Sanāksmju kalendārs

Sanāksmju kalendārs

 
 

Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalas valstīm

Kārtējā sanāksme

+ - DARP MEETING

05-09-2016

17:30

Brisele : ASP - A5E-2

Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalas valstīm

Kārtējā sanāksme

+ - 5TH INTERPARLIAMENTARY MEETING EP-UNITED ARAB EMIRATES

13-10-2016

10:00

Brisele : ASP - A3G-2

13-10-2016

14:30

Brisele : ASP - A3G-2

 
Delegācijas apraksts un kompetence
 

Delegācijasuztur un attīsta Parlamenta starptautiskos sakarus un veicina EiropasSavienības lomas nostiprināšanos un redzamību pasaulē.

Tādēļdelegāciju darbības mērķis ir, no vienas puses, uzturēt un attīstīt sakarus arto valstu parlamentiem, kuras tradicionāli ir Eiropas Savienības partneri, un,no otras puses, sniegt ieguldījumu to vērtību sekmēšanā trešās valstīs, kas irEiropas Savienības dibināšanas pamatā, t. i., brīvības, demokrātijas,cilvēktiesību ievērošanas un pamatbrīvību, kā arī tiesiskuma principi (ESlīguma 6. pants).

Parlamentastarptautiskos sakarus reglamentē starptautisko publisko tiesību principi.

Parlamentastarptautisko sakaru mērķis ir pēc iespējas un vajadzības gadījumā veicinātstarptautisko attiecību parlamentāro dimensiju.

(3. pants-- Delegāciju darbu regulējošie principi, ko Priekšsēdētāju konference pieņēma2015. gada 29. oktobrī)