Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών

 

Βάσει του Δημοσιονομικού Κανονισμού που διέπει τον Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών να δημοσιεύει προσκλήσεις υποβολής προσφορών. προκηρύσσει δημόσιους διαγωνισμούς όποτε προτίθεται να αγοράσει εμπορεύματα και υπηρεσίες, να εκδίδει προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

 
 

Για ποσά κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο, οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών μπορούν, στο πλαίσιο μιας κλειστής διαδικασίας, να σταλούν σε περιορισμένο αριθμό προσφερόντων που έχουν επιλεγεί μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών δημοσιεύονται τακτικά στη σειρά S της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούν να ανευρεθούν στη διαδικτυακή βάση δεδομένων TED, που ενημερώνεται καθημερινά.

1. Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης των 60.000 ευρώ

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοθέση αυτή αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η δημοσιοποίηση γίνεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 124 των Κανόνων Εφαρμογής του Δημοσιονομικού Κανονισμού (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 966/2012), καθώς και δυνάμει του άρθρου 126. Οι δημοσιοποιήσεις που γίνονται δυνάμει αυτού του τελευταίου άρθρου είναι ανεπίσημες και δεν υποκαθιστούν την επίσημη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα. Οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών που δημοσιοποιούνται στην ιστοθέση αυτή δημοσιεύονται τακτικά και στη σειρά S της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούν να ανευρεθούν στη διαδικτυακή βάση δεδομένων TED, που ενημερώνεται καθημερινά.

2. Συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης των 15.000 ευρώ και μικρότερης των 60.000 ευρώ

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοθέση αυτή αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατ' εφαρμογή του άρθρου 124 των Κανόνων Εφαρμογής του Δημοσιονομικού Κανονισμού (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 966/2012).

Η δημοσιοποίηση αυτή επιτρέπει τον εντοπισμό βασικών στοιχείων μιας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών και της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την παροχή κάθε πληροφορίας. Ο κατωτέρω σύνδεσμος οδηγεί σε αρχείο Excel που περιέχει τις συμβάσεις ανά Γενική Διεύθυνση .