Η Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών (ΔΠΑ) είναι το πολιτικό όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συντονίζει τις εργασίες των 44 μόνιμων αντιπροσωπειών του θεσμικού οργάνου.

Διασφαλίζει ότι οι αντιπροσωπείες εργάζονται αποτελεσματικά και σε συντονισμό με άλλες δομές του Κοινοβουλίου. Οι τακτικές της συνεδριάσεις προσφέρουν ένα βήμα για συζήτηση θεμάτων και προκλήσεων κοινών για τις αντιπροσωπείες.

Σύνθεση και προεδρία

Η Διάσκεψη απαρτίζεται από τους προέδρους των 44 μόνιμων αντιπροσωπειών του Κοινοβουλίου και των 3 επιτροπών που ασχολούνται με τις διεθνείς σχέσεις, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET), της Επιτροπής Ανάπτυξης (DEVE) και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA).

Ένας από τους 44 προέδρους των αντιπροσωπειών εκλέγεται πρόεδρος της Διάσκεψης. Καταλαμβάνει τη θέση για θητεία δυόμισι ετών, ή για το ήμισυ της πενταετούς κοινοβουλευτικής περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Προγραμματισμός

Οι συνεδριάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων των Αντιπροσωπειών διεξάγονται συνήθως τις Τρίτες των συνόδων του Στρασβούργου.

Δύο φορές τον χρόνο, η ΔΠΑ προγραμματίζει το επόμενο εξαμηνιαίο χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων των αντιπροσωπειών. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, ζητείται η γνώμη των επιτροπών AFET, INTA και DEVE.

Κατά την εκπόνηση του χρονοδιαγράμματος, η ΔΠΑ συνεργάζεται με ένα παράλληλο πολιτικό όργανο που επιβλέπει το έργο των επιτροπών, τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. Από κοινού, επαληθεύουν ότι τα χρονοδιαγράμματα των αντιπροσωπειών και των επιτροπών είναι συμπληρωματικά και ευθυγραμμίζονται με το γενικό χρονοδιάγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι επικείμενες δραστηριότητες που αποσκοπούν στην υποστήριξη της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτός της ΕΕ λαμβάνονται επίσης υπόψη.

Η Διάσκεψη των Προέδρων του Κοινοβουλίου, μια ομάδα που περιλαμβάνει τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους προέδρους των πολιτικών ομάδων, είναι αρμόδια για την έγκριση του χρονοδιαγράμματος των αντιπροσωπειών.

Αρμοδιότητες συντονισμού

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών συντονίζει με άλλα πολιτικά όργανα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορισμένα ζητήματα πέραν του χρονοδιαγράμματος.

Προβαίνει σε συστάσεις σχετικά με το έργο των επιτροπών προς τη Διάσκεψη των Προέδρων.

Το Προεδρείο του Κοινοβουλίου, ένα άλλο πολιτικό όργανο το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενίοτε αναθέτει στη ΔΠΑ ορισμένα καθήκοντα.

Η ΔΠΑ, υιοθετώντας κοινές προσεγγίσεις και κατευθυντήριες γραμμές για τις δραστηριότητες των αντιπροσωπειών, προτείνει τις βέλτιστες πρακτικές για το έργο των διαφορετικών πολιτικών οργάνων.

Επίσης, μέσω της συνεργασίας με επιτροπές, διασφαλίζει ότι οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και αντιπροσωπείες παραμένουν συντονισμένες μεταξύ τους. Αυτό, με τη σειρά του, ενισχύει τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ.