O delegacjach

Delegacje Parlamentu Europejskiego utrzymują stosunki i prowadzą wymianę informacji z parlamentami państw, które nie należą do Unii Europejskiej. Poprzez swoje delegacje Parlament Europejski przyczynia się do reprezentowania Unii Europejskiej za granicą oraz do promowania w krajach trzecich wartości, na jakich opiera się Unia Europejska, a mianowicie: zasad wolności i demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód oraz zasady państwa prawa.

Obecnie istnieje 44 delegacji. Delegacje liczą sobie od 17 członków do ponad 70 w przypadku zgromadzeń parlamentarnych.

Można wyszczególnić różne rodzaje delegacji:

 • wspólne komisje parlamentarne;
 • parlamentarne komisje współpracy;
 • inne delegacje międzyparlamentarne;
 • czy delegacje do wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych.

Przewodniczący delegacji koordynują prace w ramach Konferencji Przewodniczących Delegacji.

Spotkania międzyparlamentarne odbywają się raz lub dwa razy w roku, na przemian w jednym z miejsc pracy Parlamentu Europejskiego oraz w miejscu wyznaczonym przez parlament partnerski w danym kraju trzecim.

Wspólne komisje parlamentarne

W skład wspólnych komisji parlamentarnych wchodzą członkowie parlamentów państw stowarzyszonych z UE lub tych państw, z którymi rozpoczęto negocjacje w celu ich przystąpienia do UE.

W trakcie posiedzeń członkowie obu delegacji (tej Parlamentu Europejskiego oraz tych z krajów trzecich) informują się wzajemnie o priorytetach i stanie realizacji układów o stowarzyszeniu.

Wspólne komisje parlamentarne mogą formułować zalecenia przeznaczone dla parlamentu państwa kandydującego do przystąpienia do UE, a także dla samego Parlamentu Europejskiego. Monitorują one przebieg procesu przystępowania do UE.

Uprawnienia wspólnych komisji parlamentarnych są określane przez PE oraz przez umowy zawarte z krajami trzecimi.

Zasady funkcjonowania tych komisji są określone w rzeczonych umowach. Ich podstawowym założeniem jest równoważność delegacji PE oraz delegacji parlamentu partnerskiego. Wspólne komisje parlamentarne spotykają się zasadniczo dwa razy do roku.

Parlamentarne komisje współpracy

Parlamentarne komisje współpracy powstają na mocy umowy o współpracy podpisanej przez Unię Europejską (UE) oraz dany kraj trzeci.

Parlamentarne komisje współpracy współpracują z krajami objętymi europejską polityką sąsiedztwa oraz tymi krajami, które podpisały umowę o partnerstwie strategicznym z UE.

Liczba członków jest różna w poszczególnych komisjach. W ich skład wchodzą w równej proporcji posłowie do PE oraz posłowie z danego kraju trzeciego.

Inne delegacje międzyparlamentarne

Zadaniem innych delegacji międzyparlamentarnych jest utrzymywanie i wspieranie stosunków z parlamentami państw spoza Unii Europejskiej, które nie są kandydatami do przystąpienia do niej.

Delegacje te prowadzą działania we współpracy z Komisją Spraw Zagranicznych, Komisją Rozwoju oraz Komisją Handlu Międzynarodowego. Na wniosek Konferencji Przewodniczących Parlament Europejski określa liczbę ich członków.

Członkowie tych delegacji są wybierani na całą pięcioletnią kadencję PE. Komisja Spraw Zagranicznych zapewnia koordynację prac wspólnych komisji parlamentarnych i parlamentarnych komisji współpracy, a także delegacji międzyparlamentarnych i delegacji ad hoc oraz misji obserwacji wyborów w ramach swoich uprawnień.

Delegacje do wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych

Istnieje pięć wspólnych zgromadzeń parlamentarnych:

 • Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne państw Afryki, Karaibów, Pacyfiku – Unii Europejskiej (AKP-UE);
 • Zgromadzenie Parlamentarne Unii dla Śródziemnomorza (PA-UfM);
 • Europejsko-Latynoamerykańskie Zgromadzenie Parlamentarne (EUROLAT);
 • Zgromadzenie Parlamentarne EURONEST.
 • Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO
Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne państw Afryki, Karaibów, Pacyfiku – Unii Europejskiej (AKP-UE)

To wielostronne zgromadzenie, w którego skład wchodzą przedstawiciele różnych państw, służy utworzeniu parlamentarnego forum współpracy UE z państwami AKP.

Partnerstwo to opiera się na umowie z Kotonu (umowie o partnerstwie AKP-WE).

Cele tego zgromadzenia są następujące:

 • ustanowienie ścisłej współpracy pomiędzy państwami AKP a UE;
 • poprawa poziomu życia i stopnia rozwoju gospodarczego państw AKP;
 • promowanie praw człowieka i demokracji.

Zgromadzenie Parlamentarne Unii dla Śródziemnomorza

Zgromadzenie Parlamentarne Unii dla Śródziemnomorza składa się ze 120 posłów reprezentujących kraje europejskie i z tej samej liczby posłów z 10 krajów partnerskich basenu Morza Śródziemnego.

Zadaniem tego zgromadzenia jest poruszanie istotnych dla obu stron zagadnień politycznych, gospodarczych lub kulturalnych oraz rozpatrywanie środków mających na celu wzmocnienie partnerstwa euro-śródziemnomorskiego. Ma ono rolę konsultacyjną w odniesieniu do całokształtu zagadnień dotyczących partnerstwa euro-śródziemnomorskiego.


Europejsko-Latynoamerykańskie Zgromadzenie Parlamentarne (EUROLAT)

Europejsko-Latynoamerykańskie Zgromadzenie Parlamentarne składa się ze 120 posłów.

Jako parlamentarna instytucja strategicznego partnerstwa dwóch regionów, tj. UE oraz Ameryki Łacińskiej i Karaibów, EUROLAT stanowi forum debat, kontroli i nadzoru parlamentarnego obejmujących trzy główne obszary działania:

 • kwestie związane z demokracją, polityką zagraniczną, dobrymi rządami, integracją, pokojem i prawami człowieka;
 • sprawy gospodarcze, finansowe i handlowe;
 • sprawy społeczne, programy wymian, środowisko, edukacja i kultura.

EUROLAT funkcjonuje w oparciu o zasadę równoważności.


Zgromadzenie Parlamentarne EURONEST

Delegacja Parlamentu Europejskiego do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest została powołana do życia na początku siódmej kadencji PE (koniec września 2009 r.). Zgromadzenie to skupia się na parlamentarnym wymiarze partnerstwa wschodniego. Ta strategia polityczna Unii Europejskiej ma na celu zbliżenie się do partnerów na Wschodzie i wsparcie ich starań na rzecz reform politycznych, gospodarczych i społecznych. W praktyce odbywa się to na mocy nowych układów o stowarzyszeniu, poprzez tworzenie stref wolnego handlu oraz udostępnienie środków finansowych.

W skład Euronestu wchodzi 60 posłów do Parlamentu Europejskiego oraz po 10 posłów z parlamentu krajowego każdego poszczególnego „partnerskiego kraju wschodniego”: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Ze względów politycznych uczestnictwo Białorusi jest tymczasowo zawieszone. Parlamentarzyści mają nadzieję ponownie przyjąć swoich białoruskich kolegów, gdy tylko umożliwią to warunki polityczne, a mianowicie po zorganizowaniu na Białorusi wolnych i demokratycznych wyborów.

Euronest jest instytucją służącą wielostronnemu dialogowi parlamentarnemu w wielu dziedzinach będących przedmiotem obopólnego zainteresowania, takich jak stabilność, demokracja, ujednolicenie prawodawstwa i norm, handel, energia, stosunki międzyludzkie itp.


Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO

Zgromadzenie Parlamentarne NATO jest międzyparlamentarną organizacją ustawodawców z państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego, do której należy też 13 członków stowarzyszonych, w tym Parlament Europejski.

Głównym celem Zgromadzenia jest zwiększanie parlamentarnej świadomości i wspieranie wzajemnego zrozumienia pomiędzy parlamentarzystami z państw Paktu w kontekście kluczowych wyzwań dla bezpieczeństwa, z którymi musi sobie poradzić partnerstwo transatlantyckie i strategie polityczne NATO.

Zgromadzenie organizuje co roku około 40 wydarzeń. Jego dwa główne posiedzenia to sesja wiosenna i sesja doroczna. W każdej z tych sesji może uczestniczyć maksymalnie dziesięciu członków Delegacji do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO.


Konferencja Przewodniczących Delegacji

Konferencja Przewodniczących Delegacji, organ polityczny Parlamentu Europejskiego, bada okresowo wszystkie kwestie dotyczące właściwego działania delegacji międzyparlamentarnych i delegacji do wspólnych komisji parlamentarnych.

Skład Konferencji Przewodniczących Delegacji

Konferencja Przewodniczących Delegacji składa się z przewodniczących wszystkich stałych delegacji międzyparlamentarnych. Konferencja wybiera swojego przewodniczącego.

Kompetencje Konferencji Przewodniczących Delegacji

Konferencja Przewodniczących Delegacji może przekazywać Konferencji Przewodniczących zalecenia dotyczące prac delegacji.
Konferencja Przewodniczących Delegacji sporządza projekt kalendarza rocznego prac, spotkań międzyparlamentarnych oraz posiedzeń wspólnych komisji parlamentarnych.
Prezydium i Konferencja Przewodniczących mogą przekazać niektóre zadania Konferencji Przewodniczących Delegacji.