Veuillez remplir ce champ

Conferentie van delegatievoorzitters

De Conferentie van delegatievoorzitters is het politieke orgaan binnen het Europees Parlement dat de werkzaamheden van de 44 vaste delegaties van het Parlement coördineert.

De Conferentie zorgt ervoor dat de delegaties efficiënt en in coördinatie met de andere structuren binnen het Parlement werken. Tijdens regelmatige vergaderingen wordt van gedachten gewisseld over vraagstukken en problemen die de delegaties gemeen hebben.

Samenstelling en voorzitterschap

De Conferentie bestaat uit de voorzitters van de 44 delegaties van het Parlement en de 3 commissies die bevoegd zijn voor internationale betrekkingen.

Een van de 44 delegatievoorzitters wordt verkozen tot voorzitter van de Conferentie. De ambtstermijn van de voorzitter duurt tweeënhalf jaar, de helft van de vijfjarige zittingsperiode van het Europees Parlement.

Momenteel is Inés Ayala Sender voorzitter van de Conferentie van delegatievoorzitters. Haar ambtstermijn loopt af aan het einde van de achtste zittingsperiode van het Parlement in 2019.

Mevrouw Ayala Sender is een Spaans lid van de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement. Zij is tevens voorzitter van de Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb en lid van de Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied.

Vergaderrooster

De vergaderingen van de Conferentie van delegatievoorzitters vinden meestal plaats op dinsdag tijdens de vergaderperiodes in Straatsburg. Dit houdt in dat er 12 vergaderingen per jaar zijn.

Twee keer per jaar stelt de Conferentie het vergaderrooster van de delegaties voor de volgende zes maanden vast. Het ontwerpvergaderrooster wordt voorgelegd aan de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie internationale handel en de Commissie ontwikkelingssamenwerking. Vervolgens wordt het rooster voorgelegd aan de Conferentie van voorzitters, het orgaan van het Europees Parlement dat bestaat uit de voorzitter van het Parlement en de voorzitters van de fracties.

De Conferentie van voorzitters is verantwoordelijk voor de goedkeuring van het vergaderrooster van de delegaties.

Aanbevelingen aan en van andere politieke organen

De Conferentie van delegatievoorzitters legt soms ook voorstellen met betrekking tot de werkzaamheden van de delegaties voor aan de Conferentie van voorzitters.

Anderzijds kunnen de Conferentie van voorzitters en het Bureau van het Europees Parlement - nog een politiek orgaan dat bestaat uit de voorzitter en ondervoorzitters van het Parlement - ook specifieke taken overdragen aan de Conferentie van delegatievoorzitters.

Samenwerking tussen delegaties onderling en tussen delegaties en commissies

Door de vaststelling van een gemeenschappelijke aanpak en richtsnoeren voor de werkzaamheden van de delegaties, wil de Conferentie van delegatievoorzitters beste praktijken bevorderen.

De Conferentie werkt ook samen met de Conferentie van commissievoorzitters, een parallel politiek orgaan dat de werkzaamheden van de parlementaire commissies coördineert.

Dit bevordert de coördinatie tussen de commissies en de delegaties van het Parlement.

Deze coördinatie versterkt de controle van het Europees Parlement op de buitenlandse betrekkingen van de EU.

Regelgevingskader

De Conferentie van delegatievoorzitters wordt omschreven in het Reglement van het Parlement.

In de huidige versie gaat het om de volgende vier bepalingen van artikel 30:

1. De Conferentie van delegatievoorzitters bestaat uit de voorzitters van alle vaste interparlementaire delegaties. Zij kiest haar voorzitter.

2. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering van de Conferentie voorgezeten door het oudste lid.

3. De Conferentie van delegatievoorzitters kan de Conferentie van voorzitters aanbevelingen doen inzake delegatiewerkzaamheden.

4. Het Bureau en de Conferentie van voorzitters kunnen bepaalde taken overdragen aan de Conferentie van delegatievoorzitters.