O delegacích

Delegace Evropského parlamentu udržují vztahy a zajišťují výměny informací s různými parlamenty třetích zemí. Evropský parlament prostřednictvím svých delegací přispívá k reprezentaci Evropské unie v zahraničí a k prosazování hodnot, na nichž je Evropská unie založena, ve třetích zemích. Jedná se o zásady svobody a demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právního státu.

V Parlamentu nyní působí 44 delegací. Počet jejich členů se pohybuje od 12 do více než 70 v případě parlamentních shromáždění.

Existuje několik typů delegací:

 • smíšené parlamentní výbory,
 • parlamentní výbory pro spolupráci,
 • ostatní meziparlamentní delegace,
 • delegace v mnohostranných parlamentních shromážděních.

Předsedové delegací koordinují svou činnost v rámci Konference předsedů delegací.

Jednou nebo dvakrát ročně se konají meziparlamentní setkání, a to střídavě v některém pracovním místě Evropského parlamentu a v místě, které určí partnerský parlament v dotčené třetí zemi.

Smíšené parlamentní výbory

Smíšené parlamentní výbory se zřizují s parlamenty států přidružených k Unii nebo států, s nimiž byla zahájena jednání o přistoupení.

Během svých schůzí se členové obou delegací (delegace Evropského parlamentu a delegace parlamentů třetích zemí) vzájemně informují o svých prioritách a o provádění dohod o přidružení.

Smíšené parlamentní výbory mohou formulovat doporučení pro parlament země, která je kandidátem na přistoupení k EU, i pro Evropský parlament. Výbory sledují průběh přístupového procesu.

Pravomoci smíšených parlamentních výborů jsou stanoveny Parlamentem a v dohodách se třetími zeměmi.

Pravidla fungování těchto výborů jsou stanovena v příslušných dohodách. Vycházejí ze zásady parity mezi delegací Evropského parlamentu a delegací partnerského parlamentu. Smíšené parlamentní výbory se scházejí obvykle dvakrát ročně.

Parlamentní výbory pro spolupráci

Parlamentní výbory pro spolupráci se ustavují v souladu s dohodou o spolupráci podepsanou mezi Evropskou unií (EU) a dotčenou třetí zemí.

Parlamentní výbory pro spolupráci spolupracují se státy, jichž se týká evropská politika sousedství, a se státy, které podepsaly dohodu o strategickém partnerství s EU.

Počet členů se v jednotlivých výborech liší. Tento výbor se skládá ze stejného počtu poslanců Parlamentu a poslanců z dotčené třetí země.

Ostatní meziparlamentní delegace

Ostatní meziparlamentní delegace mají za úkol udržovat a podporovat vztahy s parlamenty zemí mimo Evropskou unií a zemí, které nejsou kandidáty na přistoupení.

Rozvíjejí své činnosti ve spolupráci s Výborem pro zahraniční věci, Výborem pro rozvoj a Výborem pro mezinárodní obchod.

Parlament stanoví počet jejich členů na návrh Konference předsedů.

Členové těchto delegací jsou voleni na dobu volebního období.

Výbor pro zahraniční věci koordinuje v oblasti své působnosti práci smíšených parlamentních výborů, parlamentních výborů pro spolupráci, meziparlamentních delegací, delegací ad hoc a misí pro sledování průběhu voleb.

Delegace v mnohostranných parlamentních shromážděních

Existuje pět smíšených parlamentních shromáždění:

 • Smíšené parlamentní shromáždění Afrika-Karibská oblast-Tichomoří – Evropská unie (AKT-EU);
 • Parlamentní shromáždění Unie pro Středomoří (PS-UpS);
 • Evropsko-latinskoamerické parlamentní shromáždění (EUROLAT);
 • Parlamentní shromáždění EURONEST.
 • Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO
Smíšené parlamentní shromáždění Afrika-Karibská oblast-Tichomoří – Evropská unie (AKT-EU)

Toto mnohostranné shromáždění, v němž společně zasedají představitelé různých zemí, má za cíl vytvořit parlamentní fórum pro spolupráci EU se zeměmi AKT.

Toto partnerství je založeno na dohodě z Cotonou (dohoda o partnerství AKT-EU).

Cíle tohoto shromáždění jsou:

 • zavést úzkou spolupráci mezi zeměmi AKT a EU;
 • zlepšit úroveň života a hospodářského rozvoje zemí AKT;
 • podporovat lidská práva a demokracii.

Parlamentní shromáždění Unie pro Středomoří

Parlamentní shromáždění Unie pro Středomoří tvoří 120 poslanců zastupujících evropské země a stejný počet poslanců 10 partnerských zemí z oblasti Středozemního moře. Úkolem tohoto shromáždění je předkládat otázky společného zájmu politické, hospodářské nebo kulturní povahy a diskutovat o prostředcích pro prohloubení evropsko-středomořského partnerství.

Má poradní hlas u všech témat týkajících se evropsko-středomořského partnerství.


Evropsko-latinskoamerické parlamentní shromáždění (EUROLAT)

Evropsko-latinskoamerické parlamentní shromáždění tvoří 120 poslanců.

Jakožto parlamentní orgán biregionálního strategického partnerství mezi EU a Latinskou Amerikou a Karibikem představuje shromáždění EUROLAT parlamentní fórum pro diskusi, kontrolu a následný postup pokrývající tři hlavní oblasti činnosti:

 • otázky týkající se demokracie, vnější politiky, řádné správy věcí veřejných, integrace, míru, lidských práv;
 • hospodářské, finanční a obchodní záležitosti;
 • sociální věci, pohyb osob, životní prostředí, vzdělání a kultura.

Je řízeno podle pravidel parity.


Parlamentní shromáždění EURONEST

Delegace Evropského parlamentu při Parlamentním shromáždění Euronest byla ustavena na počátku sedmého volebního období (koncem září 2009). Toto shromáždění ztělesňuje parlamentní dimenzi východního partnerství. Cílem této politiky, již Evropská unie zahájila, je přiblížit se východním sousedům a podporovat jejich úsilí o politickou, hospodářskou a sociální reformu. Tato podpora probíhá zejména pomocí nových dohod o přidružení, vytváření zón volného obchodu a poskytování finančních zdrojů.

EURONEST tvoří 60 poslanců Evropského parlamentu a 10 poslanců vnitrostátních parlamentů každého z „východních partnerů“: Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina.

Euronest je instituce věnovaná mnohostrannému parlamentnímu dialogu v četných oblastech společného zájmu, jako je stabilita, demokracie, sbližování právních předpisů a norem, obchod, energie, kontakty mezi národy atd.


Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO

Parlamentní shromáždění NATO je meziparlamentní organizace, kterou tvoří zákonodárci z členských zemí Severoatlantické aliance a 13 přidružených členů, včetně Evropského parlamentu.

Hlavním cílem shromáždění je zvýšení povědomí členů parlamentu aliance a jejich vzájemného porozumění, pokud jde o hlavní bezpečnostní výzvy, kterým transatlantické partnerství a politiky NATO čelí.

Shromáždění pořádá asi 40 akcí ročně. Zasedání shromáždění jsou dvě, a to jarní a výroční zasedání. Každého z těchto dvou zasedání se může zúčastnit až deset členů delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO (DNAT).


Konference předsedů delegací

Konference předsedů delegací je politickým orgánem Evropského parlamentu a zabývá se pravidelně veškerými otázkami týkajícími se dobrého fungování meziparlamentních delegací a delegací smíšených parlamentních výborů.

Konference předsedů delegací, složení

Konference předsedů delegací se skládá z předsedů všech stálých meziparlamentních delegací a volí svého předsedu.

Konference předsedů delegací, pravomoci

Konference předsedů delegací může dávat doporučení Konferenci předsedů v souvislosti s prací delegací.
Konference předsedů delegací sestavuje roční návrh rozvrhu, meziparlamentních setkání a schůzí smíšených parlamentních výborů.
Předsednictvo a Konference předsedů mohou delegovat některé úkoly na Konferenci předsedů delegací.