Σχετικά με τις αντιπροσωπείες

Οι αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διατηρούν τις σχέσεις και την ανταλλαγή πληροφοριών με τα κοινοβούλια τρίτων χωρών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χάρη στις αντιπροσωπείες του, συμβάλλει στην εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξωτερικό και στην προώθηση στις τρίτες χώρες των αξιών επί των οποίων εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου.

Σήμερα υπάρχουν 44 αντιπροσωπείες. Ο αριθμός των βουλευτών σε κάθε αντιπροσωπεία ποικίλλει από 12 έως και άνω των 70 στην περίπτωση των κοινοβουλευτικών συνελεύσεων.

Μπορούμε να διακρίνουμε διάφορες κατηγορίες αντιπροσωπειών:

 • τις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές
 • τις κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας
 • τις άλλες διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες
 • τις αντιπροσωπείες σε πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις

Οι πρόεδροι των αντιπροσωπειών συντονίζουν τις εργασίες τους στους κόλπους της Διάσκεψης των Προέδρων των Αντιπροσωπειών.

Οι διακοινοβουλευτικές συναντήσεις διεξάγονται μία ή δύο φορές τον χρόνο, εναλλάξ, σε έναν από τους τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε τόπο που καθορίζει το ομόλογο κοινοβούλιο της ενεχόμενης τρίτης χώρας.

Οι μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές

Οι μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές συγκροτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα κοινοβούλια κρατών τα οποία είναι συνδεδεμένα με την Ένωση ή κρατών με τα οποία έχουν αρχίσει διαπραγματεύσεις για την ένταξή τους.

Κατά τις συνεδριάσεις τους, τα μέλη των δύο αντιπροσωπειών (η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι αντιπροσωπείες των κοινοβουλίων των τρίτων χωρών) ενημερώνονται αμοιβαία σχετικά με τις προτεραιότητές τους και την εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης. Οι μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν να διατυπώσουν συστάσεις προς το κοινοβούλιο της υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακολουθούν τη διεξαγωγή της διαδικασίας προσχώρησης στην ΕΕ.

Οι αρμοδιότητες των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τις τρίτες χώρες.

Οι κανόνες λειτουργίας αυτών των επιτροπών διευκρινίζονται στις εν λόγω συμφωνίες. Η σύνθεσή τους βασίζεται στην ίση εκπροσώπηση της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ομόλογου κοινοβουλίου της συνεργαζόμενης τρίτης χώρας.

Οι μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές συνέρχονται εν γένει δύο φορές ετησίως.

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας συγκροτούνται σύμφωνα με συμφωνία συνεργασίας που υπογράφεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και την ενεχόμενη τρίτη χώρα.

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας εργάζονται μαζί με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέσω της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτνίασης και τα κράτη τα οποία έχουν υπογράψει στρατηγική συμφωνία εταιρικής σχέσης με την ΕΕ.

Ο αριθμός των μελών ποικίλλει από τη μία επιτροπή στην άλλη. Η κάθε επιτροπή αποτελείται από ίσο αριθμό μελών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τη συνεργαζόμενη τρίτη χώρα.

Οι άλλες διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες

Οι άλλες διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες έχουν ως καθήκον να διατηρούν και να προωθούν τις σχέσεις με τα κοινοβούλια των χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ.

Αυτές διεξάγουν τις δραστηριότητές τους σε συνεργασία με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, την Επιτροπή Ανάπτυξης και την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Προτάσσει της Διάσκεψης των Προέδρων, το Κοινοβούλιο ορίζει τον αριθμό των μελών τους.

Τα μέλη αυτών των αντιπροσωπειών εκλέγονται για τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου.

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων συντονίζει τις εργασίες των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών και των επιτροπών κοινοβουλευτικής συνεργασίας καθώς επίσης και τις εργασίες των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών ad hoc και των αποστολών εκλογικών παρατηρητών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

Οι αντιπροσωπείες σε πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις

Υπάρχουν πέντε κοινοβουλευτικές συνελεύσεις ίσης εκπροσώπησης:

 • η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού – Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΑΚΕ-ΕΕ)•
 • η Κοινοβουλευτική Συνέλευση - Ένωση για τη Μεσόγειο (ΚΣ-ΕγΜ)•
 • η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής (EUROLAT)•
 • η Κοινοβουλευτική Συνέλευση EURONEST.
 • Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ.
Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού – Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΑΚΕ-ΕΕ)

Αυτή η πολυμερής κοινοβουλευτική συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν οι αντιπρόσωποι των διαφόρων χωρών, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κοινοβουλευτικού φόρουμ συνεργασίας της ΕΕ με τις χώρες ΑΚΕ.

Η εν λόγω εταιρική σχέση βασίζεται στη συμφωνία του Κοτονού (συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ).

Η συνέλευση αυτή θέτει τους ακόλουθους στόχους:

 • δημιουργία στενής σχέσεως συνεργασίας μεταξύ χωρών ΑΚΕ και της ΕΕ•
 • βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της στάθμης οικονομικής ανάπτυξης των χωρών ΑΚΕ•
 • προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας.

Κοινοβουλευτική Συνέλευση - Ένωση για τη Μεσόγειο (ΚΣ-ΕγΜ)

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο απαρτίζεται από 120 βουλευτές που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη της ΕΕ και από άλλους 120 βουλευτές που προέρχονται από τις 10 χώρες-εταίρους της Μεσογείου. Η συνέλευση αυτή έχει ως καθήκον να εγείρει ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, πολιτικής, οικονομικής ή πολιτισμικής φύσεως και να εξετάζει τρόπους για την ενίσχυση της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσεως.

Έχει συμβουλευτικό ρόλο επί του συνόλου των ζητημάτων που αφορούν την ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση.


Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής (EUROLAT)

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής απαρτίζεται από 120 βουλευτές.

Ως κοινοβουλευτικό όργανο διπεριφερειακής στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής, η Συνέλευση EUROLAT αποτελεί φόρουμ συζητήσεων, κοινοβουλευτικού ελέγχου και παρακολούθησης που καλύπτει τρία μεγάλα πεδία δράσεως:

 • τα ζητήματα σχετικά με τη δημοκρατία, την εξωτερική πολιτική, την καλή διακυβέρνηση, την ολοκλήρωση, την ειρήνη, τα δικαιώματα του ανθρώπου•
 • τις οικονομικές, χρηματοοικονομικές και εμπορικές υποθέσεις•
 • τις κοινωνικές υποθέσεις, τις ανταλλαγές ανθρωπίνων πόρων, το περιβάλλον, την παιδεία και τον πολιτισμό.

Η συνέλευση αυτή υπόκειται σε κοινές ρυθμίσεις.


Κοινοβουλευτική συνέλευση EURONEST

Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κοινοβουλευτική συνέλευση EURONEST ιδρύθηκε στην αρχή της έβδομης κοινοβουλευτικής περιόδου (τέλη Σεπτεμβρίου 2009). Η συνέλευση ενσαρκώνει την κοινοβουλευτική διάσταση της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Η πολιτική αυτή την οποία χάραξε η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ως στόχο να προσεγγίσει τους εξ Ανατολάς γείτονές της και να στηρίξει τις προσπάθειές τους στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική μεταρρύθμιση. Ο στόχος αυτός οδηγεί συγκεκριμένα σε νέες συμφωνίες σύνδεσης, στη δημιουργία ζωνών ελευθέρων συναλλαγών και συνεπάγεται τη διάθεση χρηματοοικονομικών πόρων.

Η συνέλευση EURONEST αποτελείται από 60 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 10 βουλευτές από έκαστο των κοινοβουλίων των "ανατολικών εταίρων": Αρμενίας, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας.

Για πολιτικούς λόγους, η συμμετοχή της Λευκορωσίας βρίσκεται επί του παρόντος σε εκκρεμότητα. Πρόθεση των βουλευτών είναι να υποδεχθούν τους Λευκορώσους συναδέλφους τους ευθύς μόλις το επιτρέψουν οι πολιτικές συνθήκες, δηλαδή μετά από τη διοργάνωση ελεύθερων και δημοκρατικών εκλογών.

Η συνέλευση EURONEST είναι θεσμικό όργανο αφιερωμένο στον πολυμερή κοινοβουλευτικό διάλογο στα διάφορα πεδία κοινού ενδιαφέροντος όπως η σταθερότητα, η δημοκρατία, η προσέγγιση των νομοθεσιών και των κανόνων, το εμπόριο, η ενέργεια οι επαφές με τους λαούς, κλπ.


Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ.

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ (ΚΣ) είναι η διακοινοβουλευτική οργάνωση των νομοθετών από τις χώρες μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου καθώς και από 13 συνδεδεμένα μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο κύριος στόχος της Συνέλευσης είναι να διευκολύνει την κοινοβουλευτική ευαισθητοποίηση και να ενισχύσει περαιτέρω την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των βουλευτών της Συμμαχίας για τις κυριότερες προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζουν οι πολιτικές διατλαντικής εταιρικής σχέσης και το ΝΑΤΟ.

Η Συνέλευση πραγματοποιεί σαράντα περίπου εκδηλώσεις κάθε έτος. Οι δύο κυριότερες συνεδριάσεις της Συνελεύσεως είναι η Εαρινή Σύνοδος και η Ετήσια Σύνοδος. Έως δέκα μέλη του DNAT μπορούν να συμμετάσχουν σε κάθε μια από τις δύο συνόδους.


Η Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών είναι το πολιτικό όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξετάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα όλα τα θέματα που αφορούν την καλή λειτουργία των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών και των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών: σύνθεση

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών απαρτίζεται από τους προέδρους όλων των μόνιμων διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών και εκλέγει τον πρόεδρό της.

Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών: καθήκοντα

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις προς τη Διάσκεψη των Προέδρων σχετικά με τις εργασίες των αντιπροσωπειών.
Η Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών καταρτίζει σχέδιο ετήσιου χρονοδιαγράμματος των διακοινοβουλευτικών συναντήσεων και των συνεδριάσεων των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών.
Το Προεδρείο και η Διάσκεψη των Προέδρων μπορούν να αναθέτουν ορισμένα καθήκοντα στη Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών.