График на заседанията

График на заседанията

 
 

Дългосрочен календар Отдел за действия в областта на демокрацията и изборите Отдел за действия в областта на демокрацията и изборите Отдел за действия в областта на демокрацията и изборите

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

+ - DEMOCRACY SUPPORT AND ELECTION COORDINATION GROUP EXTRAORDINARY MEETING

29-05-2017

14:00

Брюксел : ASP - A5E-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с държавите от Андската общност

+ Редовно заседание

+ - MEETING OF EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH COUNTRIES OF THE ANDEAN COMMUNITY

29-05-2017

16:00

Брюксел : ASP - A5E-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Панафриканския парламент

+ Редовно заседание

01-06-2017

13:00

Брюксел : ASP - A1E-2

Дългосрочен календар Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора

+ Редовно заседание

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 13TH EU-MONTENEGRO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

08-06-2017

09:00

Брюксел : PHS - P6B054

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Южна Африка

+ с членове на ЕП

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

08-06-2017

10:00

Брюксел : ASP - A5G-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с държавите от Централна Америка

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

+ - EXTRAORDINARY MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL AMERICA (DCAM) - EXCHANGE OF VIEWS WITH MARIA DOLORS AGUERO, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF HONDURAS

08-06-2017

14:00

Брюксел : ASP - A5E-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)

+ Редовно заседание

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) WITH THE 10 ASEAN AMBASSADORS

08-06-2017

14:00

Брюксел : PHS - P4B001

Дългосрочен календар Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

14-06-2017

14:00

Страсбург : LOW - S4.4

Дългосрочен календар Делегация в Съвместна парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

+ - DACP MEETING

14-06-2017

15:00

Страсбург : SDM - SDM-S1

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Иран

+ Редовно заседание

14-06-2017

15:00

Страсбург : LOW - S4.2

 
Представяне и правомощия
 

Делегациитеподдържат и развиват международните връзки на Парламента и допринасят заутвърждаването на ролята и за засилването на видимостта на Европейския съюз посвета.

Съответнодейностите на делегациите са насочени, от една страна, към поддържане изасилване на връзките с парламентите на държави, които са традиционни партньорина Европейския съюз, а от друга страна, допринасят за популяризирането в третидържави на ценностите, върху които се основава Европейският съюз, а именно напринципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основнитесвободи и принципите на правовата държава (член 6 от Договора за Европейскиясъюз).

Международнитевръзки на Парламента се ръководят от принципите на международното публичноправо.

Международнитевръзки на Парламента имат за цел да насърчават, където това е възможно ицелесъобразно, парламентарното измерение на международните отношения.

(Член 3,принципи за дейността на делегациите, приети от Председателския съвет на 29октомври 2015 г.)