График на заседанията

График на заседанията

 
 

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Палестина

+ Редовно заседание

+ - DPAL - MEETING WITH PIERRE VIMONT

29-09-2016

09:00

Брюксел : PHS - P6B054

Дългосрочен календар Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб

+ Редовно заседание

+ - DMAG MEETING

29-09-2016

14:00

Брюксел : ASP - A5G-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Китайската народна република

+ Редовно заседание

05-10-2016

15:00

Страсбург : SDM - SDM-S5

Дългосрочен календар Делегация в Съвместна парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

+ Подготвително заседание

+ - EP MEMBERS OF THE JPA BUREAU: PREPARATORY MEETING OF THE ACP-EU JPA BUREAU MEETING ON 12-13 OCTOBER

06-10-2016

09:00

Страсбург : SDM - SDM-S5

Дългосрочен календар Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико

+ Редовно заседание

06-10-2016

09:30

Страсбург : PFL - F01102

Дългосрочен календар Делегация за връзки със Съединените американски щати

+ Редовно заседание

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE UNITED STATES

06-10-2016

10:15

Страсбург : SDM - SDM-S1

Дългосрочен календар Делегация за връзки с държавите от Андската общност

+ Редовно заседание

+ - MEETING OF EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH COUNTRIES OF THE ANDEAN COMMUNITY

10-10-2016

16:00

Брюксел : ASP - A1E-2

Дългосрочен календар Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

+ Редовно заседание

+

11-10-2016

09:00

Брюксел : ASP - A1E-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Арабския полуостров

+ Редовно заседание

+ - 5TH INTERPARLIAMENTARY MEETING EP-UNITED ARAB EMIRATES

13-10-2016

10:00

Брюксел : ASP - A3G-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Меркосур

+ Редовно заседание

+ - MEETING OF DELEGATION FOR RELATIONS WITH MERCOSUR

13-10-2016

14:30

Брюксел : ASP - A1E-2

 
Представяне и правомощия
 

Делегациитеподдържат и развиват международните връзки на Парламента и допринасят заутвърждаването на ролята и за засилването на видимостта на Европейския съюз посвета.

Съответнодейностите на делегациите са насочени, от една страна, към поддържане изасилване на връзките с парламентите на държави, които са традиционни партньорина Европейския съюз, а от друга страна, допринасят за популяризирането в третидържави на ценностите, върху които се основава Европейският съюз, а именно напринципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основнитесвободи и принципите на правовата държава (член 6 от Договора за Европейскиясъюз).

Международнитевръзки на Парламента се ръководят от принципите на международното публичноправо.

Международнитевръзки на Парламента имат за цел да насърчават, където това е възможно ицелесъобразно, парламентарното измерение на международните отношения.

(Член 3,принципи за дейността на делегациите, приети от Председателския съвет на 29октомври 2015 г.)