Delegationsformandskonferencen

Delegationsformandskonferencen (CDC) er det politiske organ i Europa-Parlamentet, som koordinerer husets 44 stående delegationer.

Konferencen sikrer, at delegationerne arbejder effektivt og samordnet med Parlamentets øvrige strukturer. De regelmæssige møder udgør et forum, hvor delegationernes fælles anliggender og udfordringer behandles.

Sammensætning og formandskab

Konferencens medlemmer er formændene for Europa-Parlamentets 44 delegationer og 3 udvalg, som beskæftiger sig med internationale forbindelser.

Formanden for konferencen vælges blandt de 44 formænd i gruppen. Den pågældende har en mandatperiode på to et halvt år, hvilket er halvdelen af Europa-Parlamentets femårige valgperiode.

På nuværende tidspunkt er Inés Ayala Sender formand for Delegationsformandskonferencen. Hendes mandatperiode udløber ved udgangen af Parlamentets ottende valgperiode i 2019.

Det spanske medlem af Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet, Ayala Sender, er samtidig formand for Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union og medlem af Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen.

Planlægning

Delegationsformandskonferencens møder finder sædvanligvis sted om tirsdagen under mødeperioderne i Strasbourg. Dette betyder, at der er 12 møder om året.

Konferencen planlægger to gange årligt programmet for de næste seks måneders delegationsmøder. Dette foreløbige program fremsendes til Udenrigsudvalget, Udvalget om International Handel og Udviklingsudvalget. Herefter videregives det til "Formandskonferencen", det organ i Europa-Parlamentet, som består af Parlamentets formand og formændene for de politiske grupper.

Formandskonferencen er ansvarlig for at godkende delegationernes program.

Henstillinger til og fra andre politiske organer

Delegationsformandskonferencen fremsætter også nogle gange forslag om delegationernes arbejde til Formandskonferencen.

Formandskonferencen og Præsidiet - et andet politisk organ, som består af Parlamentets formand og næstformænd - kan uddelegere specifikke opgaver til Delegationsformandskonferencen.

Samarbejde mellem delegationerne og mellem delegationer og udvalg

Ved at vedtage fælles fremgangsmåder og retningslinjer for delegationernes aktiviteter, advokerer Delegationsformandskonferencen for bedste praksis.

Den samarbejder ligeledes med "Udvalgsformandskonferencen", som er et parallelt politisk organ, der koordinerer udvalgenes arbejde.

På denne måde er Parlamentets udvalg og delegationer hele tiden samordnet med hinanden.

Dette styrker igen Europa-Parlamentets kontrol med EU's forbindelser udadtil.

Rammer

Delegationsformandskonferencen er beskrevet i Parlamentets forretningsorden.

I den nuværende version af forretningsordenen dækker artikel 30 konferencen med følgende fire bestemmelser:

1. Delegationsformandskonferencen består af formændene for alle stående interparlamentariske delegationer. Den vælger en formand.

2. Er formanden ikke til stede, ledes mødet af det ældste medlem... blandt de tilstedeværende.

3. Delegationsformandskonferencen kan rette henstillinger til Formandskonferencen om delegationernes arbejde.

4. Præsidiet og Formandskonferencen kan overdrage Delegationsformandskonferencen visse opgaver.