Oversigt

Forstå delegationerne

Europa-Parlamentets delegationer er officielle grupper, som består af medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP'er), der udvikler forbindelser med parlamenter i lande uden for EU, regioner eller organisationer.

Situationen i partnerlandene og forbindelserne mellem partnerlandene og EU drøftes af delegationsmedlemmerne på regelmæssige møder i Bruxelles og Strasbourg. Delegationerne inviterer eksperter, som arbejder uden for Europa-Parlamentet, eksempelvis på ambassader, universiteter eller i EU's diplomatiske tjeneste, til at holde oplæg for og drøftelser med MEP'erne.

Delegationerne inviterer ofte besøgende, hvis stemmer ellers ikke ville blive hørt: medlemmer af den politiske opposition eller repræsentanter for civilsamfundet. Gennem deres præsentationer får medlemmerne en større forståelse; møderne er kortvarige, og varer ofte kun en time.

Delegationerne organiserer desuden "interparlamentariske møder", hvor de har mulighed for at drøfte emner direkte med valgte politikere fra de lande, som delegationerne har fokus på.

Disse møder afholdes højst to gange om året og varer fra et par timer til et par dage. Mødestedet varierer: Til ét møde rejser MEP'erne uden for EU for at mødes med det andet parlament, og til det næste møde vil MEP'erne byde deres gæster velkommen i Europa-Parlamentet.

Når MEP'erne rejser uden for EU til disse møder, forsøger de samtidig at mødes med personer, som ikke sidder i parlamentet, og besøge EU-finansierede projekter.

De stående delegationer

Europa-Parlamentet har på nuværende tidspunkt 44 "stående" - det vil sige permanente - delegationer. Dette kan muligvis blive ændret i den næste valgperiode, som begynder i 2019. Indtil da kan Parlamentet også beslutte at nedsætte ad hoc-delegationer med fokus på et bestemt område.

Lige efter det seneste valg vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om "de interparlamentariske delegationers medlemstal". I denne beslutning er der en liste over de delegationer, der er aktive i denne valgperiode, samt antallet af parlamentsmedlemmer i hver af dem.

Delegationernes fordeling og størrelse kan variere betydeligt fra den ene valgperiode til den anden. For eksempel beskæftigede én delegation sig i den foregående valgperiode (2009-2014) med Albanien, Bosnien og Hercegovina, Serbien, Montenegro og Kosovo. Disse lande er siden midten af 2014 blevet dækket af fire forskellige delegationer.

Sammensætning

De største delegationer er normalt dem, der deltager i "parlamentariske forsamlinger", hvor flere parlamenter samles.

For eksempel er der 78 MEP'er i Europa-Parlamentets delegation til det halvårlige forum, som samler alle parlamenterne gruppen af lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS). Når disse MEP'er rejser til forsamlingen, mødes de med 78 parlamentarikere, én fra hvert af de 78 lande, som tilsammen udgør AVS-gruppen.

En så stor delegation er dog usædvanlig, eftersom de fleste af Parlamentets delegationer består af 15 eller færre medlemmer. De mindste har blot 8 medlemmer.

Alle delegationer har samme struktur uanset størrelse: De har en formand og to næstformænd, som er valgt af delegationen. Alle delegationsmedlemmerne er udnævnt af parlamentets politiske grupper, og delegationens endelige sammensætning afspejler Parlamentets overordnede politiske balance.

Hver eneste MEP er medlem af en delegation. Nogle er medlem af mere end en.

Regler

Delegationerne skal følge strenge regler, som er fastlagt i et officielt dokument kaldet "Gennemførelsesbestemmelser for delegationers virksomhed og rejser uden for Den Europæiske Union".

Denne tekst indeholder det generelle formål med delegationerne: "at bevare og udvide kontakterne med parlamenter i stater, der er EU's traditionelle partnere, dels at bidrage til at fremme de værdier, EU bygger på (...)".

Bestemmelserne beskriver også, hvordan Europa-Parlamentets delegationer bør samarbejde med Parlamentets udvalg, og hvordan deres aktiviteter bør være i overensstemmelse med Parlamentets holdninger og standarder.

For at holde omkostningerne nede, kontrolleres antallet af medlemmer, der rejser uden for EU, også nøje, idet der kræves forhåndsgodkendelse til alle rejser.

EP-delegationer, aktører med global rækkevidde © European Parliament

Præsentation og beføjelser

Delegationerne har til opgave at bevare og udvikle Parlamentets internationale kontakter og bidrage til at styrke Den Europæiske Unions rolle og synlighed i verden.

I overensstemmelse hermed tager delegationernes virksomhed sigte på dels at bevare og udvide kontakterne med parlamenter i stater, der er EU's traditionelle partnere, dels at bidrage til at fremme de værdier, EU bygger på, i tredjelande, nemlig principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet (EU-traktatens artikel 6).

Parlamentets internationale kontakter er underlagt folkerettens principper.

Parlamentets internationale kontakter sigter mod at fremme den parlamentariske dimension af internationale forbindelser, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

(Artikel 3 i gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes arbejde vedtaget af Formandskonferencen den 29. oktober 2015)