Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

 
 

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Μονάδα δράσεων για τη Δημοκρατία και τις Εκλογές

+ Έκτακτη συνεδρίαση

+ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

29-05-2017

14:00

Βρυξέλλες : ASP - A5E-2

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κοινότητας τωνΆνδεων

+ Τακτική συνεδρίαση

+ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΔΕΩΝ

29-05-2017

16:00

Βρυξέλλες : ASP - A5E-2

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο

+ Τακτική συνεδρίαση

01-06-2017

13:00

Βρυξέλλες : ASP - A1E-2

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Μαυροβουνίου

+ Τακτική συνεδρίαση

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 13TH EU-MONTENEGRO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

08-06-2017

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P6B054

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική

+ με ΒΕΚ

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

08-06-2017

10:00

Βρυξέλλες : ASP - A5G-2

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής

+ Έκτακτη συνεδρίαση

+ - EXTRAORDINARY MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL AMERICA (DCAM) - EXCHANGE OF VIEWS WITH MARIA DOLORS AGUERO, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF HONDURAS

08-06-2017

14:00

Βρυξέλλες : ASP - A5E-2

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)

+ Τακτική συνεδρίαση

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) WITH THE 10 ASEAN AMBASSADORS

08-06-2017

14:00

Βρυξέλλες : PHS - P4B001

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας

+ Έκτακτη συνεδρίαση

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

14-06-2017

14:00

Στρασβούργο : LOW - S4.4

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

+ Έκτακτη συνεδρίαση

+ - DACP MEETING

14-06-2017

15:00

Στρασβούργο : SDM - SDM-S1

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν

+ Τακτική συνεδρίαση

14-06-2017

15:00

Στρασβούργο : LOW - S4.2

 
Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 

Οι αντιπροσωπείες διατηρούν και αναπτύσσουν τις διεθνείς επαφές του Κοινοβουλίου και συμβάλλουν στην ενίσχυση του ρόλου και της προβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά τον κόσμο.

Κατά συνέπεια, οι εργασίες των αντιπροσωπειών, αφενός, αποσκοπούν στη διατήρηση και ενίσχυση των επαφών με τα κοινοβούλια κρατών που αποτελούν παραδοσιακούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου δε συμβάλλουν ώστε να προωθούνται στις τρίτες χώρες οι αξίες επί των οποίων εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα οι αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου (άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση).

Οι διεθνείς επαφές του Κοινοβουλίου διέπονται από τις αρχές του δημόσιου διεθνούς δικαίου.

Οι διεθνείς επαφές του Κοινοβουλίου έχουν σκοπό να προωθούν, όποτε είναι δυνατόν και ενδεδειγμένο, την κοινοβουλευτική διάσταση των διεθνών σχέσεων.

(Άρθρο 3 των εκτελεστικών διατάξεων σχετικά με τις δραστηριότητες των αντιπροσωπειών, που εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη των Προέδρων στις 29 Οκτωβρίου 2015)