График на заседанията

График на заседанията

 
 

Дългосрочен календар Делегация за връзки с държавите от Андската общност

+ Редовно заседание

+ - ЗАСЕДАНИЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯТА НА ЕП ЗА ВРЪЗКИ С ДЪРЖАВИТЕ ОТ АНДСКАТА ОБЩНОСТ

27-03-2017

16:00

Брюксел : ASP - A5E-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Израел

+ с членове на ЕП

+ - ЗАСЕДАНИЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯТА ЗА ВРЪЗКИ С ИЗРАЕЛ

27-03-2017

17:30

Брюксел : ASP - A1E-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Меркосур

+ Редовно заседание

+ - RÉUNION DE LA DÉLÉGATION POUR LES RELATIONS AVEC LE MERCOSUR

30-03-2017

11:00

Брюксел : PHS - P4B001

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Южна Африка

+ с членове на ЕП

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

05-04-2017

15:30

Страсбург : LOW - S4.1

Дългосрочен календар Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

+ с членове на ЕП

+ - MEETING TO PREPARE TURKMENISTAN IPM IN WEEK 16 AND KAZAKHSTAN PCC IN WEEK 17

05-04-2017

16:15

Страсбург : LOW - S4.5

Дългосрочен календар Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)

+ Редовно заседание

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

05-04-2017

16:15

Страсбург : LOW - S4.2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово

+ Подготвително заседание

+ - PREPARATORY DELEGATION MEETING FOR THE EU-KOSOVO STABILIATION AND ASSOCIATION COMMITTEE MEETING IN PRISTINA IN APRIL

05-04-2017

17:00

Страсбург : LOW - S4.1

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Канада

+ Редовно заседание

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CANADA

05-04-2017

17:00

Страсбург : SDM - SDM-S5

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Корейския полуостров

+ Редовно заседание

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE KOREAN PENINSULA

05-04-2017

17:15

Страсбург : LOW - S4.4

Дългосрочен календар Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – бивша югославска република Македония

+ Редовно заседание

+ - DELEGATION MEETING

05-04-2017

18:00

Страсбург : LOW - S4.5

 
Представяне и правомощия
 

Делегациитеподдържат и развиват международните връзки на Парламента и допринасят заутвърждаването на ролята и за засилването на видимостта на Европейския съюз посвета.

Съответнодейностите на делегациите са насочени, от една страна, към поддържане изасилване на връзките с парламентите на държави, които са традиционни партньорина Европейския съюз, а от друга страна, допринасят за популяризирането в третидържави на ценностите, върху които се основава Европейският съюз, а именно напринципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основнитесвободи и принципите на правовата държава (член 6 от Договора за Европейскиясъюз).

Международнитевръзки на Парламента се ръководят от принципите на международното публичноправо.

Международнитевръзки на Парламента имат за цел да насърчават, където това е възможно ицелесъобразно, парламентарното измерение на международните отношения.

(Член 3,принципи за дейността на делегациите, приети от Председателския съвет на 29октомври 2015 г.)