Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Procedury przetargowe

 

Zgodnie z rozporządzeniem finansowym mającym zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, Parlament Europejski ma obowiązek ogłaszania przetargów w celu dokonania zakupu towarów i usług.

 
 

Poniżej pewnego progu przetargi mogą być kierowane – w ramach procedury ograniczonej – do ograniczonej liczby oferentów wybranych w następstwie zaproszenia do wyrażenia zainteresowania.

Przetargi są regularnie publikowane w serii S Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i można się z nimi zapoznać w uaktualnianej codziennie internetowej bazie danych TED.

1. Przetargi na zamówienia, których wartość przekracza 60 000 EUR

Informacje zawarte w tej rubryce dotyczą zamówień publicznych Parlamentu Europejskiego. Publikacja ta odbywa się na podstawie art. 124 przepisów wykonawczych do rozporządzenia finansowego (rozporządzenie (UE) 966/2012), jak również na podstawie art. 126. Publikacje na mocy tego ostatniego artykułu należy uznać za mające charakter nieformalny, nie zastępują one oficjalnej publikacji w Dz.U. Przetargi, o których mowa w tej sekcji, również są regularnie publikowane w serii S Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i można się z nimi zapoznać w uaktualnianej codziennie internetowej bazie danych TED.

2. Zamówienia, których wartość przekracza 15 000 EUR, ale nie przekracza 60 000 EUR

Informacje zawarte w tej rubryce dotyczą zamówień publicznych Parlamentu Europejskiego na mocy art. 124 zasad stosowania rozporządzenia finansowego (rozporządzenie (UE) 966/2012).

Publikacja ta umożliwia określenie zasadniczych elementów zamówienia, w tym terminu przyjmowania ofert, a także działu odpowiedzialnego, do którego należy kierować wnioski o informacje. Poniższy link odsyła do pliku Excel, zawierającego zamówienia dla poszczególnych dyrekcji generalnych.

Więcej informacji: