Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Aanbestedingen

 

Overeenkomstig de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Europese Unie (Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 zoals gewijzigd bij Verordening (EU, Euratom) nr. 2015/1929 van het Europees Parlement en de Raad van 28 oktober 2015), en de bijbehorende uitvoeringsvoorschriften moet het Europees Parlement procedures voor het plaatsen van opdrachten voor de levering van goederen, diensten en werken openbaar aanbesteden.

 
 

De procedures voor overheidsopdrachten worden geregeld door tal van beginselen, onder meer het transparantiebeginsel dat een passende bekendmaking vergt op het ogenblik dat een aanbesteding wordt uitgeschreven, en dit als volgt :

1. Openbare aanbestedingen met bekendmaking van een aankondiging van een opdracht

De informatie in deze rubriek heeft betrekking op de openbare aanbestedingen van het Europees Parlement waarvan de bekendmaking gebeurt overeenkomstig de artikelen 123 en 124 van de uitvoeringsvoorschriften van de financiële regels en artikel 126 van de uitvoeringsvoorschriften, waarvoor een aankondiging in het Publicatieblad van de EU wordt bekendgemaakt. De informatie op deze website heeft geen officieel karakter en vervangt in geen geval de officiële aankondiging in het Publicatieblad. De in deze rubriek opgenomen aanbestedingen worden aangekondigd in de S-serie van het Publicatieblad van de Europese Unie en kunnen ook online worden geraadpleegd in de TED-databank, die gratis toegankelijk is en dagelijks wordt bijgewerkt.

Opdrachten voor een bedrag dat onder de drempelwaarden van de richtlijn blijft mogen worden gegund onder een beperkt aantal inschrijvers die geselecteerd zijn na een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling. Deze rubriek omvat ook de oproepen tot het indienen van blijken van belangstelling.

Ook zijn hier de documenten beschikbaar voor elke aanbesteding in de lijst.

2. Opdrachten voor een bedrag van meer dan 15 000 EUR en minder dan de drempelwaarden van Richtlijn 2014/24/EU, in de vorm van een onderhandelingsprocedure

De informatie in deze rubriek heeft betrekking op de openbare aanbestedingen van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 124 van de uitvoeringsvoorschriften van de financiële regels.

De informatie omvat de belangrijkste aspecten van de opdrachten in de vorm van een onderhandelingsprocedure, onder meer de termijn voor de indiening van de offertes en de bevoegde dienst die bijkomende inlichtingen kan verstrekken. Onderstaande link geeft toegang tot een Excel-bestand met de opdrachten per directoraat-generaal van het Europees Parlement.

Ter informatie: vanaf 1 januari 2018 zijn de drempelwaarden van Richtlijn 2014/24/EU als volgt :

  • 144 000 EUR voor opdrachten voor de levering van goederen en diensten
  • 5 548 000 EUR voor opdrachten voor de uitvoering van werken