Om delegationer

Europa-Parlamentets delegationer varetager forbindelserne og udvekslingen af oplysninger med de forskellige parlamenter i tredjelande. Takket være sine delegationer bidrager Europa-Parlamentet til at repræsentere Den Europæiske Union udadtil og fremme de værdier, EU bygger på, i tredjelande, nemlig principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet.

Der er i øjeblikket 44 delegationer. Antallet af medlemmer i hver delegation varierer mellem 12 og over 70 i parlamentariske forsamlinger.

Man kan skelne mellem flere forskellige typer delegationer:

 • Blandede parlamentariske udvalg
 • Parlamentariske samarbejdsudvalg
 • Andre interparlamentariske delegationer
 • Delegationer til de multilaterale parlamentariske forsamlinger

Formændene for delegationerne samordner deres arbejde i Delegationsformandskonferencen.

De interparlamentariske møder afholdes en eller to gange om året skiftevis på et af Europa-Parlamentets arbejdssteder eller et sted, der fastsættes af partnerparlamentet i det pågældende tredjeland.

Blandede parlamentariske udvalg

De blandede parlamentariske udvalg nedsættes sammen med parlamenterne i stater, der er associeret med Unionen, eller stater, med hvilke der er indledt tiltrædelsesforhandlinger.

Medlemmerne af de to delegationer (Europa-Parlamentets delegation og delegationerne fra parlamenterne i tredjelande) underretter på møderne hinanden om deres prioriteringer og gennemførelsen af associeringsaftalerne.

De blandede parlamentariske udvalg kan rette henstillinger til kandidatlandets parlament og til Europa-Parlamentet. De følger tiltrædelsesprocessen.

De blandede parlamentariske udvalgs beføjelser fastsættes af Europa-Parlamentet og i aftalerne med de pågældende tredjelande.

Reglerne for disse udvalgs virksomhed er fastsat i de pågældende aftaler. De er baseret på princippet om paritet mellem Parlamentets delegation og delegationen fra det pågældende parlament. De blandede parlamentariske udvalg mødes sædvanligvis to gange om året.

Parlamentariske samarbejdsudvalg

Parlamentariske samarbejdsudvalg oprettes i henhold til en samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union (EU) og det pågældende tredjeland.

Parlamentariske samarbejdsudvalg samarbejder med de lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, og de lande, der har undertegnet en strategisk partnerskabsaftale med EU.

Antallet af medlemmer varierer fra det ene udvalg til det andet. Udvalgene består af et lige stort antal medlemmer af Parlamentet og medlemmer fra det pågældende tredjeland.

Andre interparlamentariske delegationer

De andre interparlamentariske delegationer har til opgave at varetage og fremme forbindelserne med parlamenterne i tredjelande, der ikke er kandidatlande.

Disse delegationer udvikler deres virksomhed i samarbejde med Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget og Udvalget om International Handel.

På forslag af Formandskonferencen fastsætter Parlamentet antallet af deres medlemmer.

Medlemmerne af disse delegationer vælges for hele valgperioden.

Udenrigsudvalget sikrer samordning af arbejdet i de blandede parlamentariske udvalg og parlamentariske samarbejdsudvalg samt interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer og valgobservationsmissioner, når spørgsmålene henhører under dets sagsområde.

Delegationer til multilaterale parlamentariske forsamlinger

Der er fem fælles parlamentariske forsamlinger:

 • Den Blandede Parlamentariske Forsamling (AVS-EU)
 • Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling (Eurolat)
 • Den Parlamentariske Forsamling Euronest.
 • Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling
Den Blandede Parlamentariske Forsamling (AVS-EU)

Formålet med denne multilaterale forsamling, hvor repræsentanter for de forskellige lande har sæde side om side, er at skabe et parlamentarisk forum for EU's samarbejde med AVS-landene.

Dette partnerskab er baseret på Cotonouaftalen (partnerskabsaftale AVS-EU).

Denne forsamling har til formål:

 • at iværksætte et snævert samarbejde mellem AVS-landene og EU
 • at forbedre levevilkårene og den økonomiske udvikling i AVS-landene
 • at fremme menneskerettigheder og demokrati.

Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen

Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen består af 120 parlamentsmedlemmer fra de europæiske lande og lige så mange parlamentsmedlemmer fra de ti partnerlande i Middelhavsområdet. Formålet med denne forsamling er at rejse spørgsmål af fælles interesse af politisk, økonomisk eller kulturel karakter og drøfte, hvordan Euro-Middelhavs-partnerskabet kan styrkes.

Forsamlingen har en rådgivende rolle i alle spørgsmål vedrørende Euro-Middelhavs-partnerskabet.


Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling (Eurolat)

Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling består af 120 medlemmer.

Som parlamentarisk institution for det mellemregionale strategiske partnerskab mellem EU og Latinamerika og Vestindien udgør Eurolat-forsamlingen et forum for debat, kontrol og parlamentarisk opfølgning inden for tre store aktionsfelter:

 • spørgsmål vedrørende demokrati, politikken udadtil, god regeringsførelse, integration, fred og menneskerettigheder
 • økonomiske, finansielle og handelsmæssige anliggender
 • sociale anliggender, personudveksling, miljø, uddannelse og kultur.

Der gælder paritetiske bestemmelser for forsamlingens virksomhed.


Den Parlamentariske Forsamling Euronest

Europa-Parlamentets delegation til Den Parlamentariske Forsamling Euronest blev oprettet i begyndelsen af den syvende valgperiode (i slutningen af september 2009). Forsamlingen varetager den parlamentariske dimension af det østlige partnerskab. Denne politik, som Den Europæiske Union har iværksat, tager sigte på at skabe tættere forbindelser til Unionens østlige naboer og støtte deres bestræbelser for politiske, økonomiske og sociale reformer. Dette sker navnlig via nye associeringsaftaler, oprettelse af frihandelsområder og tilrådighedsstillelse af finansielle ressourcer.

Euronest består af 60 medlemmer af Europa-Parlamentet og ti medlemmer af de nationale parlamenter i hvert af de østlige partnerlande: Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Moldova og Ukraine.

Af politiske grunde er Hvideruslands deltagelse midlertidigt suspenderet. Det er parlamentsmedlemmernes hensigt at modtage deres hviderussiske kolleger, så snart de politiske forhold tillader det, dvs. efter afholdelsen af frie og demokratiske valg.

Euronest er en institution, hvor der føres en multilateral parlamentarisk dialog på talrige områder af fælles interesse, som f.eks. stabilitet, demokrati, tilnærmelse af lovgivninger og normer, handel, energi, kontakter mellem folkene osv.


Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling

NATO’s Parlamentariske Forsamling er den interparlamentariske organisation af lovgiverne i de lande, der er medlem af Den Nordatlantiske Alliance og 13 associerede medlemmer, herunder Europa-Parlamentet.

Hovedformålet med forsamlingen er at fremme parlamentarisk bevidsthed og gensidig forståelse blandt Alliance-parlamentarikere af de vigtigste sikkerhedsmæssige udfordringer, det transatlantiske partnerskab og NATO’s politikker står over for.

Forsamlingen afholder ca. 40 arrangementer hvert år. De to vigtigste forsamlinger er forårssamlingen og den årlige samling. Op til ti medlemmer af NATO's Parlamentariske Forsamling kan deltage i hver af de to samlinger.


Delegationsformandskonferencen

Delegationsformandskonferencen er et politisk organ i Europa-Parlamentet, der løbende behandler alle spørgsmål vedrørende arbejdet i de interparlamentariske delegationer og delegationerne til de blandede parlamentariske udvalg.

Delegationsformandskonferencens sammensætning

Delegationsformandskonferencen består af formænd for alle stående interparlamentariske delegationer. Den vælger en formand.

Delegationsformandskonferencens opgaver

Delegationsformandskonferencen kan rette henstillinger til Formandskonferencen om delegationernes arbejde.
Den udarbejder et udkast til den årlige kalender for møderne i de interparlamentariske delegationer og de blandede parlamentariske udvalg.
Præsidiet og Formandskonferencen kan overdrage Delegationsformandskonferencen visse opgaver.