Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Verejné obstarávanie

 

V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie (nariadenie (EÚ) 966/2012 zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2015/1929 z 28. októbra 2015), a jeho pravidlami uplatňovania je Európsky parlament povinný pri obstarávaní tovaru, služieb a prác využívať postupy obstarávania.

 
 

K rôznym zásadám, ktorými sa riadia postupy súvisiace s verejnými zákazkami, patrí zásada transparentnosti, ktorá si vyžaduje, aby sa pri začatí verejného obstarávania primeraným spôsobom vopred zverejnilo toto :

1. Verejné zákazky s uverejnením oznámenia o vyhlásení obstarávania

Informácie obsiahnuté v tejto rubrike sa týkajú verejných zákaziek Európskeho parlamentu, ktorých zverejňovanie sa uskutočňuje v súlade s článkami 123 a 124 pravidiel uplatňovania nariadenia o rozpočtových pravidlách, ako aj na základe článku 126 pravidiel uplatňovania, ktoré vyžadujú oznámenie o uverejnení v úradnom vestníku. Oznámenia na tejto stránke treba považovať za neformálne a nenahrádzajú oficiálne uverejnenie v úradnom vestníku. Výzvy na predkladanie ponúk uvádzané v tomto oddiele sú predmetom oznámenia o vyhlásení obstarávania uverejňovaného v sérii S Úradného vestníka Európskej únie a sú dostupné online v databáze TED, ktorá sa denne aktualizuje.

Výzvy na predkladanie ponúk pod prahovými hodnotami uvedenými v smernici môžu byť adresované obmedzenému počtu predkladateľov ponúk vybraných po výzve na vyjadrenie záujmu. Táto rubrika zahŕňa aj výzvy na vyjadrenie záujmu.

Pre každú výzvu na predkladanie ponúk, ktorá je v zozname, sú tiež k dispozícii súťažné podklady.

2. Zákazky s hodnotou vyššou než 15 000 EUR a nižšou než prahové hodnoty uvedené v smernici 2014/24/EÚ, ktoré sú predmetom rokovacieho konania

Informácie obsiahnuté v tejto rubrike sa týkajú verejných zákaziek Európskeho parlamentu zadávaných podľa článku 124 pravidiel uplatňovania nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Toto zverejňovanie umožňuje určiť kľúčové prvky zákaziek, ktoré sa zadávajú v rámci rokovacieho konania, vrátane lehoty na prijímanie ponúk a príslušný útvar, na ktorý sa možno obracať so žiadosťami o informácie. Nižšie uvedený odkaz umožňuje prístup k súboru Excel, v ktorom sa uvádzajú zákazky podľa generálnych riaditeľstiev Európskeho parlamentu.

Pre informáciu, k 1. januáru 2018 boli prahové hodnoty, na ktoré sa vzťahuje smernica 2014/24/EÚ, stanovené takto :

  • 144.000 EUR pre zákazky na tovar a služby
  • 5.548.000 EUR pre zákazky na práce.

Pre viac informácií pozri :