За делегациите

Делегациите на Европейския парламент поддържат връзките и обмена на информация с различните парламенти в трети държави. Европейският парламент, благодарение на своите делегации, допринася за представянето на Европейския съюз в чужбина и за насърчаването в трети държави на ценностите, на които се основава Европейският съюз, а именно принципите на свободата и демокрацията, спазването на правата на човека и основните свободи и принципа на правовата държава.

Понастоящем има 44 делегации. Броят на членовете във всяка делегация е от 12 до над 70 за парламентарните асамблеи.

Можем да разграничим няколко видове делегации:

 • Съвместни парламентарни комитети
 • Комисии за парламентарно сътрудничество
 • Други междупарламентарни делегации
 • Делегации към многостранните парламентарни асамблеи

Председателите на делегации координират своята работа в рамките на Съвета на председателите на делегации.

Междупарламентарните срещи се състоят веднъж или два пъти годишно като се редуват едно от местата на работа на Европейския парламент и място, определено от партньорския парламент в съответната трета държава.

Съвместни парламентарни комитети

Съвместните парламентарни комитети се учредяват с парламентите на държавите, асоциирани към Съюза, или с държави, с които са започнали преговори за присъединяване.

По време на своите заседания членовете на двете делегации (тази на Европейския парламент и тези на парламентите на третите държави) взаимно се информират за своите приоритети и за прилагането на споразуменията за асоцииране.

Съвместните парламентарни комитети могат да формулират препоръки на вниманието на парламента на държавата, която кандидатства за членство в ЕС, както и на Европейския парламент. Те проследяват протичането на процеса на присъединяване.

Правомощията на съвместните парламентарни комитети се определят от Европейския парламент и от сключените с третите държави споразумения.

Правилата за функциониране на тези комисии се уточняват във въпросните споразумения. Те се основават на принципа на равенство между делегацията на Европейския парламент и делегацията на съответния национален парламент. Съвместните парламентарни комитети се събират по принцип два пъти годишно.

Комисии за парламентарно сътрудничество

Комисиите за парламентарно сътрудничество се създават съгласно споразумение за сътрудничество, подписвано от Европейския съюз (ЕС) и съответната трета държава.

Комисиите за парламентарно сътрудничество си сътрудничат с държавите, засегнати от европейската политика на съседство, и с държавите, които са подписали споразумение за стратегическо партньорство с ЕС.

Броят на членовете е различен за различните комисии за парламентарно сътрудничество. Всяка такава комисия се състои от равен брой членове от ЕП и от съответната трета държава.

Други междупарламентарни делегации

Функцията на другите междупарламентарни делегации е да поддържат и насърчават връзките с парламентите на държавите извън Европейския съюз, които не кандидатстват за членство.

Те развиват своите дейности в сътрудничество с комисиите по външни работи, по развитие и по международна търговия.

Парламентът определя броя на техните членове по предложение на Председателския съвет.

Членовете на тези делегации се избират за целия парламентарен мандат.

Комисията по външни работи осигурява координацията на работата на съвместните парламентарни комитети и комисиите за парламентарно сътрудничество, както и работата на междупарламентарните делегации и на ad hoc делегациите и мисиите за наблюдение на избори, които попадат в кръга на нейната компетентност.

Делегации към многостранните парламентарни асамблеи

ССъществуват пет съвместни парламентарни асамблеи:

 • Съвместна парламентарна асамблея на държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн - Европейския съюз (АКТБ-ЕС);
 • Парламентарна асамблея на Съюза за Средиземноморието (ПА-СзС);
 • Евро-латиноамериканска парламентарна асамблея (Евролат);
 • Парламентарна асамблея Евронест.
 • Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО
Съвместна парламентарна асамблея на държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн - Европейския съюз (АКТБ-ЕС)

Тази многостранна асамблея, в която заседават заедно представителите на различните държави, има за цел създаването на парламентарен форум за сътрудничество на ЕС с държавите от АКТБ.

Това сътрудничество се основава на споразумението от Котону (споразумение за партньорство АКТБ-ЕС).

Тази асамблея има за цел:

 • установяването на тясно сътрудничество между държавите от АКТБ и ЕС;
 • повишаването на жизненото равнище и засилването на икономическото развитие на държавите от АКТБ;
 • насърчаването на правата на човека и демокрацията.

Парламентарна асамблея на Съюза за Средиземноморието

Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието се състои от 120 членове, представляващи европейските държави, и от същия брой депутати от 10 държави партньорки от Средиземноморския басейн. Тази асамблея има за цел да повдига политически, икономически или културни въпроси от общ интерес и да разисква начините за засилване на евро-средиземноморското партньорство.

Тя има консултативна роля по отношение на всички въпроси, които се отнасят до евро-средиземноморското сътрудничество.


Евро-латиноамериканска парламентарна асамблея (Евролат)

Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея се състои от 120 членове.

В качеството си на парламентарна институция за стратегическо партньорство между регионите на ЕС и Латинска Америка и Карибския басейн парламентарната асамблея Евролат е форум за парламентарни разисквания, контрол и проследяване, обхващащ три обширни области на действие:

 • въпросите относно демокрацията, външната политика, доброто управление, интеграцията, мира и правата на човека;
 • икономическите, финансовите и търговските въпроси;
 • социалните въпроси, човешкия обмен, околната среда, образованието и културата.

Тя се управлява според правилата на равнопоставеността.


Парламентарна асамблея Евронест

Делегацията на Европейския парламент към парламентарната асамблея Евронест беше създадена в началото на седмия парламентарен мандат (в края на м. септември 2009 г.). Тази асамблея олицетворява парламентарното измерение на партньорството с държавите от Изтока. Тази политика, подета от Европейския съюз, има за цел сближаването с източните съседи на Съюза и подпомагането на техните усилия за политическа, икономическа и социална реформа. Това се извършва по-специално чрез нови споразумения за асоцииране, създаването на зони за свободна търговия, както и чрез предоставянето на финансови средства.

Евронест се състои от 60 членове на Европейския парламент и по 10 парламентаристи от всеки един от „източните партньори”: Армения, Азербайджан, Грузия , Молдова и Украйна.

По политически причини участието на Беларус е временно преустановено. Намерението на парламентаристите е техните колеги от Беларус да бъдат приети щом политическите условия го позволят, т.е. след организирането на свободни и демократични избори.

Евронест е институция, посветена на многостранния парламентарен диалог в множество области от общ интерес като стабилността, демокрацията, сближаването на законодателствата и на нормативните актове, търговията, енергетиката, контактите между народите и т.н.


Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО

Парламентарната асамблея на НАТО е междупарламентарната организация, включваща законодателите от държавите – членки на Североатлантическия пакт, както и 13 асоциирани членове, включително Европейския парламент.

Основната цел на Асамблеята е да улеснява информираността сред парламентаристите от НАТО и да укрепва взаимното разбирателство между тях по ключови предизвикателства на сигурността, възправящи се пред трансатлантическото партньорство и политиките на НАТО.

Асамблеята провежда около четиридесет събития ежегодно. Основните две заседания на Асамблеята са пролетната сесия и годишната сесия. До десетима членове на Делегацията за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО могат да участват във всяка от двете сесии.


Съвет на председателите на делегации

Съветът на председателите на делегации е политически орган на Европейския парламент, който разглежда периодично всички въпроси, свързани с правилното функциониране на междупарламентарните делегации и делегациите в съвместните парламентарни комитети.

Състав на Съвета на председателите на делегации

Съветът на председателите на делегации се състои от председателите на всички постоянни междупарламентарни делегации и избира свой председател.

Правомощия на Съвета на председателите на делегации

Съветът на председателите на делегации може да отправя препоръки до Председателския съвет във връзка с работата на делегациите.
Съветът на председателите на делегации изготвя проект за годишен график на междупарламентарните срещи и на заседанията на съвместните парламентарни комитети.
Бюрото и Председателският съвет могат да възлагат на Съвета на председателите на делегации изпълнението на конкретни задачи.