Príomh-Roghchlár (brúigh 'Iontráil')
Rochtain ar inneachar an leathanaigh (brúigh 'Iontráil')
Rochtain dhíreach ar liosta de láithreáin ghréasáin eile (brúigh 'Iontráil')

Páirtithe polaitiúla Eorpacha

 
Cad is páirtí polaitiúil Eorpach ann?

Is eagraíocht páirtí polaitiúil Eorpach a chloíonn le clár polaitiúil. Tá an páirtí seo comhdhéanta de pháirtithe náisiúnta agus/nó daoine aonair mar chomhaltaí, ag a bhfuil ionadaíocht i roinnt Ballstát agus atá cláraithe leis an an tÚdarás um páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha (‘Údarás’).Mar a luaitear sna Conarthaí, "rannchuidíonn páirtithe polaitiúla ar leibhéal Eorpach chun feasacht pholaitiúil Eorpach a fhoirmiú agus chun toil shaoránaigh an Aontais a chur in iúl".

Conas a mhaoinítear páirtí polaitiúil Eorpach?

Dáileadh an maoiniú i bhfoirm deontas oibríochta go dtí bliain airgeadais 2017. Ó 2018, dáiltear an maoiniú i bhfoirm ranníocaíochta. Sonraítear rialacha na foirme maoinithe seo i dTeideal XI den Rialachán Airgeadais. Is féidir leis sin suas le 90 % de chaiteachas in-aisíoctha páirtí a chlúdach, agus ba cheart go dtiocfadh an chuid eile as acmhainní an pháirtí féin, amhail táillí comhaltais agus síntiúis.

Déantar cistí atá ar fáil do pháirtithe a bhuiséadú ar líne bhuiséid 402 de bhuiséad Pharlaimint na hEorpa.

Cad is féidir agus cad nach féidir a íoc faoi bhuiséad AE?

Is féidir an ranníocaíocht a úsáid chun íoc as an gcaiteachas atá nasctha go díreach le cuspóirí reachtúla an pháirtí, is é sin an caiteachas inaisíoctha mar a thugtar air, amhail:

 • costais cruinnithe agus ionadaíochta,
 • costais foilseachán,
 • costais riaracháin, pearsanra agus taistil,
 • costais feachtais i dtoghcháin Eorpacha.

Ní féidir an ranníocaíocht a úsáid, i measc nithe eile, chun díol as caiteachas neamh-inaisíoctha amhail:

 • costais feachtais do reifrinn agus do thoghcháin (ach amháin toghcháin Eorpacha)
 • maoiniú díreach nó indíreach páirtithe náisiúnta, iarrthóirí toghcháin
 • agus muirir seirbhísí fiach.
Cé a leagann síos na rialacha maoinithe?

Leagtar síos na rialacha maoinithe le rialachán arna nglacadh ag an gComhairle agus ag an bParlaimint, de bhun Airteagal 10(4) den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus Airteagal 224 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

Is é Biúró Pharlaimint na hEorpa a ghlacann na nósanna imeachta cur chun feidhme.

Cé acu rialacha atá i bhfeidhm? (ó bhliain airgeadais 2019)
Tá feidhm ag na rialacha seo a leanas ón nós imeachta maidir le maoiniú bhliain airgeadais 2019 ar aghaidh:
 
 
Páirtithe polaitiúla Eorpacha [ar lean]
Cad iad na coinníollacha a chaithfear a chomhlíonadh chun maoiniú a fháil?

Ní mór do pháirtí coinníollacha áirithe a chomhlíonadh chun ranníocaíocht a fháil ón bParlaimint:

 • ní mór don pháirtí a bheith cláraithe ag an Údarás,
 • ní mór ionadaíocht a bheith ag 1 Fheisire de Pharlaimint na hEorpa dá chuid ar a laghad i bParlaimint na hEorpa,
 • ní mór d’iniúchóir seachtrach a bheidh sainordaithe ag Parlaimint na hEorpa é a iniúchadh,
 • ní mór dó a bheith faoi réir smachtbhannaí a bheidh forchurtha ag an Údarás.

Chun bheith cláraithe ag an Údarás, ní mór don pháirtí cloí leis na coinníollacha clárúcháin:

 • ní mór go mbeadh a shuíomh i mBallstát de réir mar a thugtar le fios ina reachtanna;
 • ní mór dá chuid ballpháirtithe a bheith ionadaithe, in aon cheathrú de na Ballstáit ar a laghad, ag Feisirí de Pharlaimint na hEorpa nó ag comhaltaí de pharlaimintí náisiúnta, de pharlaimintí réigiúnacha nó de thionóil réigiúnacha, nó ní mór go mbeadh faighte aige nó ag a bhallpháirtithe, in aon cheathrú de na Ballstáit ar a laghad, trí faoin gcéad ar a laghad de na vótaí a caitheadh i ngach ceann de na Ballstáit sin ag na toghcháin is deireanaí do Pharlaimint na hEorpa;
 • ní fhéadfaidh na ballpháirtithe a bheith ina mbaill de pháirtí polaitiúil Eorpach eile;
 • ní mór go gcomhlíonfaidh sé, go háirithe ina chlár agus ina ghníomhaíochtaí, na luachanna ar a bhfuil an tAontas Eorpach fothaithe mar a chuirtear in iúl in Airteagal 2 CAE, eadhon, meas ar dhínit an duine, ar an tsaoirse, ar an daonlathas, ar an gcomhionannas, ar an smacht reachta agus meas ar chearta an duine, lena n-áirítear na cearta atá ag daoine ar de ghrúpaí mionlaigh iad;
 • ní mór dó nó dá chomhaltaí páirt a bheith glactha aige nó acu i dtoghcháin chun Parlaimint na hEorpa, nó a rún a chur in iúl go poiblí go bhfuil sé beartaithe aige nó acu páirt a ghlacadh sna chéad toghcháin eile chun Parlaimint na hEorpa, agus
 • ní fhéadfaidh sé spriocanna brabúis a shaothrú.
Conas a fheidhmíonn an nós imeachta maoinithe go praiticiúil?

Is féidir leat an tuarascáil ghearr ar staid an nós imeachta maoinithe) a íoslódáil anseo.

Féadfaidh aon pháirtí a chomhlíonann na coinníollacha thuasluaite iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú do bhliain airgeadais áirithe, trína iarratas agus trí bhuiséad measta a sheoladh chun na Parlaiminte faoin 30 Meán Fómhair den bhliain airgeadais roimhe sin.

A luaithe a dhéanfar na hiarratais a mheasúnú agus a fhormheas, leithdháilfear na cistí atá ar fáil i mbuiséad na Parlaiminte i measc na bpáirtithe sin de réir scála socraithe:

 • dáiltear 10% ina sciaranna comhionanna,
 • dáiltear 90% i gcomhréir leis an líon Feisirí tofa de Pharlaimint na hEorpa atá ina gcomhaltaí den pháirtí.

Is méid ranníocaíochta sealadach é seo, a íoctar ag tús gach bliana (íocaíocht réamh-mhaoinithe). Ní mó an méid ranníocaíochta sealadach ná an méid a ndéanfar iarratas ina leith san iarratas maoinithe ná 90% den chaiteachas inaisíoctha buiséadaithe sa bhuiséad measta.

A luaithe a dhéanfar na hiarratais a mheasúnú agus a fhormheas, leithdháilfear na cistí atá ar fáil i mbuiséad na Parlaiminte i measc na bpáirtithe sin de réir scála socraithe

Cé méid a fhaigheann na páirtithe ó bhuiséad AE?

Is féidir leat an liosta páirtithe lena léirítear a méideanna cistithe a íoslódáil anseo..

Cá dtuairiscítear na sonraí airgeadais?

Caithfidh na páirtithe gach ioncam agus caiteachas a dhearbhú ina dtuarascálacha bliantúla. Is iad na nithe seo a leanas den chuid is mó atá sa tuarascáil bhliantúil sin:

 • tuarascáil iniúchta lena n-áirítear ráitis airgeadais
 • ráiteas airgeadais bunaithe ar struchtúr an bhuiséid mheasta,
 • mionsonraí na gcuntas maidir le hioncam, costais, sócmhainní agus dliteanais,
 • liosta síntiús
 • tuarascáil gníomhaíochtaí
Tacaíocht theicniúil

TCúnamh teicniúil a sholáthraíonn an Pharlaimint do pháirtithe polaitiúla Eorpacha 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

 
 
Fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha
Cad is fondúireacht pholaitiúil Eorpach ann?

Is eagraíocht fondúireacht pholaitiúil Eorpach atá cleamhnaithe le páirtí polaitíochta Eorpach a chuireann taca faoi chuspóirí an pháirtí sin agus a chomhlánaíonn iad agus atá cláraithe leis an Údarás um páirtithe polaitiúla Eorpacha agus um fhondúireachtaí polaitiúla Eorpacha (‘Údarás’).Leanann an fhondúireacht sin an díospóireacht faoi shaincheisteanna an bheartais phoiblí Eorpaigh, déanann sí anailís ar an díospóireacht sin agus glacann sí páirt inti. Forbraíonn sé freisin gníomhaíochtaí a bhaineann le saincheist bheartais phoiblí na hEorpa, mar shampla trí sheimineáir, oiliúint, comhdhálacha agus staidéir a eagrú.

Conas a mhaoinítear fondúireacht pholaitiúil Eorpach?

Féadfaidh fondúireacht pholaitiúil Eorpach maoiniú a fháil ó Pharlaimint na hEorpa. Dáiltear an maoiniú i bhfoirm deontas oibríochta. Sonraítear rialacha na tsaghais maoinithe seo i dTeideal VIII den Rialachán Airgeadais. Is féidir leis an deontas seo suas le 95% de chaiteachas incháilithe na fondúireachta a chlúdach, ach ba cheart gur ó acmhainní dílse a thagann an chuid eile ag teacht ó tháillí comhaltais agus ó shíntiúis.

Foilsíonn an Pharlaimint gach bliain anseo a clár deontas don obair bhliantúil (2019)..

Cad is féidir agus cad nach féidir a íoc faoin deontas?

Is féidir an deontas a úsáid chun an caiteachas a bhaineann go díreach leis na gníomhaíochtaí a leagtar amach i gclár oibre na fondúireachta a íoc, is é sin an caiteachas incháilithe mar a thugtar air amhail:

 • costais cruinnithe agus comhdhálacha,
 • costais foilseachán agus staidéar,
 • costais riaracháin, pearsanra agus taistil.

Ní féidir an deontas a úsáid, i measc nithe eile, le haghaidh caiteachais neamh-incháilithe amhail:

 • costais feachtais le haghaidh reifreann agus aon toghchán,
 • maoiniú díreach nó indíreach páirtithe náisiúnta, iarrthóirí toghcháin agus fondúireachtaí polaitiúla náisiúnta,
 • agus muirir seirbhísí fiach.
Cé a leagann síos na rialacha maoinithe?

Leagtar síos na rialacha maoinithe le rialachán arna nglacadh ag an gComhairle agus ag an bParlaimint, de bhun Airteagal 10(4) den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus Airteagal 224 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

Is é Biúró Pharlaimint na hEorpa a ghlacann na nósanna imeachta cur chun feidhme.

Cé acu rialacha atá i bhfeidhm? (ó bhliain airgeadais 2019)

Tá feidhm ag na rialacha seo a leanas ón nós imeachta maidir le maoiniú bhliain airgeadais 2019 ar aghaidh:

Cad iad na coinníollacha a chaithfear a chomhlíonadh chun maoiniú a fháil?

Caithfidh fondúireacht coinníollacha áirithe a chomhlíonadh chun deontas a fháil ón bParlaimint:

 • ní mór dó bheith cláraithe ag an Údarás,
 • ní mór dó bheith cleamhnaithe le páirtí polaitiúil Eorpach cláraithe, atá incháilithe le haghaidh maoiniú ó bhuiséad Pharlaimint na hEorpa
Conas a fheidhmíonn an nós imeachta maoinithe go praiticiúil?

Is féidir leat an tuarascáil ghearr ar staid an nós imeachta maoinithea íoslódáil anseo..

Féadfaidh aon fhondúireacht a chomhlíonann na coinníollacha thuasluaite iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú do bhliain airgeadais áirithe, trína iarratas, trí bhuiséad measta agus trína chlár oibre a sheoladh chun na Parlaiminte faoin 30 Meán Fómhair den bhliain airgeadais roimhe sin.

A luaithe a dhéanfar na hiarratais a mheasúnú agus a fhormheas, leithdháilfear na cistí i measc na bhfondúireachtaí sin de réir scála socraithe:

 • dáiltear 10% ina sciaranna comhionanna
 • dáiltear 90% i gcomhréir leis an líon Feisirí tofa de Pharlaimint na hEorpa atá ina gcomhaltaí den pháirtí lena bhfuil an bunús cleamhnaithe.

Is méid deontais sealadach é seo, a íoctar i bprionsabal faoi dheireadh na chéad ráithe de gach bliain (íocaíocht réamh-mhaoinithe). Ní mó an méid deontais sealadach ná an méid a ndéanfar iarratas ina leith san iarratas maoinithe ná 95% den chaiteachas inaisíoctha buiséadaithe sa bhuiséad measta.

Bunaítear an méid deontais deiridh an bhliain dár gcionn tar éis do Bhiúró Pharlaimint na hEorpa tuarascálacha bliantúla na bhfondúireachtaí a fhormheas. Ní mó an méid deontais deiridh ná an méid ranníocaíochta sealadach.

Cé méid a fhaigheann na fondúireachtaí ó bhuiséad AE?
Cá dtuairiscítear na sonraí airgeadais?

Caithfidh na fondúireachtaí gach ioncam agus caiteachas a dhearbhú ina dtuarascálacha bliantúla. Is iad na nithe seo a leanas den chuid is mó atá sa tuarascáil bhliantúil sin:

 • tuarascáil iniúchta lena n-áirítear ráitis airgeadais agus an
 • ráiteas airgeadais bunaithe ar struchtúr an bhuiséid mheasta,
 • mionsonraí na gcuntas maidir le hioncam, costais, sócmhainní agus dliteanais,
 • liosta de na síntiúis
 • tuarascáil gníomhaíochtaí

Is féidir dul i gcomhairle le tuarascálacha iniúchóireachta agus síntiúis na bhfondúireachtaí anseo ..

 
 
Tuarascálacha iniúchta agus síntiúis na bpáirtithe agus na bhfondúireachtaí

Gheobhaidh tú anseo na tuarascálacha iniúchta lena n-áirítear na ráitis airgeadais chomh maith le síntiúis na bpáirtithe agus na bhfondúireachtaí, arna gcur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa gach bliain ag na páirtithe agus ag na fondúireachtaí.

Ní féidir na méideanna cistithe, arna léiriú sna tuarascálacha sin, a mheas mar ní críochnaitheach i ngach cás. D’fhéadfadh go mbeidís éagsúil leis na cinn a dhámh agus a d’íoc Parlaimint na hEorpa iarbhír toisc gur eisíodh an tuarascáil iniúchta sular fhormheas an Pharlaimint an cinneadh maidir le méid an chistithe deiridh.

Tabhair do d’aire freisin, ó chistiú 2018, go n-athraíonn na ceanglais trédhearcachta de bhun Airteagal 32 den Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014. Níl an chuid is mó de na ceanglais seo infheidhme ach amháin tar éis do rialú tuarascálacha bliantúla in 2019.

 
 
An tÚdarás um Páirtithe agus Fondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha

Amhail ón 1 Eanáir 2017, tá córas nua clárúcháin i bhfeidhm maidir le Páirtithe Polaitiúla Eorpacha agus le Fondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha.

Leagtar amach le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le reacht agus cistiú páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha (‘Rialachán Uimh. 1141/2014’) na rialacha nua atá le leanúint agus cuirtear Údarás um Páirtithe Polaitiúla Eorpacha agus Fondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha (‘an tÚdarás’) ar bun.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32014R1141

Tá an tÚdarás curtha ar bun chun Páirtithe Polaitiúla Eorpacha agus Fondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha a chlárú, a rialú agus smachtbhannaí a fhorchur orthu de bhun Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014.

Is féidir teacht ar shuíomh gréasáin an Údaráis ag: http://www.appf.europa.eu.

 
 
Creat dlítheanach (go dtí bliain airgeadais 2017)