Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Aanbestedingen

 

Overeenkomstig het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Unie is het Europees Parlement verplicht opdrachten voor de levering van goederen en diensten openbaar aan te besteden.

 
 

Onder bepaalde drempelwaarden kunnen opdrachten in het kader van een niet-openbare procedure worden uitgeschreven voor een beperkt aantal kandidaten die zijn geselecteerd na een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling.

De aanbestedingen worden regelmatig in het Supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie (S-serie) aangekondigd en kunnen ook online worden geraadpleegd in de TED-gegevensbank, die gratis toegankelijk is en dagelijks wordt bijgewerkt.

1. Aanbestedingen voor opdrachten met een waarde van meer dan 60 000 euro

De informatie in deze rubriek heeft betrekking op de openbare aanbestedingen van het Europees Parlement en wordt gepubliceerd overeenkomstig artikel 124 van de uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement (Verordening (EU) nr. 996/2012), alsook op grond van artikel 126 daarvan. De informatie op grond van dit laatste artikel heeft geen officieel karakter en vervangt in geen geval de officiële aankondiging in het Publicatieblad. De in deze rubriek opgenomen aanbestedingen worden regelmatig in het Supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie (S-serie) aangekondigd en kunnen ook online worden geraadpleegd in de TED-gegevensbank, die gratis toegankelijk is en dagelijks wordt bijgewerkt.

2. Opdrachten met een waarde tussen 15 000 en 60 000 euro

De informatie in deze rubriek heeft betrekking op de openbare aanbestedingen van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 124 van de uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement (Verordening (EU) nr. 996/2012).

De informatie omvat de belangrijkste aspecten van de opdrachten, onder meer de termijn voor de ontvangst van de aanbiedingen en de bevoegde dienst die inlichtingen kan verschaffen. Onderstaande link geeft toegang tot een Excel-sheet met de opdrachten per directoraat-generaal.