Kõige uuemad täiendavad analüüsid

Kõige uuemad täiendavad analüüsid

 

See andmebaas sisaldab Euroopa Parlamendi uuringuteenistuste uurimusi, eeskätt poliitikaosakondade, majanduse juhtimise tugiüksuse ning mõjuhinnangute ja Euroopa lisaväärtuse direktoraadi uuringuid, analüüse ja briefing'uid (ülevaade). Need dokumendid on abiks mitmesuguste parlamendi organite töös.

Kuidas dokumente otsida?
 

Dokumente on võimalik otsida täiendava analüüsi tellimise eest vastutava(te) komisjoni(de), ajavahemiku, dokumendi viitenumbri või liigi ja pealkirjas või tekstis sisalduva(te) sõna(de) alusel ning ka nimetatud kriteeriume kombineerides.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sõna(d)
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 
 
Tutvustus ja pädevused
 

Delegatsioonid säilitavad ja arendavad Euroopa Parlamendi rahvusvahelisi kontakte.

Sellele vastavalt on delegatsioonide tegevus ühest küljest suunatud traditsiooniliselt Euroopa Liiduga partnerlussuhetes olevate riikide parlamentidega kontaktide säilitamisele ja edendamisele ning teisest küljest kolmandates riikides Euroopa Liidu alusväärtuste toetamisele, milleks on vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi põhimõtted (Euroopa Liidu lepingu artikkel 6 ja artikli 11 lõike 1 viies taane).

Euroopa Parlamendi rahvusvahelisi kontakte reguleerivad rahvusvahelise avaliku õiguse põhimõtted.

Euroopa Parlamendi rahvusvaheliste kontaktide eesmärgiks on võimaluse ja vajaduse korral rahvusvaheliste suhete parlamentaarse mõõtme edendamine.

(esimeeste konverentsi poolt 21. septembril 2006 vastu võetud delegatsioonide tegevust reguleerivate rakendussätete artikkel 3)