Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

Contracte atribuite

 
Informații generale privind contractele atribuite

Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene și Normele sale de aplicare stabilesc, printre principiile de execuție a bugetului, pe cel al transparenței, prin diferite dispoziții care asigură o publicare adecvată (mai ales ex-post) a informațiilor privind execuția bugetului, inclusiv pentru contractele atribuite, în conformitate cu articolul 103 din Regulamentul financiar și cu articolele 123 și 124 din Normele de aplicare.

Un contract se consideră atribuit fie în momentul deciziei de atribuire, fie în momentul semnării primului contract (inclusiv a contractului-cadru). Articolul 35 din Regulamentul financiar și articolul 21 din Normele de aplicare prevăd doar publicarea contractelor atribuite în ultimii doi ani. Informațiile privind contractele atribuite anterior vor fi accesibile la cerere, cu respectarea Regulamentului (CE) nr. 45/2001/CE (a se vedea avizul juridic de pe acest site

Publicarea contractelor atribuite în 2015 și 2016

De la 1 ianuarie 2016, au fost aduse modificări semnificative Regulamentului financiar și Normelor sale de aplicare, în special în ceea ce privește achizițiile publice, pentru a alinia aceste două acte la dispozițiile Directivei 2014/24/UE privind achizițiile publice, adoptată recent.

Astfel, în ceea ce privește publicarea, noi dispoziții incluse la articolul 123 alineatul (6) și la articolul 124 alineatul (3) din Normele de aplicare fac obligatorie publicarea contractelor aflate în curs de executare dacă suma acestora a fost modificată fără o nouă procedură de achiziții publice, astfel cum se prevede la articolul 114a din Regulamentul financiar.

Contracte care intră sub incidența Directivei 2014/24/UE

În ceea ce privește contractele atribuite în 2015 și 2016 și în conformitate cu articolul 123 din Normele de aplicare, dispozițiile privind măsurile de publicare ex-post a informațiilor privind contractele care intră sub incidența Directivei 2014/24/CE stipulează că anunțul de atribuire trebuie transmis Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data încheierii procedurii, mai precis de la data semnării contractului sau a contractului-cadru.

Oficiului pentru Publicații i se transmite anunțul de atribuire și în cazul unui contract cu o valoare mai mare sau egală cu pragurile stabilite la articolul 4 literele (a) și (b) din Directiva 2014/24/UE [articolul 118 alineatul (1) din Regulamentul financiar], care a fost atribuit în urma unei proceduri negociate fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. În acest caz, autoritatea contractantă publică un anunț de atribuire:

a) înainte de a semna un contract sau un contract-cadru cu o valoare mai mare sau egală cu pragurile stabilite la articolul 118 alineatul (1) din Regulamentul financiar, care este atribuit în temeiul procedurii prevăzute la articolul 134 alineatul (1) litera (b) din Normele de aplicare a Regulamentului financiar;

b) după ce a semnat un contract sau un contract-cadru cu o valoare mai mare sau egală cu pragurile stabilite la articolul 118 alineatul (1) din Regulamentul financiar, mai ales dacă acesta a fost atribuit în temeiul procedurilor prevăzute la articolul 134 alineatul (1) litera (a) și literele (c)-(f) din Regulamentul financiar.

Termenul pentru transmiterea anunțului respectiv trebuie să fie suficient pentru ca publicarea să aibă loc înainte de semnarea contractului sau a contractului-cadru, în conformitate cu condițiile și modalitățile prevăzute la articolul 171 alineatul (1) din Normele de aplicare a Regulamentului financiar.

La 31 decembrie 2016, pragurile prevăzute în Directiva 2014/24/UE [articolul 118 alineatul (1) din Regulamentul financiar] erau după cum urmează:

  • 135 000 EUR pentru contractele de achiziții publice de bunuri și de servicii prevăzute în anexa XIV la Directiva 2014/24/UE;
  • 5 225 000 EUR pentru contractele de lucrări.

Contractele care nu intră sub incidența Directivei 2014/24/UE

În conformitate cu articolul 103 din Regulamentul financiar și cu articolul 124 din Normele de aplicare privind publicarea ex-post a informațiilor referitoare la contractele care nu intră sub incidența Directivei 2014/24/UE, contractele „(...) fac obiectul unei publicități adecvate”. Măsurile de publicare includ, printre altele, publicarea, până cel târziu la data de 30 iunie a exercițiului următor, a unei liste care conține numele contractantului, valoarea și obiectul contractului atribuit, în cazul contractelor cu o valoare mai mare de 15 000 EUR.

Cu toate acestea, articolul 124 alineatul (3) din Normele de aplicare prevede următoarele: autoritatea contractantă publică pe site-ul său de internet o listă a contractelor cu o valoare mai mică decât pragurile prevăzute la articolul 118 alineatul (1) din Regulamentul financiar, precum și contractele atribuite în temeiul articolului 134 litera (h) și literele (j)-(m).

Articolul 114a alineatul (3) literele (a)-(c) din Regulamentul financiar

Autoritatea contractantă poate modifica un contract sau un contract-cadru fără a iniția o nouă procedură de achiziții publice în cazurile enumerate la alineatul (3). Cu toate acestea, articolul 124 alineatul (3) din Normele de aplicare prevede publicarea listei acestor contracte modificate atunci când valoarea modificării este mai mică decât pragurile prevăzute la articolul 118 alineatul (1) din Regulamentul financiar. Aceste praguri corespund celor menționate mai sus, care decurg din Directiva 2014/24/UE.

Contracte specifice bazate pe un contract-cadru

Informațiile referitoare la contractanții care au încheiat contracte specifice în baza unui contract-cadru și la valoarea contractelor specifice în cauză se publică, pentru fiecare exercițiu financiar, pe site-ul de internet al autorității contractante, cel târziu până la data de 30 iunie a exercițiului următor.

Prin modificarea Regulamentului financiar și a Normelor sale de aplicare, a fost introdusă, la articolul 124 din Normele de aplicare, obligația de a publica aceste informații de fiecare dată când valoarea cumulată a contractului-cadru depășește 15 000 EUR, chiar dacă aceasta se situează sub pragurile prevăzute de directivă.

Publicarea este organizată după cum urmează:

Pe site-ul de internet al Parlamentului European se publică, până cel târziu la data de 30 iunie a exercițiului următor:

  • lista tuturor contractelor cu o valoare mai mare de 15 000 EUR atribuite în exercițiul precedent (cu excepția contractelor imobiliare și a celor declarate secrete), chiar dacă printre acestea se află contracte care au fost publicate deja în JOUE în contextul unui anunț de atribuire. Această dispoziție, în vigoare din 2008, depășește cerințele prevăzute de lege, dar asigură o mai mare accesibilitate la toate contractele atribuite de instituție;
  • lista contractelor care au fost modificate în temeiul articolului 114a alineatul (3) literele (a)-(c) din Regulamentul financiar, dacă valoarea modificării depășește 15 000 EUR și se situează sub pragurile prevăzute la articolul 118 alineatul (1);
  • lista cu informațiile referitoare la valoarea și contractanții unor contracte specifice/bonuri de comandă bazate pe un contract-cadru, ca urmare a încheierii unui contract specific/bon de comandă sau pe baza volumului cumulat al contractelor specifice/bonurilor de comandă semnate, indiferent de suma cumulată pentru fiecare contract-cadru (peste 15 000 EUR);
  • lista experților externi selectați în temeiul articolului 204 din Regulamentul financiar și al articolului 287 din Normele de aplicare.

Contractele imobiliare și contractele declarate secrete menționate la articolul 134 alineatul (1) literele (g) și (i) din Normele de aplicare nu se mai publică separat pe internet, ci sunt incluse în raportul anual privind contractele atribuite care este prezentat Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului European.

Informații suplimentare:
  • Lista contractelor cu o valoare mai mare de 15 000 EUR atribuite în 2016, 2015
  • Lista contractelor-cadru din 2016, 2015 care fac obiectul dispozițiilor din Normele de aplicare
  • Lista experților din 2016, 2015
  • Lista modificărilor din 2016 aduse contractelor aflate în curs de execuție în temeiul articolului 114a alineatul (3) din Regulamentul financiar