Пълен списък на делегациите

 
 
Представяне и правомощия
 

Делегациите поддържат и развиват международните връзки на Парламента.

Съответно дейностите на делегациите са насочени, от една страна, към поддържане и засилване на връзките с парламентите на държави, които са традиционни партньори на Европейския съюз, и от друга страна, към подпомагане популяризирането в трети страни на ценностите, върху които се основава Европейския съюз, и по-специално принципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основните свободи и принципа на правовата държава (член 6 и член 11, параграф 1, пета алинея от Договора за ЕС).

Международните връзки на националните парламенти се ръководят от принципите на международното публично право.

Международните връзки на Парламента са насочени към насърчаване на парламентарното измерение на международните отношения , където това е възможно и целесъобразно.

(Член 3, принципи за дейността на делегациите, приети от Председателския съвет на 21 септември 2006 г.)