Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Politieke partijen op Europees niveau

 
Wat is een politieke partij op Europees niveau?

Een politieke partij op Europees niveau is een organisatie op basis van een politiek programma, die is samengesteld uit nationale partijen en individuele leden en die vertegenwoordigers heeft in verschillende lidstaten. In de Verdragen wordt bepaald dat "de politieke partijen op Europees niveau [bijdragen] tot de vorming van het Europees bewustzijn en tot de uiting van de politieke wil van de burgers van de Unie."

Hoe wordt een politieke partij op Europees niveau gefinancierd?

Sinds juli 2004 kunnen politieke partijen in Europa aanspraak maken op een jaarlijkse subsidie van het Europees Parlement. Deze financiering heeft de vorm van een exploitatiesubsidie. Deze mag tot 85% van de subsidiabele uitgaven van een partij dekken, terwijl de rest van de uitgaven moet worden bekostigd uit eigen middelen, zoals contributies en donaties.

Wat mag wel en niet worden betaald uit de subsidie?

De subsidie mag worden gebruikt om zaken te bekostigen die direct verband houden met de doelstellingen die zijn

 • vergaderingen en conferenties,
 • publicaties, studies en advertenties,
 • administratie-, personeels- en reiskosten,
 • campagnekosten in verband met Europese verkiezingen.

Dit noemt men subsidiabele uitgaven.

De subsidie mag niet worden gebruikt om onder meer zaken te bekostigen als:

 • campagnekosten voor referenda en verkiezingen (met uitzondering van Europese verkiezingen),
 • directe of indirecte financiële steun aan nationale partijen, verkiezingskandidaten en nationale of Europese politieke stichtingen,
 • schulden en daarmee gepaard gaande kosten.
Wie stelt de financieringsregels op?

De rechtsgrond is te vinden in artikel 10, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 224 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De financieringsregels zijn vastgelegd in een verordening die is aangenomen door de Raad en het Parlement. Deze verordening is gewijzigd om de financieringsvoorwaarden te verbeteren. De uitvoeringsvoorschriften zijn goedgekeurd door het Bureau van het Parlement.

Hoeveel partijen zijn er en hoeveel subsidies krijgen ze?

U kunt de lijst met partijen en een opgave van de subsidiebedragen hier downloaden.

De definitieve verslagen van de partijen kunnen hier worden geraadpleegd.

Voor meer informatie:
 
 
Politieke partijen op Europees niveau [vervolg]
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om financiering te kunnen ontvangen?

Om een subsidie van het Parlement te kunnen ontvangen, moet een partij aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • De partij moet de status van rechtspersoon hebben in de lidstaat waarin zij is gevestigd,
 • Zij moet in ten minste een kwart van de lidstaten zijn vertegenwoordigd door leden van het Europees Parlement of door leden van nationale of regionale parlementen of leden van regionale vergaderingen,
 • Zij moet zich houden aan de beginselen van vrijheid, democratie, eerbied voor mensenrechten en fundamentele rechten, en aan die van de rechtsstaat,
 • Zij moet hebben deelgenomen aan verkiezingen voor het Europees Parlement of de uitgesproken intentie hebben om dat te doen.
Hoe werkt de subsidieprocedure in de praktijk?

U kunt de verkorte jaarverslagen van het Europees Parlement hier downloaden.

Elke partij die aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet, kan subsidie aanvragen door de aanvraag elk jaar uiterlijk 30 september naar het Parlement te zenden, vergezeld van haar werkprogramma en begroting voor het volgende jaar.

Nadat de aanvragen zijn beoordeeld en goedgekeurd, worden de middelen over de partijen verdeeld volgens een vaste verdeelsleutel:

 • 15% wordt in gelijke bedragen over alle gesubsidieerde partijen verdeeld,
 • 85% wordt verdeeld over de partijen met gekozen leden in het Europees Parlement, naar rato van het aantal gekozen leden.

Een eerste termijn, bestaande uit 80% van het totale toegekende subsidiebedrag, wordt in beginsel elk jaar aan het einde van het eerste kwartaal uitgekeerd

Het resterende deel wordt het volgende jaar betaald, na goedkeuring van de definitieve verslagen van de partijen door het Bureau van het Europees Parlement. De definitieve verslagen bestaan met name uit:

 • een eindverslag over de verwezenlijking van het werkprogramma,
 • een definitief financieel memorandum over de werkelijk verrichte subsidiabele uitgaven, overeenkomstig de structuur van de voorlopige begroting,
 • een compleet overzicht van inkomsten en uitgaven overeenkomstig de jaarrekening voor de in het subsidiebesluit genoemde periode,
 • een verslag van een externe boekhoudkundige controle, uitgevoerd door een onafhankelijke accountant, waarin wordt verklaard dat de subsidie in overeenstemming met de regels is gebruikt.
 
 
Politieke stichtingen op Europees niveau
Wat is een politieke stichting op Europees niveau?

Een politieke stichting op Europees niveau is een organisatie die gelieerd is aan een politieke partij op Europees niveau en de doelstellingen van die partij ondersteunt en aanvult. Een politieke stichting op Europees niveau observeert, analyseert en draagt bij tot het debat over Europese kwesties van publiek beleid. Ook ontwikkelt zij daarmee verwante activiteiten, zoals de organisatie van seminars, trainingen, conferenties en studies.

Hoe wordt een politieke stichting op Europees niveau gefinancierd?

Stichtingen werden in de periode van oktober 2007 tot augustus 2008 gefinancierd met actiesubsidies die in het kader van een proefproject werden toegekend door de Europese Commissie.

Vanaf september 2008 heeft het Europees Parlement de financiering overgenomen in de vorm van jaarlijkse exploitatiesubsidies. De subsidie mag tot 85% van de subsidiabele uitgaven van een stichting dekken, terwijl de rest van de uitgaven moet worden bekostigd uit eigen middelen, zoals contributies en donaties.

Wat mag wel en niet worden betaald uit de subsidie?

De subsidie mag worden gebruikt voor uitgaven die direct verband houden met de activiteiten die zijn geformuleerd in het actieprogramma van de stichting, zoals:

 • vergaderingen en conferenties,
 • publicaties, studies en advertenties,
 • administratie-, personeels- en reiskosten

Dit noemt men subsidiabele uitgaven.

De subsidie mag niet worden gebruikt om onder meer zaken te bekostigen als:

 • campagnekosten voor referenda en verkiezingen,
 • directe of indirecte financiële steun aan nationale partijen, verkiezingskandidaten en nationale politieke stichtingen,
 • schulden en daarmee gepaard gaande kosten.
Wie stelt de financieringsregels op?

De regels voor de financiering van de partijen worden voorgeschreven in een verordening die is aangenomen door de Raad en het Parlement. Deze verordening is gewijzigd om ook de financiering van stichtingen mogelijk te maken. De uitvoeringsvoorschriften zijn goedgekeurd door het Bureau van het Parlement.

Hoeveel stichtingen zijn er en hoeveel subsidies krijgen ze?

U kunt de lijst met stichtingen en een opgave van de subsidiebedragen hier downloaden.

De definitieve verslagen van de partijen kunnen hier worden geraadpleegd.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om financiering te kunnen ontvangen?

Om een subsidie van het Parlement te kunnen ontvangen, moet een stichting aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • Zij moet gelieerd zijn aan een politieke partij op Europees niveau die wordt erkend door de verordening,
 • Zij moet de status hebben van rechtspersoon, gescheiden van die van de partij, in de lidstaat waarin zij is gevestigd,
 • Zij moet zich houden aan de beginselen van vrijheid, democratie, eerbied voor mensenrechten en fundamentele rechten, en aan die van de rechtsstaat,
 • Zij mag geen winstdoelen nastreven,
 • Haar bestuurslichaam moet geografisch evenwichtig zijn samengesteld.
Hoe werkt de subsidieprocedure in de praktijk?

U kunt de verkorte jaarverslagen van het Europees Parlement hier downloaden.

Elke stichting die aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet, kan subsidie aanvragen door de aanvraag elk jaar uiterlijk 30 september naar het Parlement te zenden, vergezeld van haar werkprogramma en begroting voor het volgende jaar.

Nadat de aanvragen zijn beoordeeld en goedgekeurd, worden de middelen over de stichtingen verdeeld volgens een vaste verdeelsleutel:

 • 15% wordt in gelijke bedragen verdeeld,
 • 85% wordt verdeeld over de stichtingen die zijn gelieerd aan politieke partijen op Europees niveau waarvan leden in het Europees Parlement zijn gekozen, naar rato van het aantal gekozen leden.

Europees niveau waarvan leden in het Europees Parlement zijn gekozen, naar rato van het aantal gekozen leden.

Een eerste termijn, bestaande uit 80% van het totale toegekende subsidiebedrag, wordt in beginsel elk jaar aan het einde van het eerste kwartaal uitgekeerd.

Het resterende deel wordt het volgende jaar betaald, na goedkeuring van de definitieve verslagen van de stichtingen. De definitieve verslagen bestaan uit:

 • een eindverslag over de verwezenlijking van het werkprogramma,
 • een definitief financieel memorandum over de werkelijk verrichte subsidiabele uitgaven, overeenkomstig de structuur van de voorlopige begroting,
 • een compleet overzicht van inkomsten en uitgaven overeenkomstig de jaarrekening voor de in het subsidiebesluit genoemde periode,
 • een verslag van een externe boekhoudkundige controle, uitgevoerd door een onafhankelijke accountant, waarin wordt verklaard dat de subsidie in overeenstemming met de regels is gebruikt.
 
 
Definitieve verslagen van politieke partijen en stichtingen

Hier vindt u de definitieve verslagen van de partijen en stichtingen, die jaarlijks bij het Europees Parlement worden ingediend. De bij dezen gepubliceerde versie omvat:

 • een definitief financieel verslag van de werkelijk verrichte subsidiabele uitgaven, volgens de structuur van de voorlopige begroting,
 • een compleet overzicht van inkomsten en uitgaven overeenkomstig de jaarrekening voor de in het subsidiebesluit genoemde periode,
 • het verslag van een externe boekhoudkundige controle, uitgevoerd door een onafhankelijke accountant, waarin wordt verklaard dat de subsidie in overeenstemming met de regels is gebruikt.

Deze versie omvat niet het eindrapport over de uitvoering van het activiteitenprogramma.

De in deze verslagen weergegeven subsidiebedragen gelden niet in alle gevallen als definitief en kunnen afwijken van de werkelijke bedragen zoals die door het Europees Parlement zijn toegekend en uitbetaald.

 
 
Authority for European political parties and foundations

Sinds 1 januari 2017 is er een nieuwe regeling van kracht voor de registratie van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen.

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen ("Verordening nr. 1141/2014") voorziet in nieuwe regels en in de oprichting van een Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (de "Autoriteit").

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014R1141

De Autoriteit is opgericht voor de registratie van, het toezicht op en het opleggen van sancties aan Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen krachtens Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014.

Website van de Autoriteit: http://www.appf.europa.eu.