График на заседанията

График на заседанията

 
 

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Меркосур

+ Редовно заседание

+ - RÉUNION DE LA DÉLÉGATION POUR LES RELATION AVEC LE MERCOSUR

30-06-2016

09:00

Брюксел : ASP - A5G-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Южна Африка

+ с членове на ЕП

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

30-06-2016

10:00

Брюксел : ASP - A1E-1

Дългосрочен календар Делегация за връзки с държавите от Централна Америка

+ Редовно заседание

+ - DCAM MEETING

30-06-2016

14:00

Брюксел : ASP - A5E-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с държавите от Машрек

+ Редовно заседание

+ - DMAS AND DROI JOINT MEETING

06-07-2016

14:30

Страсбург : WIC - WIC200

Дългосрочен календар Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – бивша югославска република Македония

+ Редовно заседание

+ - DELEGATION MEETING

06-07-2016

16:00

Страсбург : LOW - S4.5

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Ирак

+ Редовно заседание

+ - IRAQ DELEGATION ORDINARY MEETING

06-07-2016

16:00

Страсбург : SDM - SDM-S1

Дългосрочен календар Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

+ Редовно заседание

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL ASIAN COUNTRIES

06-07-2016

16:15

Страсбург : LOW - S4.4

Дългосрочен календар Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

+ Редовно заседание

+ - ORDINARY DLAT MEETING

06-07-2016

16:30

Страсбург : LOW - N3.2

Дългосрочен календар Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

+ Редовно заседание

+ - DELEGATION TO THE EU-TURKEY JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE

06-07-2016

17:15

Страсбург : LOW - S4.1

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Палестина

+ Редовно заседание

+ - DPAL DELEGATION MEETING

07-07-2016

09:00

Страсбург : SDM - SDM-S5

 
Представяне и правомощия
 

Делегациите поддържат и развиват международните връзки на Парламента.

Съответно дейностите на делегациите са насочени, от една страна, към поддържане и засилване на връзките с парламентите на държави, които са традиционни партньори на Европейския съюз, и от друга страна, към подпомагане популяризирането в трети страни на ценностите, върху които се основава Европейския съюз, и по-специално принципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основните свободи и принципа на правовата държава (член 6 и член 11, параграф 1, пета алинея от Договора за ЕС).

Международните връзки на националните парламенти се ръководят от принципите на международното публично право.

Международните връзки на Парламента са насочени към насърчаване на парламентарното измерение на международните отношения , където това е възможно и целесъобразно.

(Член 3, принципи за дейността на делегациите, приети от Председателския съвет на 21 септември 2006 г.)