Veuillez remplir ce champ

Delegāciju priekšsēdētāju konference

Delegāciju priekšsēdētāju konference ir Eiropas Parlamenta politiska struktūra, kas koordinē Parlamenta 44 pastāvīgo delegāciju darbu.

Konference nodrošina, lai delegāciju darbs būtu efektīvs un saskanīgs ar citu Parlamenta struktūru darbu. Konferences regulārās sanāksmes veido forumu, kurā apspriest delegācijām kopīgos jautājumus un uzdevumus.

Sastāvs un priekšsēdētājs

Konferences locekļi ir priekšsēdētāji Parlamenta 44 delegācijām un 3 komitejām, kas strādā ar starptautisko attiecību lietām.

Vienu no 44 šajā grupā iesaistītajiem priekšsēdētājiem ievēlē par Konferences priekšsēdētāju. Viņš vai viņa amatā ir divarpus gadus jeb pusi no Parlamenta piecu gadu pilnvaru termiņa.

Pašlaik Delegāciju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētāja ir Inés Ayala Sender. Viņas pilnvaras beidzas līdz ar Parlamenta astoto sasaukumu 2019. gadā.

Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupu pārstāvošā Spānijas deputāte Inés Ayala Sender ir arī Delegācijas attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību priekšsēdētāja, kā arī Delegācijas Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā locekle.

Sanāksmju plānošana

Delegāciju priekšsēdētāju konferences sanāksmes parasti notiek otrdienās Strasbūras sesiju laikā. Tas nozīmē, ka katru gadu rīko 12 sanāksmes.

Divreiz gadā Konference plāno delegāciju sanāksmju grafiku nākamajiem sešiem mēnešiem. Grafika projektu iesniedz Ārlietu komitejai, Starptautiskās tirdzniecības komitejai un Attīstības komitejai. Pēc tam šo grafiku iesniedz Priekšsēdētāju konferencei -- Eiropas Parlamenta struktūrai, kas sastāv no Parlamenta priekšsēdētāja un politisko grupu priekšsēdētājiem.

Priekšsēdētāju konference atbild par delegāciju grafika apstiprināšanu.

Ieteikumi, kas adresēti citām politiskajām struktūrām un kas saņemti no tām

Delegāciju priekšsēdētāju konference reizēm Priekšsēdētāju konferencei iesniedz arī priekšlikumus par delegāciju darbu.

Priekšsēdētāju konference un Eiropas Parlamenta Prezidijs -- vēl viena politiska struktūra, kas sastāv no Parlamenta priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietniekiem -- var deleģēt īpašus uzdevumus Delegāciju priekšsēdētāju konferencei.

Sadarbība starp delegācijām un starp delegācijām un komitejām

Pieņemot kopīgas pieejas un pamatnostādnes par delegāciju darbībām, Delegāciju priekšsēdētāju konference ievēro paraugpraksi.

Tā arī sadarbojas ar Komiteju priekšsēdētāju konferenci -- paralēlu politisko struktūru, kas koordinē komiteju darbu.

Šādi Parlamenta komitejas un delegācijas nodrošina sasvstarpēju koordinēšanu.

Un līdz ar to tiek nostiprināta Eiropas Parlamenta pārraudzība pār ES ārlietām.

Satvars

Delegāciju priekšsēdētāju konference ir aprakstīta Parlamenta Reglamentā.

Pašreizējā Reglamenta redakcijā Konferences darbību reglamentē šādas četras klauzulas, kas ietverta 30. pantā:

1. Delegāciju priekšsēdētāju konferenci veido visu pastāvīgo parlamentu sadarbības delegāciju priekšsēdētāji. Viņi ievēlē priekšsēdētāju.

2. Priekšsēdētāja prombūtnes gadījumā konferences sanāksmes vada gados vecākais klātesošais deputāts.

3. Delegāciju priekšsēdētāju konference var sniegt ieteikumus Priekšsēdētāju konferencei par delegāciju darbu.

4. Prezidijs un Priekšsēdētāju konference var deleģēt Delegāciju priekšsēdētāju konferencei noteiktu uzdevumu veikšanu.