Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Politiske partier på europæisk plan

 
Hvad er et politisk parti på europæisk plan?

Et politisk parti på europæisk plan er en organisation, der følger et politisk program, som er sammensat af nationale partier og enkeltpersoner som medlemmer, og som er repræsenteret i flere medlemsstater. Det hedder i traktaterne, at "politiske partier på europæisk plan bidrager til at skabe en europæisk politisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes vilje".

Hvordan finansieres et politisk parti på europæisk plan?

Siden juli 2004 har europæiske politiske partier kunnet modtage et årligt tilskud fra Europa-Parlamentet. Finansieringen sker i form af et driftstilskud. Det kan udgøre op til 85 % af partiets udgifter, mens resten skal dækkes gennem egne midler, som f.eks. medlemskontingenter og donationer.

Hvad kan og hvad kan ikke betales med tilskuddet?

Tilskuddet kan anvendes til at dække udgifter, der har en direkte sammenhæng med de mål, der opstilles i partiets politiske program, som f.eks.:

 • møder og konferencer
 • udgivelser, undersøgelser og PR
 • udgifter til administration, personale og rejser
 • kampagneudgifter i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet.

Dette kaldes støtteberettigede udgifter.

Tilskuddet kan ikke bruges til at dække udgifter som:

 • kampagneudgifter i forbindelse med folkeafstemninger og valg (undtagen valg til Europa-Parlamentet)
 • direkte eller indirekte finansiering af nationale partier, kandidater og politiske fonde, både på nationalt og europæisk plan
 • gæld og udgifter til afdrag på gæld.
Hvem fastsætter finansieringsreglerne?

Retsgrundlaget findes i artikel 10, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 224 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Finansieringsreglerne findes i en forordning vedtaget af Rådet og Parlamentet. Denne er blevet revideret for at forbedre finansieringsbetingelserne. Gennemførelsesbestemmelserne vedtages af Parlamentets Præsidium.

Hvor mange partier findes der, og hvor meget modtager de?

En liste over partierne med angivelse af tilskudsbeløbene kan hentes her.

De endelige rapporter kan ses her.

Se også:
 
 
Politiske partier på europæisk plan [forts.]
Hvilke betingelser skal være opfyldt, for at man kan modtage tilskud?

For at kunne modtage tilskud fra Parlamentet skal et parti opfylde visse betingelser:

 • Partiet skal have juridisk personlighed i den medlemsstat, hvor dets hjemsted er placeret.
 • Det skal være repræsenteret af medlemmer af Europa-Parlamentet eller af medlemmer af nationale eller regionale parlamenter eller i regionale forsamlinger i mindst en fjerdedel af medlemsstaterne.
 • Det skal overholde principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet.
 • Det skal have deltaget i valg til Europa-Parlamentet eller udtrykt hensigt om at deltage.
Hvordan fungerer tilskudsproceduren i praksis?

De kortfattede årsberetninger fra Europa-Parlamentet kan hentes her (link).

Ethvert parti, der opfylder ovenstående betingelser, kan ansøge om tilskud ved at indsende en ansøgning til Parlamentet senest den 30. september i det indeværende år sammen med partiets arbejdsprogram og budget for det efterfølgende år.

Når ansøgningerne er blevet gennemgået og godkendt, fordeles midlerne blandt disse partier i henhold til en fast skala:

 • 15 % fordeles i lige store dele.
 • 85 % fordeles blandt de partier, der har fået indvalgt medlemmer i Europa- Parlamentet, i forhold til antallet af disse medlemmer.

En første rate på 80 % af det samlede bevilgede tilskud udbetales principielt ved udgangen af første kvartal hvert år.

Restbeløbet udbetales det følgende år, når Europa-Parlamentets Præsidium har godkendt partiernes endelige rapporter. De indeholder bl.a.:

 • en endelig rapport om arbejdsprogrammets gennemførelse
 • en endelig finansieringsoversigt over de faktisk afholdte støtteberettigede udgifter, som følger budgetoverslagets opstilling
 • en samlet oversigt over indtægter og udgifter svarende til regnskaberne for den støtteberettigede periode, der er omfattet af tilskudsafgørelsen
 • en ekstern revisionsrapport for regnskaberne udarbejdet af en uafhængig revisor, hvori det bekræftes, at tilskuddet er blevet anvendt i overensstemmelse med reglerne.
 
 
Politiske fonde på europæisk plan
Hvad er en politisk fond på europæisk plan?

En politisk fond på europæisk plan er en organisation, der er tilknyttet et politisk parti på europæisk plan, og som underbygger og supplerer det pågældende partis mål. En politisk fond på europæisk plan observerer, analyserer og bidrager til diskussionen om politiske spørgsmål på europæisk plan. Den gennemfører tilknyttede aktiviteter såsom afholdelse af seminarer, kurser, konferencer og undersøgelser.

Hvordan finansieres en politisk fond på europæisk plan?

Fonde blev i tidsrummet fra oktober 2007 til august 2008 finansieret gennem aktionstilskud, som Europa-Kommissionen bevilgede under et pilotprojekt.

Siden september 2008 har Europa-Parlamentet overtaget finansieringen og tildeler nu årlige driftstilskud. Tilskuddet kan dække op til 85 % af en fonds støtteberettigede udgifter, mens resten skal dækkes af egne ressourcer, såsom medlemskontingent og gaver.

Hvad kan og hvad kan der ikke betales med tilskuddet?

Tilskuddet kan anvendes til at dække udgifter, der har en direkte sammenhæng med de aktiviteter, der nævnes i fondens aktivitetsprogram, som f.eks.:

 • møder og konferencer
 • udgivelser, undersøgelser og PR
 • udgifter til administration, personale og rejser.

Dette kaldes støtteberettigede udgifter.

Tilskuddet kan ikke bruges til at dække udgifter som:

 • kampagneudgifter i forbindelse med folkeafstemninger og valg
 • direkte eller indirekte finansiering af nationale partier, kandidater og nationale politiske fonde
 • gæld og udgifter til afdrag på gæld.
Hvem fastsætter finansieringsreglerne?

Reglerne for finansiering af partierne er fastsat i en forordning vedtaget af Rådet og Parlamentet. Denne er blevet revideret for at give mulighed for også at finansiere fondene. Gennemførelsesbestemmelserne vedtages af Parlamentets Præsidium.

Hvor mange fonde findes der, og hvor meget modtager de?

En liste over fondene med angivelse af tilskudsbeløbene kan hentes her.

De endelige rapporter kan ses her.

Hvilke betingelser skal være opfyldt, for at man kan modtage tilskud?

For at kunne modtage tilskud fra Parlamentet skal en fond opfylde visse betingelser:

 • Den skal være tilknyttet et politisk parti på europæisk plan, som er anerkendt i forordningen.
 • Den skal have juridisk personlighed, som er adskilt fra partiets, i den medlemsstat, hvor dets hjemsted er placeret.
 • Den skal overholde principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet.
 • Den må ikke arbejde for udbyttegivende mål.
 • Dens besluttende organ skal have en afbalanceret geografisk sammensætning.
Hvordan fungerer tilskudsproceduren i praksis?

De kortfattede årsberetninger fra Europa-Parlamentet kan hentes her.

Enhver fond, der opfylder ovenstående betingelser, kan ansøge om tilskud ved at indsende en ansøgning til Parlamentet senest den 30. september i det indeværende år sammen med fondens arbejdsprogram og budget for det efterfølgende år.

Når ansøgningerne er blevet gennemgået og godkendt, fordeles midlerne blandt disse fonde i henhold til en fast skala:

 • 15% fordeles i lige store dele.
 • 85 % fordeles blandt de fonde, der er tilknyttet partier, der har fået indvalgt medlemmer i Europa-Parlamentet i forhold til antallet af indvalgte medlemmer.

En første rate på 80 % af det samlede bevilgede tilskud udbetales ved udgangen af første kvartal hvert år.

Restbeløbet udbetales det følgende år, når Europa-Parlamentets Præsidium har godkendt den endelige rapport for fondene. Den indeholder bl.a.:

 • en endelig rapport om arbejdsprogrammets gennemførelse
 • en endelig finansieringsoversigt over de faktisk afholdte støtteberettigede udgifter, som følger budgetoverslagets opstilling
 • en samlet oversigt over indtægter og udgifter svarende til regnskaberne for den støtteberettigede periode, der er omfattet af tilskudsafgørelsen
 • en ekstern revisionsrapport for regnskaberne udarbejdet af en uafhængig revisor, hvori det bekræftes, at tilskuddet er blevet anvendt i overensstemmelse med reglerne.
 
 
Endelige rapporter fra partier og fonde

Dette websted indeholder de endelige rapporter fra partier og fonde, som de hvert år sender til Europa-Parlamentet. Denne offentliggjorte version omfatter følgende dokumenter:

 • en endelig finansieringsoversigt over de faktisk afholdte støtteberettigede udgifter i henhold til strukturen i det foreløbige budget,
 • en samlet oversigt over indtægter og udgifter svarende til regnskaberne for den støtteberettigede periode, der er omfattet af tilskudsaftalen,
 • en ekstern revisionsrapport for regnskaberne udarbejdet af en uafhængig revisor, hvori det bekræftes, at tilskuddet er blevet anvendt i overensstemmelse med reglerne.

Den omfatter ikke den endelige rapport om gennemførelsen af aktivitetsprogrammet.

Tilskudsbeløbene i disse rapporter kan ikke anses for at være endelige i alle tilfælde, og de kan afvige fra de beløb, som Europa-Parlamentet rent faktisk har tildelt og betalt.

 
 
Authority for European political parties and foundations

Pr. 1. januar 2017 er en ny ordning for registrering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde trådt i kraft.

De nye regler findes i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde ("forordning nr. 1141/2014"), som samtidig opretter en Myndighed for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde ("myndigheden").

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32014R1141

Myndigheden er blevet oprettet med det formål at registrere og kontrollere europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde og at pålægge disse sanktioner i henhold til forordning nr. 1141/2014.

Myndighedens websted findes på følgende adresse: http://www.appf.europa.eu.