Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")


Tildelte kontrakter

 
Generelle oplysninger om tildelte kontrakter

Et af principperne for gennemførelsen af EU's budget, der er fastlagt i finansforordningen vedrørende Den Europæiske Unions almindelige budget og gennemførelsesbestemmelserne hertil, er princippet om gennemsigtighed. Det kommer til udtryk i en række bestemmelser, som skal sikre, at gennemførelsen af budgettet (især efterfølgende) bliver offentliggjort på passende måde, således i artikel 103 i finansforordningen og i artikel 123 og 124 i gennemførelsesbestemmelserne. Afhængigt af værdien af en kontrakt anses en kontrakt for "tildelt" enten fra det tidspunkt, hvor beslutningen om tildeling træffes, eller så snart den første kontrakt (herunder en rammekontrakt) er underskrevet. Artikel 35 i finansforordningen og artikel 21 i gennemførelsesbestemmelserne foreskriver, at tildelte kontrakter skal offentliggøres inden for de første to år efter tildelingen. Oplysninger om tidligere år stilles til rådighed efter anmodning under hensyntagen til forordning 45/2001/EF (se den juridiske meddelelse på dette websted).

Offentliggørelse af kontrakter, der er tildelt i 2013 og 2014

Kontrakter, der er omfattet af direktiv 2004/18/EF

For kontrakter, der er tildelt i 2013 og 2014, og i henhold til artikel 123 i gennemførelsesbestemmelserne indebærer reglerne om efterfølgende offentliggørelse af kontrakter, der er omfattet af direktiv 2004/18/EF, at der skal sendes en bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt til Den Europæiske Unions Publikationskontor senest 48 kalenderdage efter procedurens afslutning, dvs. at regne fra den dato, hvor kontrakten eller rammekontrakten blev underskrevet.

En bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt skal også sendes til Publikationskontoret for kontrakter eller rammekontrakter, hvis værdi er lig med eller overstiger de beløbsgrænser, der er omhandlet i artikel 170 i gennemførelsesbestemmelserne, og som er tildelt efter en procedure med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. Fristen for fremsendelse af meddelelsen af tildeling skal være lang nok til, at offentliggørelsen kan ske inden underskrivelsen af kontrakten eller rammekontrakten, jf. betingelserne i artikel 171, stk. 1.

Desuden skal oplysninger om værdien af og kontrahenterne for specifikke kontrakter baseret på en rammekontrakt i løbet af et regnskabsår offentliggøres på den ordregivende myndigheds websted senest den 30. juni efter afslutningen af det pågældende regnskabsår. Denne bestemmelse gælder kun for kontrakter efter den 1. maj 2007. Oplysningerne skal offentliggøres, hvis de beløbsgrænser, der er fastsat i artikel 170 i gennemførelsesbestemmelserne, overskrides som følge af indgåelse af en specifik kontrakt eller på grund af det samlede beløb for de specifikke kontrakter.

Den 31. december 2014 var de i artikel 170 i gennemførelsesbestemmelserne nævnte beløbsgrænser:

  • 134 000 EUR for de tjenesteydelses- og vareindkøbskontrakter, der er nævnt i bilag II A til direktiv 2004/18/EF, med undtagelse af de tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, der er omfattet af kategori 8 i dette bilag
  • 207 000 EUR for de tjenesteydelseskontrakter, der er nævnt i bilag II B til direktiv 2004/18/EF, og for de tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, der er omfattet af kategori 8 i bilag II A til direktiv 2004/18/EF
  • 5 186 000 EUR for arbejdskontrakter.

Kontrakter, der ikke er omfattet af direktiv 2004/18/EF

I henhold til artikel 103 i finansforordningen og artikel 124 i gennemførelsesbestemmelserne om efterfølgende offentliggørelse af aftaler, der ikke er omfattet af direktiv 2004/18/EF, og af aftaler, der er omhandlet i bilag II B til samme direktiv, skal kontrakterne offentliggøres på passende måde. Dette indebærer bl.a., at der "årligt offentliggøres en liste over kontrahenter med angivelse af den tildelte ordres genstand og beløb, når der er tale om kontrakter, hvis værdi er lig med eller ligger over 15.000 EUR". Artikel 124 i gennemførelsesbestemmelserne fastsætter imidlertid følgende: "Oplysninger om kontrakter til en værdi, der ligger over det beløb, der er angivet i stk. 137, stk. 2, offentliggøres på institutionens hjemmeside senest den 30. juni i det følgende regnskabsår." Det i denne artikel angivne beløb er 15 000 EUR.

Offentliggørelsen sker som følger:

Offentliggørelse i EUT efter fremsendelse senest den 30. juni det følgende år til Publikationskontoret af oplysninger om kontrakter tildelt af Europa-Parlamentet det forudgående år, hvis værdi ligger over det beløb, der er nævnt i artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesbestemmelserne (60 000 EUR)

  • uden beløbsbegrænsning for de tjenesteydelseskontrakter, der er omhandlet i bilag II B til direktiv 2004/18/EF
  • og hvis værdi ligger under de beløbsgrænser, der er nævnt i artikel 170 i gennemførelsesbestemmelserne vedrørende beløbsgrænser for anvendelsen af direktiv 2004/18/EF.

Offentliggørelse på Europa-Parlamentets websted senest den 30. juni det følgende år af

  • en liste over alle de øvrige kontrakter tildelt det foregående år, hvis værdi ligger over 15 000 EUR, selv hvis visse af disse kontrakter også er blevet offentliggjort i EUT. Denne bestemmelse, som trådte i kraft i 2008, går videre end de lovmæssige krav, men sikrer bedre adgang til alle de kontrakter, institutionen har tildelt.
  • kontrakter om fast ejendom og kontrakter, der er erklæret hemmelige, jf. artikel 134, stk. 1, litra j), i gennemførelsesbestemmelserne, og som offentliggøres årligt på en særlig liste.
  • en liste med oplysninger om værdien af og kontrahenterne for specifikke kontrakter/ordrer baseret på en rammekontrakt, hvis de beløbsgrænser, der er fastsat i artikel 170 [i gennemførelsesbestemmelserne], overskrides som følge af indgåelse af en specifik kontrakt/ordre eller på grund af det samlede beløb for de specifikke kontrakter/ordrer.
  • en liste over eksterne eksperter udvalgt på grundlag af artikel 204 i finansforordningen og artikel 287 i gennemførelsesbestemmelserne.
Se også: