Jaunākie analītiskie materiāli

Jaunākie analītiskie materiāli

 

Šajā datubāzē ir apkopoti dažādu Eiropas Parlamenta pētniecības dienestu sagatavotie dokumenti, jo īpaši politikas departamentu, Ekonomikas pārvaldības atbalsta nodaļas un Ietekmes novērtēšanas un Eiropas pievienotās vērtības direktorāta pētījumi, padziļinātās analīzes dokumenti un informatīvās piezīmes. Šie dokumenti ir paredzēti dažādu Parlamenta struktūru darbības atbalstam.

Kā veikt meklēšanu
 

Dokumentus var meklēt pēc tās komitejas vai komiteju nosaukuma, kura(-as) pieprasījusi(-šas) analītiskos materiālus, pēc norādītā laikposma, dokumenta atsauces numura vai dokumenta veida, atsevišķa vārda nosaukumā vai tekstā, kā arī kombinējot šīs meklēšanas metodes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vārds(-i)
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 
 
Delegācijas apraksts un kompetence
 

Delegācijas uztur un attīsta Parlamenta starptautiskos sakarus.

Tādēļ delegāciju darbības mērķis ir, no vienas puses, uzturēt un attīstīt sakarus ar to valstu parlamentiem, kuras tradicionāli ir Eiropas Savienības partneri, no otras puses, dot trešajām valstīm ieguldījumu to vērtību attīstīšanā, kas ir Eiropas Savienības dibināšanas pamatā, t.i., brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību ievērošanas un pamatbrīvību, kā arī tiesiskuma principu attīstīšanā (ES līguma 6. pants un 11. panta 1. punkta piektais ievilkums).

Parlamenta starptautiskos sakarus reglamentē starptautisko sabiedrisko tiesību principi.
To mērķis ir pēc iespējas un vajadzības gadījumā veicināt starptautisko attiecību parlamentāro dimensiju.

(3. pants -- Delegāciju darbu regulējošie principi, ko Priekšsēdētāju konference pieņēma 2006. gada 21. septembrī)