Over delegaties

De delegaties van het Europees Parlement onderhouden contacten en wisselen informatie uit met diverse parlementen uit derde landen. Via zijn delegaties draagt het Europees Parlement bij aan de vertegenwoordiging van de Europese Unie in het buitenland en aan de bevordering in derde landen van de waarden die aan de Europese Unie ten grondslag liggen, te weten de beginselen van vrijheid en democratie, de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat.

Op dit moment zijn er 44 delegaties. Het aantal leden per delegatie varieert van 12 tot meer dan 70 voor de parlementaire vergaderingen.

Er bestaan verschillende soorten delegaties:

 • Gemengde parlementaire commissies
 • Parlementaire samenwerkingscomités
 • Overige interparlementaire delegaties
 • Delegaties in multilaterale parlementaire vergaderingen

De delegatievoorzitters stemmen hun werkzaamheden op elkaar af binnen de Conferentie van delegatievoorzitters.

Interparlementaire ontmoetingen worden een of twee keer per jaar gehouden beurtelings in een van de vergaderplaatsen van het Europees Parlement en op een door het betrokken parlement gekozen plaats in het derde land in kwestie.

Gemengde parlementaire commissies

Gemengde parlementaire commissies worden gevormd met de parlementen van ofwel geassocieerde landen ofwel landen waarmee toetredingsonderhandelingen zijn begonnen.

Tijdens de vergaderingen bespreken de leden van de delegaties (de delegatie van het Europees Parlement enerzijds en de delegaties van de parlementen van de derde landen anderzijds) hun prioriteiten en de uitvoering van de associatieovereenkomsten.

De gemengde parlementaire commissies kunnen aanbevelingen doen aan het parlement van de kandidaat-lidstaat in kwestie en aan het Europees Parlement. Deze commissies volgen het verloop van het toetredingsproces.

De bevoegdheden van de gemengde parlementaire commissies worden vastgesteld door het Parlement en in de met de derde landen gesloten overeenkomsten.

De werkwijze van deze commissies staat omschreven in de overeenkomsten in kwestie en gaat uit van de gelijkheid van de delegatie van het Europees Parlement en de delegatie van het betrokken parlement. De gemengde parlementaire commissies komen in het algemeen twee keer per jaar bijeen.

Parlementaire samenwerkingscomités

Parlementaire samenwerkingscomités worden opgericht op grond van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en het derde land in kwestie.

Parlementaire samenwerkingscomités werken samen met landen die onder het Europees Nabuurschapsbeleid vallen en met landen die een overeenkomst over een strategisch partnerschap met de EU hebben gesloten.

Het aantal leden per commissie varieert. Elke commissie bestaat uit een gelijk aantal leden van het Europees Parlement en het derde land in kwestie.

Overige interparlementaire delegaties

De overige interparlementaire delegaties hebben als taak contacten te onderhouden en te bevorderen met parlementen van landen buiten de Europese Unie die geen kandidaat-lidstaten zijn.

Deze delegaties ontwikkelen hun activiteiten in samenwerking met de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Commissie internationale handel. Op voorstel van de Conferentie van voorzitters stelt het Parlement het aantal leden van de delegaties vast.

De leden van deze delegaties worden benoemd voor de zittingsduur van het Parlement. De Commissie buitenlandse zaken heeft als taak de werkzaamheden van de gemengde parlementaire commissies en de parlementaire samenwerkingscomités te coördineren, evenals van de interparlementaire delegaties en de ad hoc-delegaties en van de verkiezingswaarnemingsmissies die onder haar bevoegdheid vallen.

Delegaties in multilaterale parlementaire vergaderingen

Er zijn vijf gezamenlijke parlementaire vergaderingen:

 • de Paritaire Parlementaire Vergadering Afrika, Caribisch Gebied, Stille Oceaan - Europese Unie (ACS-EU);
 • de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied;
 • de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering (Eurolat);
 • de Parlementaire Vergadering Euronest.
 • Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO (DNAT)
Paritaire Parlementaire Vergadering Afrika, Caribisch Gebied, Stille Oceaan - Europese Unie (ACS-EU)

Deze multilaterale vergadering met vertegenwoordigers uit verschillende landen vormt een parlementair forum voor de samenwerking tussen de EU en de ACS-landen.

Dit partnerschap is gebaseerd op de Overeenkomst van Cotonou (partnerschapsovereenkomst ACS-EU).

Deze vergadering heeft als doel:

 • nauwe samenwerking mogelijk te maken tussen de ACS-landen en de EU;
 • de levensstandaard en de economische ontwikkeling van de ACS-landen te verbeteren;
 • de mensenrechten en de democratie te bevorderen.

Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied

De Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied bestaat uit 120 parlementsleden die de Europese landen vertegenwoordigen en een gelijk aantal parlementsleden uit de tien in het Middellandse-Zeegebied gelegen partnerlanden.

Deze vergadering heeft als taak kwesties van gemeenschappelijk belang, evenals politieke, economische en culturele vraagstukken te behandelen, en te bespreken hoe het Europees-mediterraan partnerschap kan worden versterkt. De vergadering kan raad geven over alle onderwerpen met betrekking tot het Europees-mediterraan partnerschap.


Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering (Eurolat)

De Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering (Eurolat) heeft 120 leden.

De Eurolat-vergadering is de parlementaire instelling van het biregionaal strategisch partnerschap tussen de EU en Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied en vormt een forum voor debat en voor parlementaire controle op drie grote actiegebieden:

 • vraagstukken op het gebied van democratie, buitenlands beleid, goed bestuur, integratie, vrede en mensenrechten;
 • economische, financiële en handelsvraagstukken;
 • sociale zaken, uitwisselingen, milieu, onderwijs en cultuur.

Op de Eurolat-vergadering zijn gemeenschappelijke regels van toepassing.


Parlementaire Vergadering Euronest

De delegatie van het Europees Parlement in de Parlementaire Vergadering Euronest is opgericht aan het begin van de zevende zittingsperiode (eind september 2009). De vergadering verleent een parlementaire dimensie aan het Oostelijk partnerschap. Dit beleid van de Europese Unie heeft als doel de buurlanden in het Oosten dichterbij te brengen en hun streven naar politieke, economische en maatschappelijke hervormingen te ondersteunen. Hiervoor worden met name nieuwe associatieovereenkomsten gesloten, vrijhandelszones opgericht en financiële middelen ter beschikking gesteld.

Euronest bestaat uit 60 leden van het Europees Parlement en 10 nationale parlementsleden van elk van de "Oostelijke partners": Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië en Oekraïne.

Om politieke redenen is de deelname van Wit-Rusland tijdelijk uitgesteld. De parlementsleden zijn van plan hun collega's uit Wit-Rusland te ontvangen zodra de politieke omstandigheden dit mogelijk maken, dat wil zeggen nadat vrije en democratische verkiezingen zullen zijn georganiseerd.

Binnen de Euronest-vergadering wordt multilateraal parlementair overleg gevoerd op vele gebieden van gemeenschappelijk belang, zoals stabiliteit, democratie, harmonisering van wetgeving en normen, handel, energie, contacten tussen burgers, enz.


Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO (DNAT)

De Parlementaire Vergadering van de NAVO is de interparlementaire organisatie van wetgevers uit de lidstaten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en 13 geassocieerde leden, waaronder het Europees Parlement.

De voornaamste doelstelling van de Vergadering is bij de parlementsleden van de alliantie een groter parlementair bewustzijn en wederzijds begrip te creëren voor de belangrijkste veiligheidsvraagstukken waarmee het trans-Atlantisch partnerschap en de NAVO-beleidsmakers worden geconfronteerd.

De Vergadering organiseert jaarlijks ca. 40 evenementen. De twee belangrijkste bijeenkomsten van de Vergadering zijn de voorjaarsvergadering en de jaarvergadering. Aan deze bijeenkomsten mogen telkens tot tien leden van DNAT deelnemen.


Conferentie van delegatievoorzitters

De Conferentie van delegatievoorzitters behandelt regelmatig alle kwesties in verband met het goed functioneren van de interparlementaire delegaties en de delegaties in de gemengde parlementaire commissies.

Samenstelling van de Conferentie van delegatievoorzitters

De Conferentie van delegatievoorzitters bestaat uit de voorzitters van alle vaste interparlementaire delegaties en kiest haar eigen voorzitter.

Taken van de Conferentie van delegatievoorzitters

De Conferentie van delegatievoorzitters kan de Conferentie van voorzitters aanbevelingen doen voor de delegatiewerkzaamheden.
De Conferentie van delegatievoorzitters stelt ieder jaar een ontwerpvergaderrooster op voor de interparlementaire bijeenkomsten en de vergaderingen van de gemengde parlementaire commissies.
Het Bureau en de Conferentie van voorzitters kunnen bepaalde taken overdragen aan de Conferentie van delegatievoorzitters.