Veuillez remplir ce champ

Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí

Is comhlacht polaitiúil í Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí i bParlaimint na hEorpa a chomhordaíonn obair 44 bhuantoscaireacht na Parlaiminte.

Cinntíonn an Chomhdháil go n-oibríonn na toscaireachtaí go héifeachtúil agus i gcomhar le struchtúir eile na Parlaiminte. Trí na cruinnithe rialta a bhíonn aici cuirtear fóram ar fáil chun na saincheisteanna céanna agus na dúshláin chéanna atá ag dó na geirbe ag na toscaireachtaí a phlé.

Comhdhéanamh agus Cathaoirleach

Is iad comhaltaí na Comhdhála cathaoirligh 44 thoscaireacht na Parlaiminte agus cathaoirligh na 3 choiste a oibríonn ar an gcaidreamh idirnáisiúnta.

Toghtar duine de na 44 chathaoirleach sa ghrúpa ina Chathaoirleach ar an gComhdháil. Bíonn an post ag an duine sin ar feadh téarma dhá bhliain go leith, nó leath de théarma reachtach cúig bliana Pharlaimint na hEorpa.

Is í Inés Ayala Sender Cathaoirleach Chomhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí faoi láthair. Tiocfaidh deireadh lena téarma siúd ag deireadh ochtú téarma na Parlaiminte in 2019.

Is Feisire de chuid na Spáinne í Ayala Sender atá ina comhalta den Ghrúpa d'Aontas Forchéimnitheach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe agus tá sí ina Cathaoirleach freisin ar an Toscaireacht don chaidreamh le tíortha na Magraibe agus le hAontas na Magraibe Arabaí. Chomh maith leis sin, is comhalta í den Toscaireacht chun Thionól Parlaiminteach an Aontais don Réigiún Meánmhuirí.

Sceidealú

Is iondúil go reáchtáiltear cruinnithe de Chomhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí ar an Máirt le linn sheisiúin Strasbourg. Ciallaíonn sé sin go mbíonn 12 chruinniú sa bhliain ann.

Faoi dhó sa bhliain, pleanálann an Chomhdháil féilire chruinnithe na dtoscaireachtaí don chéad sé mhí eile. Cuirtear an dréachtfhéilire faoi bhráid na gCoistí um Ghnóthaí Eachtracha, Trádáil Idirnáisiúnta agus Forbairt. Ina dhiaidh sin, cuirtear an féilire ar aghaidh chuig 'Comhdháil na nUachtarán', comhlacht Pharlaimint na hEorpa ina bhfuil Uachtarán na Parlaiminte agus Cathaoirligh na ngrúpaí polaitiúla.

Tá Comhdháil na nUachtarán freagrach as féilire na dtoscaireachtaí a fhaomhadh.

Moltaí do chomhlachtaí polaitiúla eile nó moltaí uathu

Cuireann Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí tograí faoi obair na dtoscaireachtaí faoi bhráid Chomhdháil na nUachtarán uaireanta freisin.

Féadfaidh Comhdháil na nUachtarán agus Biúró Pharlaimint na hEorpa - comhlacht polaitiúil eile atá comhdhéanta d'uachtarán agus leas-uachtaráin na Parlaiminte - cúraimí sonracha a tharmligean chuig Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí.

Comhar i measc toscaireachtaí agus idir toscaireachtaí agus coistí

Trí na cuir chuige agus na treoirlínte céanna a ghlacadh le haghaidh ghníomhaíochtaí na dtoscaireachtaí, cuireann Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí dea-chleachtais chun cinn.

Chomh maith leis sin, oibríonn sí i gcomhar le 'Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí' - comhlacht polaitiúil comhthreomhar a chomhordaíonn obair na gcoistí.

Ar an gcaoi sin, fanann coistí agus toscaireachtaí na Parlaiminte comhordaithe lena chéile.

Agus neartaíonn sé sin, dá réir sin, an grinnscrúdú a dhéanann Parlaimint na hEorpa ar chaidreamh eachtrach AE.

Creat

Déantar cur síos ar Chomhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí i Rialacha Nós Imeachta na Parlaiminte.

Sa leagan is déanaí de na Rialacha, cumhdaítear an Chomhdháil le Riail 30 leis na ceithre fhoráil seo a leanas:

1. Beidh Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí comhdhéanta de Chathaoirligh na mbuantoscaireachtaí idirpharlaiminteacha go léir. Toghfaidh sí a Cathaoirleach féin.

2. I gcás nach bhfuil an Cathaoirleach i láthair, rachaidh an Feisire is sine atá i láthair i gceannas ar an gcruinniú.

3. Féadfaidh Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí moltaí a chur faoi bhráid Chomhdháil na nUachtarán maidir le hobair na dtoscaireachtaí.

4. Féadfaidh an Biúró agus Comhdháil na nUachtarán a threorú do Chomhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí cúraimí sonracha a chomhall.