Sanāksmju kalendārs

Sanāksmju kalendārs

 
 

Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalas valstīm

- IPM UE-EAU

25-09-2017

16:00

Brisele : ASP - A1E-2

Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalas valstīm

Kārtējā sanāksme

+ - DARP MEETING IN THE PRESENCE OF SAUDI MEMBERS OF THE MAJLIS-ASH-SHURA

09-10-2017

16:15

Brisele : ASP - A3G-2

 
Delegācijas apraksts un kompetence
 

Delegācijasuztur un attīsta Parlamenta starptautiskos sakarus un veicina EiropasSavienības lomas nostiprināšanos un redzamību pasaulē.

Tādēļdelegāciju darbības mērķis ir, no vienas puses, uzturēt un attīstīt sakarus arto valstu parlamentiem, kuras tradicionāli ir Eiropas Savienības partneri, un,no otras puses, sniegt ieguldījumu to vērtību sekmēšanā trešās valstīs, kas irEiropas Savienības dibināšanas pamatā, t. i., brīvības, demokrātijas,cilvēktiesību ievērošanas un pamatbrīvību, kā arī tiesiskuma principi (ESlīguma 6. pants).

Parlamentastarptautiskos sakarus reglamentē starptautisko publisko tiesību principi.

Parlamentastarptautisko sakaru mērķis ir pēc iespējas un vajadzības gadījumā veicinātstarptautisko attiecību parlamentāro dimensiju.

(3. pants-- Delegāciju darbu regulējošie principi, ko Priekšsēdētāju konference pieņēma2015. gada 29. oktobrī)