График на заседанията

График на заседанията

 
 

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Израел

+ с членове на ЕП

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH ISRAEL WITH THE EU HEAD OF DELEGATION

28-08-2017

16:30

Брюксел : ASP - A5E-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с държавите от Машрек

+ Редовно заседание

+ - DMAS: MEETING WITH EU-AMBASSADORS

28-08-2017

16:30

Брюксел : ASP - A3G-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия

+ Редовно заседание

+ - ORDINARY D-BR MEETING

31-08-2017

14:00

Брюксел : ASP - A1E-2

Дългосрочен календар Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия

+ Редовно заседание

+ - DELEGATION MEETING IN PREPARATION FOR THE 6TH EU-SERVIA-STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITEE (SAPC)

04-09-2017

16:00

Брюксел : ASP - A3G-2

Дългосрочен календар Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС – Армения и ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия

+ с членове на ЕП

+ - PREPARATORY MEETING OF THE 5TH EU-GEORGIA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE MEETING IN TBILISI

07-09-2017

11:30

Брюксел : ASP - A1E-1

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство

+ Редовно заседание

+ - DELEGATION MEETING

07-09-2017

12:30

Брюксел : ASP - A3E-3

Дългосрочен календар Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб

+ Редовно заседание

+ - MAGHREB DELEGATION MEETING

07-09-2017

14:00

Брюксел : ASP - A5G-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с държавите от Централна Америка

+ Редовно заседание

+ - DCAM ORDINARY MEETING

07-09-2017

14:00

Брюксел : ASP - A5E-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Иран

+ Редовно заседание

13-09-2017

15:00

Страсбург : LOW - S4.5

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Южна Африка

+ с членове на ЕП

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

13-09-2017

16:00

Брюксел : SQM - SQM04Y963

 
Представяне и правомощия
 

Делегациитеподдържат и развиват международните връзки на Парламента и допринасят заутвърждаването на ролята и за засилването на видимостта на Европейския съюз посвета.

Съответнодейностите на делегациите са насочени, от една страна, към поддържане изасилване на връзките с парламентите на държави, които са традиционни партньорина Европейския съюз, а от друга страна, допринасят за популяризирането в третидържави на ценностите, върху които се основава Европейският съюз, а именно напринципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основнитесвободи и принципите на правовата държава (член 6 от Договора за Европейскиясъюз).

Международнитевръзки на Парламента се ръководят от принципите на международното публичноправо.

Международнитевръзки на Парламента имат за цел да насърчават, където това е възможно ицелесъобразно, парламентарното измерение на международните отношения.

(Член 3,принципи за дейността на делегациите, приети от Председателския съвет на 29октомври 2015 г.)