Fő navigációs oldal közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)
Az oldal tartalmának elérése (kattintson a „Belépés” ikonra)
Egyéb honlapok listájának közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)

Európai szintű politikai pártok

 
Mit nevezünk európai szintű politikai pártnak?

Egy európai szintű politikai párt olyan, politikai program mentén működő szervezet, amelynek tagjai nemzeti pártok és egyének, és amely számos tagállamban rendelkezik képviselettel. A Szerződések szerint „az európai szintű politikai pártok hozzájárulnak az európaiságtudat kialakításához és az uniós polgárok politikai akaratának kinyilvánításához.”

Hogyan részesülnek finanszírozásban az európai szintű politikai pártok?

2004 júliusa óta az európai szintű politikai pártok éves finanszírozásban részesülhetnek az Európai Parlamenttől. A finanszírozás működési támogatás formájában valósul meg. Ez a pártok támogatható kiadásainak legfeljebb 85%-át fedezheti, míg a fennmaradó részt saját forrásokból, például tagsági díjakból és adományokból kell fedezni.

Mi fizethető ki a támogatásból és mi nem?

A támogatás a pártok politikai programjában szereplő célkitűzésekhez, például az alábbiakhoz közvetlenül kapcsolódó kiadások fedezésére használható fel:

 • értekezletek és konferenciák,
 • kiadványok, tanulmányok és reklámok,
 • igazgatási, személyzeti és útiköltségek,
 • az európai választásokkal kapcsolatos kampányok kiadásai.

Ezt nevezik támogatható kiadásnak.

A támogatás nem használható fel többek között a következő kiadások fedezésére:

 • a népszavazásokkal és választásokkal kapcsolatos kampányok kiadásai (az európai választások kivételével),
 • a nemzeti pártok, választási jelöltek, valamint a nemzeti és európai szintű politikai alapítványok közvetlen vagy közvetett finanszírozása,
 • adósságok és adósságszolgálati terhek.
Ki határozza meg a finanszírozási szabályokat?

A jogalap az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (4) bekezdésében, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 224. cikkében található. A finanszírozási szabályokat a Tanács és a Parlament által elfogadott rendelet állapítja meg. A rendeletet a finanszírozási feltételek javítása érdekében felülvizsgálták. A végrehajtási szabályokat a Parlament Elnöksége fogadja el.

Hány párt létezik, és mennyi támogatásban részesülnek?

A pártok listája a támogatási összegek feltüntetésével együtt innen letölthető.

Zárójelentéseik itt érhetőek el.

További információk a következő dokumentumokban találhatók:
 
 
Európai szintű politikai pártok [folyt.]
Milyen feltételeket kell teljesíteni a finanszírozás elnyeréséhez?

Ahhoz, hogy támogatást kapjon a Parlamenttől, az adott pártnak bizonyos feltételeket kell teljesítenie:

 • jogi személyiséggel kell rendelkeznie azon tagállamban, amelyben a székhelye található,
 • képviseltetnie kell magát a tagállamok legalább egynegyedében európai parlamenti képviselők vagy parlamenti képviselők révén a nemzeti vagy a regionális parlamentekben, illetve a regionális közgyűlésekben,
 • be kell tartania a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása, valamint a jogállamiság elvét,
 • részt kell vennie az európai parlamenti választásokon, vagy ki kell fejeznie erre irányuló szándékát.
Hogyan működik a gyakorlatban a finanszírozási eljárás?

Az Európai Parlament rövid éves jelentései letölthetők (link).

A fent említett feltételeket teljesítő pártok finanszírozásért folyamodhatnak oly módon, hogy minden évben szeptember 30-ig elküldik kérelmüket, valamint a következő évre vonatkozó munkaprogramjukat és költségvetésüket a Parlamentnek.

A kérelmek értékelését és jóváhagyását követően a pénzösszegeket előre meghatározott arányban osztják szét a pártok között:

 • 15%-ot egyenlő részekben osztanak el,
 • a rendelkezésre álló finanszírozás 85%-át azon pártok között osztják szét, amelyek megválasztott képviselőkkel rendelkeznek az Európai Parlamentben, azon belül pedig a megválasztott képviselők számarányának megfelelően.

Az odaítélt támogatás teljes összegének 80%-át kitevő első részletet elvben legkésőbb minden év első negyedévének végéig fizetik ki.

A fennmaradó összeget a következő év második negyedévének végén, a pártok zárójelentésének ellenőrzését követően fizetik ki. A zárójelentés főként a következőkből áll:

 • a munkaprogram megvalósításáról szóló zárójelentés,
 • pénzügyi zárójelentés a ténylegesen viselt elszámolható költségekről, az előzetes költségvetés szerkezete alapján,
 • a kiadások és a bevételek átfogó összesítése a kedvezményezett számláinak megfelelően, a támogatási megállapodás által lefedett jogosultsági időszakra,
 • független könyvvizsgáló által készített külső könyvvizsgálói jelentés a kedvezményezett számláiról, amely tanúsítja, hogy a támogatásokat a szabályokkal összhangban használták fel.
 
 
Európai szintű politikai alapítványok
Mit nevezünk európai szintű politikai alapítványnak?

Az európai szintű politikai alapítvány valamely európai szintű politikai párthoz kapcsolódó szervezet, amely támogatja és kiegészíti a párt céljait. Az európai szintű politikai alapítvány megfigyeli és elemzi a közérdekű európai politikai kérdésekről szóló vitát, valamint hozzájárul ahhoz. Kapcsolódó tevékenységeket is végez, például szemináriumokat, képzéseket, konferenciákat és tanulmányokat szervez.

Hogyan részesülnek finanszírozásban az európai szintű politikai alapítványok?

Az alapítványok 2007 októberétől 2008 augusztusáig tevékenységi támogatások révén részesültek finanszírozásban, amelyeket az Európai Bizottság egy kísérleti projekt keretében ítélt oda.

2008 szeptemberétől az Európai Parlament vette át a finanszírozást és ítéli oda az éves működési támogatásokat. A támogatás az egyes alapítványok támogatható kiadásainak legfeljebb 85%-át fedezheti, míg a fennmaradó részt saját forrásokból, például tagsági díjakból és adományokból kell fedezni..

Mi fizethető ki a támogatásból és mi nem?

A támogatás az alapítványok cselekvési programjában meghatározott tevékenységekhez, például az alábbiakhoz közvetlenül kapcsolódó kiadások fedezésére használható fel:

 • értekezletek és konferenciák,
 • kiadványok, tanulmányok és reklámok,
 • igazgatási, személyzeti és útiköltségek.

Ezt nevezik támogatható kiadásnak.

A támogatás nem használható fel többek között a következő kiadások fedezésére:

 • a népszavazásokkal és választásokkal kapcsolatos kampányok kiadásai,
 • a nemzeti pártok, választási jelöltek és a nemzeti szintű politikai alapítványok közvetlen vagy közvetett finanszírozása,
 • adósságok és adósságszolgálati terhek.
Ki határozza meg a finanszírozási szabályokat?

A pártok finanszírozásának szabályait a Tanács és a Parlament által elfogadott rendelet állapítja meg. A rendeletet felülvizsgálták annak lehetővé tétele érdekében, hogy az alapítványok is finanszírozásban részesüljenek. A végrehajtási szabályokat a Parlament Elnöksége fogadja el.

Hány alapítvány létezik, és mennyi támogatásban részesülnek?

Az alapítványok listája a támogatási összegek feltüntetésével együtt innen letölthető

Zárójelentéseik itt érhetőek el.

Milyen feltételeket kell teljesíteni a finanszírozás elnyeréséhez?

Ahhoz, hogy támogatást kapjon a Parlamenttől, az adott alapítványnak bizonyos feltételeket kell teljesítenie:

 • a rendelet által elismert európai szintű politikai párthoz kell kapcsolódnia,
 • jogi személyiséggel kell rendelkeznie azon tagállamban, amelyben a székhelye található, e jogi személyiség pedig elkülönül az adott párt jogi személyiségétől,
 • be kell tartania a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása, valamint a jogállamiság elvét,
 • nem törekszik haszonszerzésre,
 • irányító testületének személyi összetétele földrajzi szempontból kiegyensúlyozott.
Hogyan működik a gyakorlatban a finanszírozási eljárás?

Az Európai Parlament rövid éves jelentései innen letölthetők.

A fent említett feltételeket teljesítő alapítványok finanszírozásért folyamodhatnak oly módon, hogy minden évben szeptember 30-ig elküldik kérelmüket, valamint a következő évre vonatkozó munkaprogramjukat és költségvetésüket a Parlamentnek.

A kérelmek értékelését és jóváhagyását követően a pénzösszegeket előre meghatározott arányban osztják szét az alapítványok között:

 • 15%-ot egyenlő részekben osztanak el,
 • 85%-ot azon alapítványok között osztanak el, amelyek az Európai Parlamentben megválasztott képviselőkkel rendelkező, európai szintű politikai pártokhoz kapcsolódnak, az elosztás aránya pedig megegyezik a megválasztott képviselőkével.

Az odaítélt támogatás teljes összegének 80%-át kitevő első részletet elvben legkésőbb minden év első negyedévének végéig fizetik ki.

A fennmaradó összeget a következő évben, az alapítványok zárójelentéseinek ellenőrzését követően fizetik ki. A zárójelentés a következőkből áll:

 • a munkaprogram megvalósításáról szóló zárójelentés,
 • pénzügyi zárójelentés a ténylegesen viselt elszámolható költségekről, az előzetes költségvetés szerkezete alapján,
 • a kiadások és a bevételek átfogó összesítése a kedvezményezett számláinak megfelelően, a támogatási megállapodás által lefedett jogosultsági időszakra,
 • független könyvvizsgáló által készített külső könyvvizsgálói jelentés a kedvezményezett számláiról, amely tanúsítja, hogy a támogatásokat a szabályokkal összhangban használták fel.
 
 
A pártok és alapítványok zárójelentése

Az alábbiakban mellékeljük a pártok és alapítványok zárójelentéseit, amelyeket évente nyújtanak be az Európai Parlamenthez. Az alábbiakban közölt verziók a következő dokumentumokat tartalmazzák:

 • pénzügyi zárójelentés a ténylegesen felmerült elszámolható költségekről, az előzetes költségvetés szerkezete alapján,
 • a kiadások és a bevételek átfogó összesítése a kedvezményezett számláinak megfelelően, a támogatási megállapodás által lefedett jogosultsági időszakra,
 • egy független könyvvizsgáló által készített külső könyvvizsgálói jelentés a kedvezményezett számláiról, amely tanúsítja, hogy a támogatásokat a szabályokkal összhangban használták fel.

A jelentés nem tartalmazza a munkaprogram végrehajtásáról szóló zárójelentést.

A jelentésekben feltüntetett támogatási összegek nem tekinthetők minden esetben véglegesnek, illetve eltérhetnek az Európai Parlament által ténylegesen odaítélt és kifizetett összegektől.

 
 
Authority for European political parties and foundations

2017. január 1-jétől új bejegyzési rendszer vonatkozik az európai politikai pártokra és az európai politikai alapítványokra.

Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló, 2014. október 22-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: „1141/2014 rendelet”) új szabályokat állapít meg, és létrehozza az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóságot (a továbbiakban: „a hatóság”).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32014R1141

A hatóságot az 1141/2014/EU, Euratom rendeletnek megfelelően az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok bejegyzése, ellenőrzése és a velük szembeni szankciók kiszabása céljából hozták létre.

A hatóság honlapja a következő címen érhető el: http://www.appf.europa.eu.