Maidir leis na toscaireachtaí

Bíonn caidreamh ag toscaireachtaí Pharlaimint na hEorpa le parlaimintí i dtíortha nach de AE iad, agus malartaíonn siad faisnéis eatarthu. Trína toscaireachtaí, déanann Parlaimint na hEorpa a cion chun ionadaíocht a dhéanamh don Aontas Eorpach ar bhonn seachtrach agus chun na luachanna ar a bhfuil an tAontas Eorpach fothaithe a chur chun cinn i dtríú tíortha, eadhon prionsabail na saoirse, an daonlathais, na hurraime do chearta an duine agus do shaoirsí bunúsacha agus riail an dlí.

Tá 44 toscaireacht ann faoi láthair. Ní hionann an líon Feisirí i ngach toscaireacht, a athraíonn ó 8 go dtí os cionn 78 i gcás na dtionól parlaiminteach.

Tá cineálacha éagsúla toscaireachtaí ann:

 • Comhchoistí parlaiminteacha
 • Coistí um chomhar parlaiminteach
 • Toscaireachtaí idirpharlaiminteacha eile
 • Toscaireachtaí go dtí tionóil pharlaiminteacha iltaobhacha

Comhordaíonn cathaoirligh na toscaireachta a gcuid oibre laistigh de Chomhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí.

Tionóltar cruinnithe idirpharlaiminteacha uair nó dhó sa bhliain, gach re seach i gceann d'áiteanna oibre na Parlaiminte agus in áit a chinneann an pharlaimint comhpháirtí sa tír lena mbaineann nach bhfuil in AE.

Comhchoistí Parlaiminteacha

Cuirtear comhchoistí parlaiminteacha ar bun i gcomhar le parlaimintí Stát a bhfuil comhaontú comhlachais leis an Aontas acu nó le parlaimintí Stát a bhfuil caibidlíocht aontachais tionscanta leo.

Ag a gcruinnithe, coimeádann comhaltaí an dá thoscaireacht (toscaireacht PE agus toscaireacht pharlaimint an tríú tír) a chéile ar an eolas faoina dtosaíochtaí faoi seach agus cur chun feidhme na gcomhaontuithe comhlachais.

Féadfaidh comhchoistí parlaiminteacha moltaí a chur faoi bhráid pharlaimint na tíre is iarrthóir agus Pharlaimint na hEorpa araon. Déanann siad faireachán ar dhul chun cinn tíortha is iarrthóirí i dtreo aontachais le AE.

Sainmhínítear cumhachtaí na gcomhchoistí parlaiminteacha leis an bParlaimint agus leis na comhaontuithe le tríú tíortha.

Rialaítear na nósanna imeachta trína n-oibríonn na coistí seo leis na comhaontuithe i dtrácht. Tá siad bunaithe ar phrionsabal na cothroime idir toscaireacht Pharlaimint na hEorpa agus toscaireacht na parlaiminte lena mbaineann.

Coistí um Chomhar Parlaiminteach

Cuirtear coistí um chomhar parlaiminteach ar bun de bhun comhaontaithe comhair idir an tAontas Eorpach (AE) agus an tríú tír lena mbaineann.

Comhoibríonn coistí um chomhar parlaiminteach leis na Stáit atá bainteach le Beartas Comharsanachta na hEorpa agus na Stáit atá tar éis comhaontú comhpháirtíochta straitéisí le AE a shíniú.

Ní hionann líon na gcomhaltaí i ngach coiste. Ach tá líon comhionann comhaltaí ó PE agus ón tír lena mbaineann iontu uile.

Toscaireachtaí idirpharlaiminteacha eile

Is toscaireachtaí 'toscaireachtaí idirpharlaiminteacha eile' a chothabhálann agus a chuireann chun cinn caidreamh le parlaimintí tíortha lasmuigh den Aontas Eorpach agus tíortha nach tíortha is iarrthóir.

Déanann siad a ngníomhaíochtaí i gcomhar leis an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha leis an gCoiste um Fhorbairt agus leis an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta.

Ar thogra ó Chomhdháil na nUachtarán, cinneann an Pharlaimint an líon comhaltaí ba cheart a bheith ag gach toscaireacht.

Toghtar comhaltaí na toscaireachta ar feadh ré an téarma pharlaimintigh.

Comhordaíonn an Coiste um Ghnóthaí Eachtracha obair na gcomhchoistí parlaiminteacha agus na gcoistí um chomhar parlaiminteach chomh maith le hobair na dtoscaireachtaí idirpharlaiminteacha, na dtoscaireachtaí ad hoc mar aon le misin bhreathnadóireachta toghcháin a thagann faoina chúram.

Toscaireachtaí chuig tionóil pharlaiminteacha iltaobhacha

Is ann do chúig chomhthionól pharlaiminteacha:

 • Comhthionól Parlaiminteach Stáit na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC-AE);
 • an Tionól Parlaiminteach d'Aontas Réigiún na Meánmhara (TP-ARM);
 • Tionól Parlaiminteach Eora-Mheiriceá Laidinigh (EuroLat);
 • Tionól Parlaiminteach EuroNest.
 • An Toscaireacht don chaidreamh le Tionól Parlaiminteach ECAT
Comhthionól Parlaiminteach Stáit na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC-AE);

Beartaítear leis an tionól idirnáisiúnta seo, ar a suíonn ionadaithe ó na tíortha éagsúla le chéile, fóram parlaiminteach do chomhar idir AE agus tíortha ACC a chruthú.

Tá an chomhpháirtíocht seo bunaithe ar Chomhaontú Cotonou (comhaontú comhpháirtíochta ACC-AE).

Tá na haidhmeanna seo a leanas ag an tionól:

 • dlúthchomhar a bhunú idir tíortha ACC agus AE;
 • caighdeán maireachtála agus leibhéal na forbartha eacnamaíochta i dtíortha ACC a fheabhsú;
 • cearta an duine agus an daonlathas a chur chun cinn.

Tionól Parlaiminteach an Aontais do Réigiún na Meánmhara

Tá 120 comhalta i dTionól Parlaiminteach Aontas do Réigiún na Meánmhara a dhéanann ionadaíocht do na tíortha Eorpacha agus an líon céanna ó 10 dtír na comhpháirtíochta Meánmhara. Déanann an tionól machnamh ar chúrsaí polaitiúla, eacnamaíocha agus cultúrtha is leas coiteann agus pléann sé slite chun an chomhpháirtíocht Euro-Meánmhara a neartú.

Tá ról comhairleach aige ar gach ábhar a bhaineann leis an gcomhpháirtíocht Euro-Meánmhara.


Tionól Parlaiminteach Eora-Mheiriceá Laidinigh (EuroLat)

Tá 120 comhalta i dTionól Parlaiminteach Eora-Mheiriceá Laidinigh.

Mar institiúid pharlaiminteach na comhpháirtíochta straitéisí dé-réigiúnaí idir AE agus Meiriceá Laidineach agus an Mhuir Chairib, is fóram é Tionól EuroLat i gcomhair díospóireachta agus rialú parlaiminteach agus faireachán ar dhéileáil le trí mhór-réimse oibre:

 • ceisteanna a bhaineann le daonlathas, beartas seachtrach, dea-rialachas, lánpháirtiú, síocháin agus cearta an duine;
 • gnóthaí eacnamaíocha, airgeadais agus tráchtála;
 • gnóthaí sóisialta, malartuithe duine, an comhshaol, oideachas agus cultúr.

Baineann prionsabal na paireachta le rialacha agus nósanna imeachta an tionóil.


Tionól Parlaiminteach EuroNest

Bunaíodh Toscaireacht Pharlaimint na hEorpa chun Tionóil Pharlaimintigh Euronest ag tús an seachtú téarma parlaiminteach (deireadh Mheán Fómhair 2009). Is é an Tionól institiúid pharlaiminteach Chomhpháirtíocht an Oirthir, an beartas a sheol an tAontas Eorpach chun a chomharsana ón Oirthear thabhairt níos cóngaraí agus tacú lena n-iarrachtaí ar athchóiriú polaitiúil, eacnamaíoch agus sóisialta. Tá Comhaontuithe Comhlachais nua i gceist leis seo, limistéir saortrádála a bhunú agus acmhainní airgeadais a sholáthar.

Tá 60 Feisire de Pharlaimint na hEorpa agus 10 gcomhalta ó pharlaimintí náisiúnta gach ceann de thíortha comhpháirtíochta an Oirthir in Euronest, eadhon an Airméin, an Asarbaiseáin, an tSeoirsia, an Mholdóiv agus an Úcráin.

Ar chúiseanna polaitiúla, tá rannpháirtíocht na Bealarúise curtha ar fionraí go sealadach. Tá ar intinn ag comhaltaí an tionóil fáiltiú roimh a gcomhghleacaithe ón mBealarúis ina measc a luaithe a cheadóidh cúinsí polaitiúla, i.e. a luaithe a bheidh toghcháin shaora agus dhaonlathacha eagraithe.

Is institiúid um chaidreamh parlaiminteach iltaobhach Euronest i mórán réimsí leasa choitinn: cobhsaíocht, daonlathas, comhfhogasú dlíthe agus caighdeán, trádáil, fuinneamh, teagmhálacha idir pobail, etc.


An Toscaireacht don chaidreamh le Tionól Parlaiminteach ECAT

Is é Tionól Parlaiminteach ECAT an eagraíocht idirpharlaiminteach de reachtóirí ó Bhallstáit Chomhghuaillíocht an Atlantaigh Thuaidh agus ó 13 bhall comhlach, lena n-áirítear Parlaimint na hEorpa.

Is é príomhchuspóir an Tionóil feasacht pharlaiminteach a éascú agus comhthuiscint a chothú i measc pharlaiminteoirí na Comhghuaillíochta faoi na dúshláin slándála ríthábhachtacha a bhfuil ar an gcomhghuaillíocht thrasatlantach agus beartais ECAT dul i ngleic leo.

Reáchtálann an Tionól thart ar dhaichead imeacht gach bliain. Is iad dhá phríomhchruinniú an Tionóil Seisiún an Earraigh agus an Seisiún Bliantúil. Féadfaidh suas go dtí deichniúr Comhaltaí de ECAT a bheith rannpháirteach i ngach ceann den dá sheisiún.


The Conference of Delegation Chairs

The Conference of Delegation Chairs is the political body in Parliament that periodically considers all matters concerning the smooth running of interparliamentary delegations and delegations to the joint parliamentary committees.

Conference of Delegation Chairs: membership

The Conference of Delegation Chairs consists of the chairs of all the standing interparliamentary delegations; it elects its chairman

Conference of Delegation Chairs: duties

The Conference of Delegation Chairs may make recommendations to the Conference of Presidents on the delegations’ work.
The Conference of Delegation Chairs draws up a draft annual calendar of interparliamentary meetings and meetings of joint parliamentary committees.
The Bureau and Conference of Presidents may delegate certain tasks to the Conference of Delegation Chairs.