Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")


Contracte atribuite

 
Informații generale privind contractele atribuite

Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene și Normele sale de aplicare stabilesc, printre principiile de execuție a bugetului, pe cel al transparenței, prin diferite dispoziții care asigură o publicare adecvată (mai ales ex-post) a informațiilor privind execuția bugetului, printre altele pentru contractele atribuite, în conformitate cu articolul 103 din Regulamentul financiar și articolele 123 și 124 din Normele de aplicare. Un contract se consideră atribuit, în funcție de valoarea sa, fie în momentul deciziei de atribuire, fie în momentul semnării primului contract (inclusiv a contractului-cadru). Articolul 35 din Regulamentul financiar și articolul 21 din Normele de aplicare prevăd publicarea contractelor atribuite exclusiv în ultimii doi ani; informațiile privind contractele atribuite anterior vor fi accesibile la cerere, cu respectarea Regulamentului (CE) nr. 45/2001/CE (a se vedea avizul juridic de pe acest site).

Publicarea contractelor atribuite în 2014 și 2015

De la 1 ianuarie 2016, au fost aduse modificări semnificative Regulamentului financiar și Normelor de aplicare, în special în ceea ce privește achizițiile publice, în temeiul Directivei 2014/24/UE privind achizițiile publice, adoptată recent.

În măsura în care au fost atribuite înainte de 1 ianuarie 2016, contractele de achiziții publice din 2014 și 2015 intră sub incidența Directivei 2004/18/CE.

Cu toate acestea, în absența unor măsuri tranzitorii, unele dintre noile dispoziții privind publicitatea ex-post se aplică deja pentru publicarea informațiilor privind contractele atribuite în 2015.

Contracte care intră sub incidența Directivei 2004/18/CE

În ceea ce privește contractele atribuite în 2014 și 2015 și în conformitate cu articolul 123 din Normele de aplicare, dispozițiile privind măsurile de publicare ex-post a informațiilor privind contractele care intră sub incidența Directivei 2004/18/CE stipulează că anunțul de atribuire trebuie transmis Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene în termen de cel mult 48 de zile calendaristice de la data încheierii procedurii, mai precis de la data semnării contractului sau a contractului-cadru.

Anunțul de atribuire este, de asemenea, transmis Oficiului pentru Publicații pentru un contract sau un contract-cadru cu o valoare mai mare sau egală cu pragurile fixate la articolul 170 din Normele de aplicare și care a fost atribuit în urma unei proceduri negociate fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Termenul pentru transmiterea anunțului respectiv trebui să fie suficient pentru ca publicarea să intervină înainte de semnarea contractului sau a contractului-cadru, în conformitate cu condițiile și modalitățile prevăzute la articolul 171 alineatul (1).

La 31 decembrie 2015, pragurile menționate la articolul 170 din Normele de aplicare erau următoarele:

 • 134 000 EUR pentru contractele de achiziții publice de bunuri și de servicii prevăzute în anexa II A la Directiva 2004/18/CE, cu excepția contractelor de achiziții publice de servicii de cercetare și de dezvoltare prevăzute în categoria 8 din anexa în cauză;
 • 207 000 EUR pentru contractele de achiziții publice de servicii prevăzute în anexa II B la Directiva 2004/18/CE și pentru contractele de achiziții publice de servicii de cercetare și de dezvoltare prevăzute în categoria 8 din anexa II A la Directiva 2004/18/CE;
 • 5 186 000 EUR pentru contractele de lucrări.

Contracte care nu intră sub incidența Directivei 2004/18/CE

În conformitate cu articolul 103 din Regulamentul financiar și articolul 124 din Normele de aplicare privind publicarea ex-post a informațiilor referitoare la contractele care nu intră sub incidența Directivei 2004/18/CE și la contractele menționate în anexa II B la directiva în cauză, contractele „(...) fac obiectul unei publicități adecvate”. Măsurile de publicare includ, printre altele, publicarea anuală a listei contractanților, cu menționarea obiectului și valorii contractelor atribuite, în cazul contractelor cu o valoare mai mare de 15 000 EUR. .../...". Cu toate acestea, articolul 124 alineatul (4) din Normele de aplicare prevede următoarele: „Informațiile privind contractele cu o valoare mai mare decât suma menționată la articolul 137 alineatul (2) sunt publicate pe site-ul instituției până cel târziu la data de 30 iunie a următorului exercițiu financiar.” Suma indicată la articolul 137 alineatul (2) este de 15 000 EUR.

Contracte specifice bazate pe contracte-cadru

Informațiile referitoare la contractanții care au încheiat contracte specifice pe baza unor contracte-cadru și la valoarea contractelor specifice în cauză se publică, pentru fiecare exercițiu financiar, pe site-ul internet al autorității contractante, cel târziu la data de 30 iunie a exercițiului următor. Această dispoziție se aplică exclusiv procedurilor lansate după 1 mai 2007.

Modificările aduse Regulamentului financiar și Normelor sale de aplicare includ o modificare la articolul 124 din Normele de aplicare care impune publicarea acestor informații atunci când valoarea agregată a unui contract-cadru depășește 15 000 EUR, chiar dacă rămâne sub pragurile prevăzute în directivă. Prin urmare, începând din 2016 se aplică publicarea obligatorie a contractelor specifice și a bonurilor de comandă bazate pe contracte-cadru semnate în 2015 cu o valoare agregată de peste 15 000 EUR.

Publicarea este organizată după cum urmează:

Pe site-ul Parlamentului se publică, cel târziu la data de 30 iunie a exercițiului ulterior:

 • lista tuturor contractelor cu o valoare mai mare de 15 000 EUR atribuite în exercițiul anterior, chiar dacă unele dintre ele au făcut, de asemenea, obiectul unui anunț de atribuire publicat în Jurnalul Oficial al UE; această dispoziție, în vigoare din 2008, depășește cerințele prevăzute de reglementări, dar facilitează accesul la informațiile privind toate contractele atribuite de Parlament;
 • contractele imobiliare și contractele declarate secrete în conformitate cu articolul 134 alineatul (1) litera (i) din Normele de aplicare nu se mai publică separat pe internet, ci sunt incluse în raportul anual privind contractele atribuite care este prezentat Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului European.
 • lista contractanților și valorilor pentru contractele specifice/bonurile de comandă bazate pe un contract-cadru ca urmare a semnării unui contract specific/bon de comandă sau dată fiind valoarea agregată a contractelor specifice/bonurilor de comandă semnate, indiferent de valoarea cumulată per contract-cadru (cu condiția să depășească 15 000 EUR);
 • lista experților selectați pe baza articolului 204 din Regulamentul financiar și a articolului 287 din Normele de aplicare.
Pentru mai multe informații, consultați:
 • Lista contractelor imobiliare și a contractele secrete atribuite în 2014
 • Lista contractelor cu o valoare mai mare de 15 000 EUR atribuite în 2015, 2014
 • Lista contractelor-cadru care intră sub incidența Normelor de aplicare din  2015, 2014
 • Lista experților din 2015, 2014