Най-нови допълнителни анализи

Най-нови допълнителни анализи

 

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Как да търсите
 

Можете да търсите документи, като изберете комисията/комисиите, която/които е/са компетентна/компетентни да изиска/изискат допълващите анализи, даден период от време, референтен номер или вид на документа, конкретна дума в заглавието или текста или чрез произволна комбинация от посочените методи на търсене.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дума(и)
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 
 
Представяне и правомощия
 

Делегациите поддържат и развиват международните връзки на Парламента.

Съответно дейностите на делегациите са насочени, от една страна, към поддържане и засилване на връзките с парламентите на държави, които са традиционни партньори на Европейския съюз, и от друга страна, към подпомагане популяризирането в трети страни на ценностите, върху които се основава Европейския съюз, и по-специално принципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основните свободи и принципа на правовата държава (член 6 и член 11, параграф 1, пета алинея от Договора за ЕС).

Международните връзки на националните парламенти се ръководят от принципите на международното публично право.

Международните връзки на Парламента са насочени към насърчаване на парламентарното измерение на международните отношения , където това е възможно и целесъобразно.

(Член 3, принципи за дейността на делегациите, приети от Председателския съвет на 21 септември 2006 г.)