Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Tildelte kontrakter

 
Generelle oplysninger om tildelte kontrakter

Et af principperne for gennemførelsen af EU's budget, der er fastlagt i finansforordningen vedrørende Den Europæiske Unions almindelige budget og gennemførelsesbestemmelserne hertil, er princippet om gennemsigtighed. Det kommer til udtryk i en række bestemmelser, som skal sikre, at gennemførelsen af budgettet (især efterfølgende) bliver offentliggjort på passende måde, således i artikel 103 i finansforordningen og i artikel 123 og 124 i gennemførelsesbestemmelserne.

En kontrakt anses for "tildelt" enten fra det tidspunkt, hvor beslutningen om tildeling træffes, eller, hvis det ikke er muligt, så snart den første kontrakt (herunder en rammeaftale) er underskrevet. Artikel 35 i finansforordningen og artikel 21 i gennemførelsesbestemmelserne foreskriver, at tildelte kontrakter skal offentliggøres inden for de første to år efter tildelingen. Oplysninger om tidligere år stilles til rådighed efter anmodning under hensyntagen til forordning 45/2001/EF (se den juridiske meddelelse på dette websted).

Offentliggørelse af kontrakter, der er tildelt i 2015 og 2016

Finansforordningen og dens gennemførelsesbestemmelser er med virkning fra 1. januar 2016 blevet gennemgribende ændret, navnlig med hensyn til offentlige udbud, for at bringe dem i overensstemmelse med det nye direktiv 2014/24/EU om offentlige udbud.

Hvad angår offentliggørelse fastsætter en ny bestemmelse i artikel 123, stk. 6, og artikel 124, stk. 3, i gennemførelsesbestemmelserne, at ændringer af kontrakters beløb under gennemførelsen uden en ny udbudsprocedure skal offentliggøres, som fastsat i finansforordningens artikel 114a.

Kontrakter, der er omfattet af direktiv 2014/24/EU

For kontrakter, der er tildelt i 2015 og 2016, og i henhold til artikel 123 i gennemførelsesbestemmelserne, indebærer reglerne om efterfølgende offentliggørelse af kontrakter, der er omfattet af direktiv 2014/24/EU, at der skal sendes en bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt til Den Europæiske Unions Publikationskontor senest 30 kalenderdage efter procedurens afslutning, dvs. at regne fra den dato, hvor kontrakten eller rammeaftalen blev underskrevet.

Meddelelsen om tildeling skal ligeledes sendes til Publikationskontoret for kontrakter, hvis værdi svarer til eller overstiger de beløbsgrænser, der er fastsat i artikel 4, litra a) og b), i direktiv 2014/24/EU (finansforordningens artikel 118, stk. 1), og som er tildelt efter en procedure med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. I så fald offentliggør den ordregivende myndigheder en bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt:

a) inden underskrivelsen af en kontrakt eller en rammeaftale med en værdi svarende til eller over de beløbsgrænser, der er fastsat i finansforordningens artikel 118, stk. 1, som er tildelt i henhold til proceduren i artikel 134, stk. 1, litra b), i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen.

b) efter underskrivelsen af en kontrakt eller en rammeaftale med en værdi svarende til eller over de beløbsgrænser, der er henvist til i finansforordningens artikel 118, stk. 1, herunder en kontrakt eller en rammeaftale, som er tildelt i henhold til procedurerne i artikel 134, stk. 1, litra a) samt c)-f), i finansforordningen.

Fristen for fremsendelse af meddelelsen af tildeling skal være lang nok til, at offentliggørelsen kan ske inden underskrivelsen af kontrakten eller rammeaftalen, jf. betingelserne i artikel 171, stk. 1, i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen.

Pr. 31.12.2016 er tærskelværdierne i direktiv 2014/24/EU (artikel 118, stk. 1, i finansforordningen) fastsat til:

  • 135.000 EUR for de indkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, der er anført i bilag XIV til direktiv 2014/24/EU
  • 5.225.000 EUR for bygge- og anlægsarbejder.

Kontrakter, der ikke er omfattet af direktiv 2014/24/EF

I henhold til artikel 103 i finansforordningen og artikel 124 i gennemførelsesbestemmelserne om efterfølgende offentliggørelse af aftaler, der ikke er omfattet af direktiv 2014/24/EF, ”skal kontrakterne offentliggøres på passende måde”. Dette indebærer bl.a., at der senest den 30. juni det følgende regnskabsår offentliggøres en liste kontrahenter med angivelse af den tildelte ordres beløb og genstand, når der er tale om kontrakter, hvis værdi ligger over 15.000 EUR.

Artikel 124, stk. 3, i gennemførelsesbestemmelserne fastsætter imidlertid følgende: Den ordregivende myndighed offentliggør på sit websted en liste over kontrakter med en værdi under de beløbsgrænser, der er henvist til i finansforordningens artikel 118, stk. 1, og over kontrakter tildelt i henhold til artikel 134, litra h) samt j)-m).

Finansforordningens artikel 114a, stk. 3, litra a)-c)

Den ordregivende myndighed kan ændre en kontrakt eller en rammeaftale uden en ny udbudsprocedure i de tilfælde, der er udtømmende opregnet i stk. 3. Artikel 124, stk. 3, i gennemførelsesbestemmelserne fastsætter offentliggørelse af en liste over disse ændrede kontrakter, såfremt værdien af ændringen er under de beløbsgrænser, der er henvist til i finansforordningens artikel 118, stk. 1. Disse beløbsgrænser svarer til de ovennævnte beløbsgrænser, der fremgår af direktiv 2014/24/EU.

Specifikke kontrakter baseret på en rammeaftale

Oplysninger om værdien af og kontrahenterne for specifikke kontrakter baseret på en rammeaftale skal i løbet af et regnskabsår offentliggøres på den ordregivende myndigheds websted senest den 30. juni efter afslutningen af det pågældende regnskabsår.

Ændringerne af finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne hertil indførte i artikel 124 i gennemførelsesbestemmelserne forpligtelsen til at offentliggøre disse oplysninger, når selve rammeaftalens samlede nettoværdi er under direktivets grænseværdier, men over 15.000 EUR.

Offentliggørelsen sker som følger:

Offentliggørelse på Europa-Parlamentets websted senest den 30. juni det følgende år af:

  • listen over alle de øvrige kontrakter tildelt det foregående år, hvis værdi ligger over 15.000 EUR (undtagen ejendomskontrakter og kontrakter, der er erklæret hemmelige), selv hvis visse af disse kontrakter også er blevet offentliggjort i EUT ved en meddelelse om tildeling. Denne bestemmelse, som trådte i kraft i 2008, går videre end de lovmæssige krav, men sikrer bedre adgang til alle de kontrakter, institutionen har tildelt;
  • listen over kontrakter, der har været genstand for en ændring i henhold til finansforordningens artikel 114a, stk. 3, litra a)-c), når værdien af ændringen overstiger 15.000 EUR og er lavere end beløbsgrænsen fastsat i artikel 118, stk. 1;
  • listen over oplysninger om værdien af og kontrahenterne for specifikke kontrakter/bestillingssedler, der er baseret på en rammeaftale som følge af indgåelse af en specifik kontrakt/bestillingsseddel eller den samlede værdi af de undertegnede specifikke kontrakter/bestillingssedler, uanset det samlede beløb pr. rammeaftale (over 15.000 EUR);
  • listen over eksterne eksperter udvalgt på grundlag af finansforordningens artikel 204 og gennemførelsesbestemmelsernes artikel 287.

De i gennemførelsesbestemmelsernes artikel 134, stk. 1, litra g) og litra i), omhandlede ejendomskontrakter og kontrakter, der er erklæret hemmelige, vil ikke længere være genstand for en særskilt offentliggørelse på internettet, men indgår i den årlige rapport om tildeling af kontrakter, der forelægges for Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg.

Se også:
  • Liste over kontrakter, hvis værdi ligger over 15.000 EUR, tildelt i 2016, 2015
  • Liste over de rammeaftaler, der er omfattet af gennemførelsesbestemmelserne i 2016 og 2015
  • Liste over eksperter i 2016 og 2015
  • Liste over ændringer af kontrakter under gennemførelse, jf. artikel 114a, stk. 3, i finansforordningen i 2016