Sanāksmju kalendārs

Sanāksmju kalendārs

 
 

Delegācija attiecībām ar Palestīniešu likumdošanas padomi

DIBINĀŠANAS SANĀKSME

01-10-2014

10:30

Brisele : JAN - 4Q2

Delegācija attiecībām ar Palestīniešu likumdošanas padomi

Kārtējā sanāksme

+ - THE EUROPEAN UNION AND THE ARAB PEACE INITIATIVE

13-11-2014

15:00

Brisele : ASP - A5G-2

 
Delegāciju darbu reglamentējošie principi
 

Delegācijas uztur un attīsta Parlamenta starptautiskos sakarus.

Tādēļ delegāciju darbības mērķis ir, no vienas puses, uzturēt un attīstīt sakarus ar to valstu parlamentiem, kuras tradicionāli ir Eiropas Savienības partneri, no otras puses, dot trešajām valstīm ieguldījumu to vērtību attīstīšanā, kas ir Eiropas Savienības dibināšanas pamatā, t.i., brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību ievērošanas un pamatbrīvību, kā arī tiesiskuma principu attīstīšanā (ES līguma 6. pants un 11. panta 1. punkta piektais ievilkums).

Parlamenta starptautiskos sakarus reglamentē starptautisko sabiedrisko tiesību principi.
To mērķis ir pēc iespējas un vajadzības gadījumā veicināt starptautisko attiecību parlamentāro dimensiju.

(3. pants — Delegāciju darbu regulējošie principi, ko Priekšsēdētāju konference pieņēma 2006. gada 21. septembrī)