Veuillez remplir ce champ

Konferencja Przewodniczących Delegacji

Konferencja Przewodniczących Delegacji (KPD) jest organem politycznym Parlamentu Europejskiego, koordynującym prace 44 delegacji stałych.

Konferencja dba o to, by delegacje działały skutecznie i w koordynacji z innymi strukturami Parlamentu. Jej regularne posiedzenia stanowią platformę do dyskusji o problemach i wyzwaniach wspólnych dla wszystkich delegacji.

Skład i przewodniczący

W skład Konferencji wchodzą przewodniczący 44 delegacji Parlamentu oraz 3 komisji, które zajmują się stosunkami międzynarodowymi.

Spośród 44 przewodniczących wybiera się przewodniczącego Konferencji. Piastuje on to stanowisko przez dwa i pół roku, czyli połowę pięcioletniej kadencji Parlamentu Europejskiego.

Obecnie przewodniczącą Konferencji Przewodniczących Delegacji jest Inés Ayala Sender. Jej kadencja wygaśnie wraz z końcem ósmej kadencji Parlamentu, w 2019 r.

Inés Ayala Sender, hiszpańska posłanka z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, jest również przewodniczącą Delegacji do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego oraz członkinią Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza.

Układanie harmonogramu

Posiedzenia Konferencji Przewodniczących Delegacji z reguły odbywają się we wtorki podczas sesji w Strasburgu. Oznacza to, że jest ich 12 w roku.

Dwa razy w roku Konferencja planuje posiedzenia delegacji na kolejne sześć miesięcy. Projekt harmonogramu przedkładany jest Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Handlu Międzynarodowego i Komisji Rozwoju. Następnie harmonogram zostaje przekazany Konferencji Przewodniczących, organowi Parlamentu Europejskiego, w którego skład wchodzi przewodniczący Parlamentu oraz przewodniczący grup politycznych.

To Konferencja Przewodniczących zatwierdza harmonogram prac delegacji.

Zalecenia dla innych organów politycznych i wskazówki od nich

Konferencja Przewodniczących Delegacji przedkłada również Konferencji Przewodniczących propozycje dotyczące prac delegacji.

Konferencja Przewodniczących i Prezydium Parlamentu Europejskiego - inny organ polityczny, składający się z przewodniczącego i wiceprzewodniczących Parlamentu - może zlecić Konferencji Przewodniczących Delegacji konkretne zadania.

Współpraca między delegacjami oraz między delegacjami i komisjami

Przyjmując wspólne stanowisko i zalecenia w kwestii prac delegacji, Konferencja Przewodniczących Delegacji upowszechnia najlepsze praktyki.

Współpracuje również z Konferencją Przewodniczących Komisji - analogicznym organem politycznym, który kieruje pracami komisji.

W ten sposób działania komisji i delegacji Parlamentu są wzajemnie skoordynowane,

a to z kolei wzmacnia kontrolę Parlamentu Europejskiego nad stosunkami zagranicznymi UE.

Ramy prawne

O Konferencji Przewodniczących Delegacji traktuje Regulamin Parlamentu Europejskiego.

W obecnej wersji Regulaminu opisuje ją artykuł 30 w 4 ustępach:

1. Konferencja Przewodniczących Delegacji składa się z przewodniczących wszystkich stałych delegacji międzyparlamentarnych. Konferencja wybiera swojego przewodniczącego.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego posiedzeniu Konferencji przewodniczy najstarszy z obecnych posłów.

3. Konferencja Przewodniczących Delegacji może przekazywać Konferencji Przewodniczących zalecenia związane z pracami delegacji.

4. Prezydium oraz Konferencja Przewodniczących mogą przekazać niektóre zadania Konferencji Przewodniczących Delegacji.