdi er lig med eller ligger over 15.000 EUR. .../...". Artikel 124, stk. 4, i gennemførelsesbestemmelserne fastsætter imidlertid følgende: "Oplysninger om kontrakter til en værdi, der ligger over det beløb, der er angivet i stk. 137, stk. 2, offentliggøres på institutionens hjemmeside senest den 30. juni i det følgende regnskabsår." Det i sidstnævnte artikel angivne beløb er 15 000 EUR.

Specifikke kontrakter, der er baseret på rammekontrakter

Oplysninger om værdien af og kontrahenterne for specifikke kontrakter baseret på rammekontrakter, som indgås i løbet af et regnskabsår, skal offentliggøres på den ordregivende myndigheds hjemmeside senest den 30. juni i det følgende år. Denne bestemmelse finder kun anvendelse på indkøbsprocedurer iværksat efter 1. maj 2007.

De ændringer, der er foretaget i finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne, omfatter en ændring af artikel 124 i gennemførelsesbestemmelserne, der gør det obligatorisk at afgive disse oplysninger, når den samlede værdi pr. rammeaftale overstiger 15 000 EUR, uanset om den stadig ligger under de tærskler, der er fastsat i direktivet. Fra 2016 vil offentliggørelse af disse oplysninger derfor være obligatorisk for specifikke kontrakter og ordresedler baseret på rammekontrakter, der blev undertegnet i 2015, og hvis samlede værdi overstiger 15 000 EUR.

Offentliggørelsen sker som følger:

Offentliggørelse på Europa-Parlamentets websted senest den 30. juni det følgende år af

 • listen over alle kontrakter med en værdi på over 15 000 EUR, der er tildelt i løbet af det foregående år, uanset om nogle af dem også har været nævnt i en bekendtgørelse om tildelte kontrakter i Den Europæiske Unions Tidende. Denne bestemmelse, som trådte i kraft i 2008, går videre end de lovmæssige krav, men sikrer, at det er lettere at få adgang til alle kontrakter tildelt af Parlamentet;
 • ejendomskontrakter og kontrakter, der er erklæret hemmelige, jf. artikel 134, stk. 1, litra j), i gennemførelsesbestemmelserne, vil ikke længere blive offentliggjort separat på internettet, men blive dækket i den årlige rapport om tildeling af kontrakter, der forelægges for Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg.
 • listen med oplysninger om værdien af og kontrahenterne for specifikke kontrakter/ordresedler baseret på en rammekontrakt, der er undertegnet som følge af indgåelse af en specifik kontrakt/bestillingsseddel eller af den samlede værdi af de undertegnede specifikke kontrakter/ordresedler, uanset hvad den kumulative værdi pr. rammekontrakt er (dog forudsat at den overstiger 15 000 EUR);
 • en liste over eksterne eksperter udvalgt på grundlag af artikel 204 i finansforordningen og artikel 287 i gennemførelsesbestemmelserne.
Se også:
 • Liste over ejendomskontrakter og hemmelige kontrakter tildelt i 2014
 • Liste over ejendomskontrakter og hemmelige kontrakter tildelt i 2015, 2014
 • Liste over rammekontrakter, der er omfattet af bestemmelserne i gennemførelsesbestemmelserne i 2015, 2014
 • en liste over eksperterne i 2015, 2014