Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Viešieji pirkimai

 

Pagal Europos Sąjungos bendrajam biudžetui taikomą finansinį reglamentą (Reglamentas (ES) 966/2012, iš dalies pakeistas 2015 m. spalio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 2015/1929) ir jo taikymo taisykles Europos Parlamentas privalo pradėti viešojo pirkimo procedūras, kai ketina įsigyti prekių ar paslaugų arba užsakyti darbus.

 
 

Pagal skaidrumo principą, vieną iš įvairių viešojo pirkimo procedūrų principų, pradedant rengti viešojo pirkimo konkursus privaloma paskelbti toliau nurodytą reikiamą išankstinę informaciją :

1. Viešieji pirkimai, kai privaloma publikuoti skelbimą apie pirkimą

Čia skelbiama informacija apie vadovaujantis Finansinio reglamento taikymo taisyklių 123 ir 124 straipsniais ir remiantis 126 straipsniu paskelbtus Europos Parlamento viešuosius pirkimus, apie kuriuos Oficialiajame leidinyje publikuojamas skelbimas. Šiame interneto puslapyje skelbiama informacija yra neoficiali ir nepakeičia oficialaus paskelbimo Oficialiajame leidinyje. Šioje skiltyje pateikiami kvietimai dalyvauti konkurse nuolat skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (S serija). Juos galima rasti interneto TED duomenų bazėje, kuri atnaujinama kiekvieną dieną.

Jei neviršijama Direktyvoje nustatyta vertė, kvietimai dalyvauti konkurse gali būti siunčiami ribotam po kvietimo pareikšti susidomėjimą atrinktų konkurso dalyvių skaičiui. Šioje skiltyje taip pat skelbiami kvietimai pareikšti susidomėjimą.

Be to, galima susipažinti su kiekvieno sąraše pateikiamo kvietimo dalyvauti konkurse pirkimo dokumentais.

2. Pirkimai pagal derybų procedūrą, kurių vertė didesnė nei 15 000 EUR ir mažesnė nei Direktyvoje 2014/24/ES nustatytos ribos

Čia skelbiama informacija apie Europos Parlamento viešuosius pirkimus, paskelbtus pagal Finansinio reglamento taikymo taisyklių 124 straipsnį.

Ši informacija apima svarbiausius viešojo pirkimo pagal derybų procedūrą elementus, įskaitant pasiūlymų gavimo terminą ir atsakingą tarnybą, į kurią reikėtų kreiptis informacijos. Toliau pateikiama nuoroda į Excel rinkmeną, kurioje nurodyti pagal Europos Parlamento generalinius direktoratus suskirstyti viešieji pirkimai.

Informacijai. Nuo 2018 m. sausio 1 d. taikomos tokios Direktyvoje 2014/24/ES nustatytos vertės ribos :

  • 144 000 EUR – prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių atveju;
  • 5 548 000 EUR – darbų pirkimo sutarčių atveju.

Daugiau informacijos pateikiama :