Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")


Contracte atribuite

 
Informații generale privind contractele atribuite

Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene și Normele sale de aplicare stabilesc, printre principiile de execuție a bugetului, pe cel al transparenței, prin diferite dispoziții care asigură o publicare adecvată (mai ales ex-post) a informațiilor privind execuția bugetului, printre altele pentru contractele atribuite, în conformitate cu articolul 103 din Regulamentul financiar și articolele 123 și 124 din Normele de aplicare. Un contract se consideră atribuit, în funcție de valoarea sa, fie în momentul deciziei de atribuire, fie în momentul semnării primului contract (inclusiv a contractului-cadru). Articolul 35 din Regulamentul financiar și articolul 21 din Normele de aplicare prevăd publicarea contractelor atribuite exclusiv în ultimii doi ani; informațiile privind contractele atribuite anterior vor fi accesibile la cerere, cu respectarea Regulamentului (CE) nr. 45/2001/CE (a se vedea avizul juridic de pe acest site).

Publicarea contractelor atribuite în 2013 și 2014

Contracte care intră sub incidența Directivei 2004/18/CE

În ceea ce privește contractele atribuite în 2013 și 2014 și în conformitate cu articolul 123 din Normele de aplicare, dispozițiile privind măsurile de publicare ex-post a informațiilor privind contractele care intră sub incidența Directivei 2004/18/CE stipulează că anunțul de atribuire trebuie transmis Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene în termen de cel mult 48 de zile calendaristice de la data încheierii procedurii, mai precis de la data semnării contractului sau a contractului-cadru.

Anunțul de atribuire este, de asemenea, transmis Oficiului pentru Publicații pentru un contract sau un contract-cadru cu o valoare mai mare sau egală cu pragurile fixate la articolul 170 din Normele de aplicare și care a fost atribuit în urma unei proceduri negociate fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Termenul pentru transmiterea anunțului respectiv trebui să fie suficient pentru ca publicarea să intervină înainte de semnarea contractului sau a contractului-cadru, în conformitate cu condițiile și modalitățile prevăzute la articolul 171 alineatul (1).

În plus, informațiile referitoare la contractanții care au încheiat contracte specifice pe baza unui contract-cadru și la valoarea contractelor specifice în cauză se publică, pentru fiecare exercițiu financiar, pe site-ul internet al autorității contractante, cel târziu la data de 30 iunie a exercițiului următor. Această dispoziție se aplică exclusiv procedurilor lansate după 1 mai 2007. Publicarea se face în cazul în care pragurile menționate la articolul 170 din Normele de aplicare sunt depășite ca urmare a încheierii unui contract specific sau din cauza volumului cumulat al contractelor specifice.

La 31 decembrie 2014, pragurile menționate la articolul 170 din Normele de aplicare erau următoarele:

  • 134 000 EUR pentru contractele de achiziții publice de bunuri și de servicii prevăzute în anexa II A la Directiva 2004/18/CE, cu excepția contractelor de achiziții publice de servicii de cercetare și de dezvoltare prevăzute în categoria 8 din anexa în cauză;
  • 207 000 EUR pentru contractele de achiziții publice de servicii prevăzute în anexa II B la Directiva 2004/18/CE și pentru contractele de achiziții publice de servicii de cercetare și de dezvoltare prevăzute în categoria 8 din anexa II A la Directiva 2004/18/CE;
  • 5 186 000 EUR pentru contractele de lucrări.

Contracte care nu intră sub incidența Directivei 2004/18/CE

În conformitate cu articolul 103 din Regulamentul financiar și articolul 124 din Normele de aplicare privind publicarea ex-post a informațiilor referitoare la contractele care nu intră sub incidența Directivei 2004/18/CE și la contractele menționate în anexa II B la directiva în cauză, contractele „.../... sunt publicate prin mijloacele adecvate.../...”. Măsurile de publicare includ, printre altele, publicarea anuală a listei contractanților, „cu menționarea obiectului și valorii contractelor atribuite, […] în cazul contractelor cu o valoare mai mare de 15 000 EUR. .../...". Cu toate acestea, articolul 124 alineatul (4) din Normele de aplicare prevede următoarele: „Informațiile privind contractele cu o valoare mai mare decât suma menționată la articolul 137 alineatul (2) sunt publicate pe site-ul instituției până cel târziu la data de 30 iunie a următorului exercițiu financiar.” Suma indicată la articolul 137 alineatul (2) este de 15 000 EUR.

Publicarea este organizată după cum urmează:

Publicarea în JOUE, după transmiterea către Oficiul pentru Publicații, cel târziu la data de 30 iunie a exercițiului următor, a informațiilor privind contractele atribuite de către Parlamentul European în exercițiul precedent cu o valoare mai mare decât valoarea prevăzută la articolul 136 alineatul (1) din Normele de aplicare (60 000 EUR)

  • fără limitarea valorii în ceea ce privește contractele de achiziții publice de servicii la care se face referire în anexa II B la Directiva 2004/18/CE;
  • și având o valoare mai mică decât pragurile prevăzute la articolul 170 din Normele de aplicare referitor la pragurile pentru aplicarea Directivei 2004/18/CE;

Publicarea pe site-ul internet al Parlamentului European, până cel târziu la data de 30 iunie a exercițiului următor:

  • a listei cuprinzând toate contractele cu o valoare mai mare de 15 000 EUR atribuite în exercițiul precedent, chiar dacă există printre acestea contracte care au fost, de asemenea, publicate în JOUE; această dispoziție, în vigoare din 2008, depășește cerințele prevăzute de lege, dar asigură o mai mare accesibilitate la toate contractele atribuite de instituție;
  • a contractelor imobiliare și contractelor declarate secrete menționate la articolul 134 alineatul (1) litera (j) din Normele de aplicare, care fac obiectul unei publicări anuale specifice.
  • a listei cuprinzând informațiile referitoare la valoarea și contractanții unor contracte specifice/bonuri de comandă bazate pe un contract-cadru ca urmare a încheierii unui contract specific/bon de comandă sau a volumului cumulat al contractelor specifice/bonurilor de comandă semnate atunci când pragurile menționate la articolul 170 alineatul [din normele de aplicare] sunt depășite;
  • a listei experților externi selectați în temeiul articolului 204 din Regulamentul financiar și al articolului 287 din normele de aplicare.
Pentru mai multe informații, consultați: