График на заседанията

График на заседанията

 
 

Дългосрочен календар Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

+ Редовно заседание

+ - DELEGATION MEETING

27-04-2017

14:00

Брюксел : PHS - P5B001

Дългосрочен календар Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна

+ Редовно заседание

+ - DELEGATION MEETING WITH MR DMYTRO SHYMKIV, DEPUTY HEAD OF THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION OF UKRAINE ON ADMINISTRATIVE, SOCIAL AND ECONOMIC REFORMS.

27-04-2017

14:00

Брюксел : ASP - A1G-3

Дългосрочен календар Делегация за връзки с държавите от Южна Азия

+ Редовно заседание

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTH ASIA

27-04-2017

14:00

Брюксел : ASP - A1E-1

Дългосрочен календар Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

+ с членове на ЕП

+ - 14TH EU-KAZAKHSTAN PCC MEETING

27-04-2017

14:30

Брюксел : PHS - P6B054

Дългосрочен календар Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС – Армения и ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия

+ Редовно заседание

+ - PREPARATORY MEETING OF THE 14TH EU-AZERBAIJAN PARLIAMENTARY COOPERATION COMMITTEE MEETING

27-04-2017

14:30

Брюксел : ASP - A3E-3

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Израел

+ Редовно заседание

27-04-2017

14:30

Брюксел : ASP - A1G-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с държавите от Централна Америка

+ Редовно заседание

+ - DCAM ORDINARY MEETING

27-04-2017

14:30

Брюксел : ASP - A1E-2

Дългосрочен календар Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС – Армения и ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия

+ Редовно заседание

+ - 14TH EU-AZERBAIDJAN PARLIAMENTARY COOPERATION COMMITTEE MEETING

02-05-2017

14:30

Брюксел : ASP - A1E-2

03-05-2017

09:00

Брюксел : ASP - A1E-2

Дългосрочен календар Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

+ - 24TH MEETING OF THE JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE EU-CHILE

04-05-2017

09:00

Брюксел : ASP - A3G-2

04-05-2017

14:30

Брюксел : ASP - A3G-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с държавите от Машрек

+ Редовно заседание

04-05-2017

14:00

Брюксел : ASP - A1G-3

 
Представяне и правомощия
 

Делегациитеподдържат и развиват международните връзки на Парламента и допринасят заутвърждаването на ролята и за засилването на видимостта на Европейския съюз посвета.

Съответнодейностите на делегациите са насочени, от една страна, към поддържане изасилване на връзките с парламентите на държави, които са традиционни партньорина Европейския съюз, а от друга страна, допринасят за популяризирането в третидържави на ценностите, върху които се основава Европейският съюз, а именно напринципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основнитесвободи и принципите на правовата държава (член 6 от Договора за Европейскиясъюз).

Международнитевръзки на Парламента се ръководят от принципите на международното публичноправо.

Международнитевръзки на Парламента имат за цел да насърчават, където това е възможно ицелесъобразно, парламентарното измерение на международните отношения.

(Член 3,принципи за дейността на делегациите, приети от Председателския съвет на 29октомври 2015 г.)