Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Zamówienia publiczne

 

Zamówienia publiczne .

 
 

Wśród różnych zasad dotyczących procedur związanych z zamówieniami publicznymi znajduje się zasada przejrzystości, która nakłada obowiązek odpowiedniej publikacji ex ante (wg poniższego schematu) w momencie rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne :

1. Zamówienia publiczne z publikacją ogłoszenia o zamówieniu

Informacje zawarte w tej rubryce dotyczą zamówień publicznych Parlamentu Europejskiego, których publikacja odbywa się zgodnie z art. 123 i 124 zasad stosowania rozporządzenia finansowego oraz na podstawie art. 126 zasad stosowania, w przypadku których ogłoszenie publikuje się w Dzienniku Urzędowym. Publikacje na ww. stronie należy uznać za mające charakter nieformalny, nie zastępują one oficjalnej publikacji w Dz.U. Przetargi, o których mowa w tej sekcji, również są regularnie publikowane w serii S Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i można się z nimi zapoznać w uaktualnianej codziennie internetowej bazie danych TED.

Poniżej progów określonych w dyrektywie zaproszenia do składania ofert można kierować do ograniczonej liczby oferentów wybranych po zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania. W niniejszej rubryce znajdują się też zaproszenia do wyrażenia zainteresowania.

Dokumenty dotyczące zamówień są również dostępne dla każdego zaproszenia do składania ofert z tej listy.

2. Zamówienia o wartości powyżej 15 000 EUR i poniżej progów określonych w dyrektywie 2014/24/UE realizowane w trybie procedury negocjacyjnej

Informacje zawarte w tej rubryce dotyczą zamówień publicznych Parlamentu Europejskiego udzielanych na mocy art. 124 zasad stosowania rozporządzenia finansowego.

Publikacja ta umożliwia określenie zasadniczych elementów zamówień realizowanych w trybie procedury negocjacyjnej, w tym terminu przyjmowania ofert, a także działu odpowiedzialnego, do którego należy kierować wnioski o informacje. Poniższy link umożliwia dostęp do pliku Excel zawierającego zamówienia w rozbiciu na dyrekcje generalne Parlamentu Europejskiego.

Tytułem informacji – na dzień 01/01/2018 r. progi, o których mowa w dyrektywie 2014/24/UE, wynoszą :

  • 144 000 EUR w przypadku zamówień na materiały i usługi,
  • 5 548 000 EUR w przypadku zamówień na roboty.

Więcej informacji :