Η Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών (ΔΠΑ) είναι το πολιτικό όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συντονίζει τις εργασίες των 44 μόνιμων αντιπροσωπειών του οργάνου.

Η Διάσκεψη εξασφαλίζει ότι οι αντιπροσωπείες εργάζονται αποτελεσματικά και σε συντονισμό με άλλες δομές του Κοινοβουλίου. Οι τακτικές της συνεδριάσεις προσφέρουν ένα βήμα για συζήτηση θεμάτων και προκλήσεων κοινών για τις αντιπροσωπείες.

Σύνθεση και προεδρία

Τα μέλη της Διάσκεψης είναι οι πρόεδροι των 44 αντιπροσωπειών του Κοινοβουλίου και των 3 επιτροπών που ασχολούνται με τις διεθνείς σχέσεις.

Ένας από τους 44 προέδρους που συμμετέχουν στην ομάδα εκλέγεται Πρόεδρος της Διάσκεψης. Καταλαμβάνει τη θέση για θητεία δυόμισι ετών, ή για το ήμισυ της πενταετούς κοινοβουλευτικής περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επί του παρόντος, πρόεδρος της Διάσκεψης των Προέδρων των αντιπροσωπειών είναι η κ. Inés Ayala Sender. Η θητεία της λήγει στο τέλος της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου του Κοινοβουλίου, το 2019.

Ισπανίδα βουλευτής της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κ. Ayala Sender είναι επίσης η πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ, καθώς και μέλος της αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

Προγραμματισμός

Οι συνεδριάσεις της Διάσκεψης των προέδρων αντιπροσωπειών διεξάγονται συνήθως τις Τρίτες των συνόδων του Στρασβούργου. Αυτό σημαίνει ότι πραγματοποιούνται 12 συνεδριάσεις το χρόνο.

Δύο φορές τον χρόνο, η Διάσκεψη προγραμματίζει το επόμενο εξαμηνιαίο χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων των αντιπροσωπειών. Το σχέδιο χρονοδιαγράμματος υποβάλλεται στις επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων, Διεθνούς Εμπορίου και Ανάπτυξης. Στη συνέχεια, το χρονοδιάγραμμα διαβιβάζεται στη «Διάσκεψη των Προέδρων» , το όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιλαμβάνει τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τους προέδρους των πολιτικών ομάδων.

Η Διάσκεψη των Προέδρων είναι αρμόδια για την έγκριση του χρονοδιαγράμματος των αντιπροσωπειών.

Συστάσεις προς και από άλλα πολιτικά όργανα

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών υποβάλλει ενίοτε επίσης προτάσεις σχετικά με το έργο των αντιπροσωπειών στη Διάσκεψη των Προέδρων.

Η Διάσκεψη των Προέδρων και το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου -- ένα άλλο πολιτικό όργανο, που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Κοινοβουλίου -- μπορεί να αναθέτει ειδικά καθήκοντα στη Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών.

Συνεργασία μεταξύ των αντιπροσωπειών και μεταξύ των αντιπροσωπειών και των επιτροπών

Η διάσκεψη των προέδρων των αντιπροσωπειών, υιοθετώντας κοινές προσεγγίσεις και κατευθυντήριες γραμμές για τις δραστηριότητες των αντιπροσωπειών, συνιστά τις βέλτιστες πρακτικές.

Συνεργάζεται επίσης με τη «Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών» -- ένα παράλληλο πολιτικό όργανο που συντονίζει το έργο των επιτροπών.

Με τον τρόπο αυτό, οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και αντιπροσωπείες εξακολουθούν να είναι συντονισμένες μεταξύ τους.

Και αυτό, με τη σειρά του, ενισχύει τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ.

Πλαίσιο

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών περιγράφεται στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην τρέχουσα έκδοση του κανονισμού, το άρθρο 30 αναφέρεται στη Διάσκεψη με τις εξής τέσσερις παραγράφους:

1. Η Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών αποτελείται από τους Προέδρους όλων των μονίμων διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών και εκλέγει τον Πρόεδρό της.

2. Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, την προεδρία της συνεδρίασης της Διάσκεψης αναλαμβάνει ο πρεσβύτερος παρών βουλευτής.

3. Η Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις προς τη Διάσκεψη των Προέδρων σχετικά με τις εργασίες των αντιπροσωπειών.

4. Το Προεδρείο και η Διάσκεψη των Προέδρων μπορούν να αναθέτουν ορισμένα καθήκοντα στη Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών.